Propheta ZephanJa .

Esipuhe Prophetast ZephanJast .
ZEphanja on ollut Prophetan Jeremian ajalla: sillä hän ennusti Cuningas Josian aicana/ nijncuin hänen nimens sen osotta.
Sentähden ennusta hän myös sijtä cuin Jeremiakin/ nimittäin/ että Jerusalem ja Judan Canssa piti häwitettämän ja wietämän pois catumattomudens tähden.
Mutta ei hän nimitä Babelin Cuningast/ joca heidän häwittämän ja fangiuteen wiemän piti/ nijncuin Jeremia teke/ waan muutoin sano Jumalan andawan heidän päällens tulla onnettomuden ja tuscan/ käätäxens heitä catumuxeen.
Sillä ei caicki Prophetat woinet saada sitä Canssa uscoman ja ajatteleman/ että Jumala oli heidän päällens wihainen.
He luotit aina idzens sijhen/ että he olit ja cudzuttin Jumalan Canssaxi/ ja joca saarnais Jumalan olewan heille wihaisen/ se pidettin wääränä Prophetana/ wainottin ja tapettin.
Sillä ei he tahtonet usco/ että Jumalan piti nijn Canssans hyljämän/ nijncuin nytkin nijtä wihatan ja tapetan/ jotca saarnawat seuracunnan erhetyxiä ja syndiä/ ja että Jumala on heitä rangaisewa.
Mutta ei hän ainoastans Judalaisille sencaltaist widzausta ennusta/ waan myös caikille lähimaacunnille ja läsnäasuwaisille/ nijncuin Philistereille/ Moabitereille/ Ethiopialaisille ja Assyrialaisille: sillä Babelin Cuningas piti oleman Jumalan widza coco maalle.
Colmannes lugus ennusta hän selkiäst ja caunist/ iloisest ja autuast Christuxen waldacunnast/ joca coco mailman piti lewenemän.
Ja waicka hän on nijstä pienimmistä Prophetaista/ nijn hän cuitengin paljo enämmän puhu Christuxest/ cuin jocu isoimmista Prophetaista/ ja liki enä cuin Jeremia.
Sillä hän lohdutta Canssa/ ettei he Babelin fangiudes ja murhes epäilis Jumalasta/ cuin hän heidän ijäxi olis hyljännyt/ mutta että heidän sencaltaisen rangaistuxen jälken piti jällens armon ja luwatun Wapahtajan Christuxen hänen caunin waldacunnansa cansa saaman.

 

Propheta ZephanJa .

I. Lucu .

ZEphanJa uhca Judat ja Jerusalemi/ v. 2.
heidän epäjumalan palweluxens tähden/ v. 4.
että HERra oli angarast sijtä heitä rangaisewa/ v. 7.
waicka he olit suruttomat ja ei sitä usconet/ v. 12.

 

Sef 1:1 TÄmä on HERran sana/ joca tapahdui ZephanJalle Chusin pojalle Gedalian pojalle/ Amarian pojalle/ Jehiskian pojalle/ Josian Amonin pojan/ Judan Cuningan ajalla.
Sef 1:2 MInä tahdon caicki maalda otta pois/ sano HERRA.
Sef 1:3 Minä tahdon ihmiset ja carjan/ linnut taiwan alda/ ja calat merest otta pois/ pahannuxen ja jumalattoman/ ja/ minä tahdon ihmiset maasta häwittä sano/ HERRA.
Sef 1:4 Minä ojennan minun käteni Judan päälle/ ja caickein nijden päälle/ jotca Jerusalemis asuwat. Nijn myös minä häwitän Baalimin tähtet/ ja Camarimin ja Pappein nimet tästä paicasta.
Sef 1:5 Ja ne jotca cattoin päällä taiwan sotawäke cumartawat/ ja wannowat cuitengin HERran cautta/ ja myös Malchomin cautta.
Sef 1:6 Ja ne jotca HERrasta luopuwat/ ja jotca ei HERra ensingän edzi/ eikä händä tottele.
Sef 1:7 Waiketcat HERran Jumalan edes: sillä HERran päiwä on läsnä/ ja HERra on teurasuhrin walmistanut/ ja wierans sijhen cudzunut.
Sef 1:8 Ja HERran teurasuhrin päiwänä edzin minä Päämiehiä ja Cuningan lapsia/ ja caickia jotca outoja waatteita candawat.
Sef 1:9 Minä edzin myös nijtä sillä ajalla/ jotca hyppäwät kynnyxen ylidze/ jotca heidän herrans huonet warcaudella ja petoxella täyttäwät.
Sef 1:10 SIllä ajalla/ sano HERra/ pitä ilmeinen parcu cuuluman calaportisa/ ja ulwominen toisesa portisa/ ja suuri surkeus cuckuloilla.
Sef 1:11 Ulwocat te jotca myllys asutte: sillä caicki caupidziain Canssa on häwitetty/ ja caicki jotca raha cocowat/ owat cadotetut.
Sef 1:12 Sillä ajalla tahdon minä Jerusalemin kyntilällä tutkia/ ja tahdon edzi nijtä miehiä/ jotca rahgasans macawat/ ja sanowat sydämisäns: ei HERra tee hywästi eikä pahasti.
Sef 1:13 Ja heidän tawarans pitä raateluxexi tuleman/ ja huonens autioxi: he rakendawat huoneita/ ja ei saa nijsä asua. He istuttawat wijnapuita/ mutta ei he saa nijstä juoda.
Sef 1:14 Sillä HERran suuri päiwä on läsnä/ hän on läsnä sangen kijrusti. Cosca HERran päiwän parcu on tulewa/ nijn wäkewitten pitä silloin carwasti parcuman.
Sef 1:15 Sillä se päiwä on cauhiuden päiwä/ waiwan ja ahdistuxen päiwä/ tuulen ja tuulispään päiwä/ pimeyden ja syngeyden päiwä/ pilwen ja sumun päiwä.
Sef 1:16 Basunain ja trometein päiwä/ wahwoja Caupungeita ja corkeita linnoja wastan.
Sef 1:17 Minä tahdon Canssalle ahdistuxen tehdä/ että he käywät ymbärins nijncuin sokiat/ että he owat HERra wastan syndiä tehnet. Heidän werens pitä wuodatettaman/ nijncuin se olis tomu: ja heidän ruumins/ nijncuin se olis loca.
Sef 1:18 Ei heidän hopians eikä culdans pidä heitä sinä HERran wihan päiwänä woiman autta: waan coco maa pitä hänen kijwaudens tulelda syötämän: sillä hän teke nopiast lopun caickein cansa jotca maasa asuwat.

Vers. 4. Camarimin ) Ne pidit idzens parambana yxikertaisia Pappeja.
V. 5. Malchomin ) Malchom oli Ammonin lasten epäjumala.
V. 7. Wierans ) Babylonialaiset/ jotca Jerusalemin cukistaman piti/ että he oudolla tawalla pidit Jumalan palwelust/ ei nijncuin Moses.
V. 8. Outoja waatteita ) Nimittäin heidän Jumalan palweluxesans/ nijncuin muucalaisia messuwatteita/ cuoricaapuja/ eli cuinga he owat cudzutut. Sillä he olit idzellens ajatellet erinomaiset uhrit ja waattet/ cadzoit ylön ja hyljäisit sen tawan cuin Jumala idze oli heidän eteens pannut/ joca ei hänelle ollengan kelwannut.
V. 11. Myllys asutte ) se on/ Jerusalemin asuwaiset/ jotca Mammonat ja wadzans palwelit/ teit Kircost myllyn eli codan/ eikä muuta edzinet/ cuin ajallist elatust/ calua ja rijsta heidän Jumalan palweluxesans/ nijncuin nytkin kyllä tapahtu.
V. 12. Rahgasans macawat ) Jotca suruttomat owat/ ja cadzowat ylön mitä Prophetat heille saarnawat Jumalan rangaistuxest.

 

Valitse
luku

1 2 3