Psaltari .

LXXXI. Psalmi .

 

LAT. LXXX. TÄmä Psalmi näky kirjoitetuxi weisatta Lehtimajan juhlana/ ja neuwo Judan Canssa sitä juhla pitämän Jumalan pelgosa/ v. 2.
luettele/ cuinga Jumala idze heille muistutta hywät tecons ja wanhan lijttons/ v. 8.
walitta Judalaisten kijttämättömyttä ja cowacorwaisutta/ ja millä rangaistuxella hän heitä on edziwä/ v. 12.
mutta hän rangaise heitä ylönmielen/ ja sois paljo ennen heille hywä/ jos he hänelle olisit cuuliaiset/ v. 14.

 

Ps 81:1 Githithin päälle edelläweisattapa/ Assaphin.
Ps 81:2 WEisatcat iloisest Jumalalle/ joca on meidän wäkewydem/ ihastucat Jacobin Jumalalle.
Ps 81:3 Ottacat Psalmit ja tuocat trumbut/ iloiset candelet ja Psaltari.
Ps 81:4 Soittacat Basunilla udesa Cuusa/ meidän lehtimajam juhlapäiwänä.
Ps 81:5 Sillä se on tapa Israelis/ ja Jacobin Jumalan oikeus.
Ps 81:6 Sen hän pani Josephis todistuxexi/ cosca he Egyptin maalda läxit/ ja oudon kielen cuullet olit.
Ps 81:7 Ja hän oli heidän olcans cuormasta wapahtanut/ ja heidän kätens pääsit tijliä tekemäst
Ps 81:8 Cosca sinä tuscasas minua rucoilit/ nijn minä autin sinua/ ja cuuldelin sinua/ cosca tuulispää tuli sinun päälles/ ja coettelin sinua rijtaweden tykönä. Sela.
Ps 81:9 Cuule minun Canssan/ minä todistan sinun seasas/ Israel/ sinun pitä minua cuuleman.
Ps 81:10 Ettei sinun seasas muucalainen Jumala olis/ ja ettes wierasta Jumalata cumarrais.
Ps 81:11 Minä olen sinun HERras Jumalas/ joca sinun wein ulos Egyptin maalda/ lewitä suus nijn minä sen täytän.
Ps 81:12 Mutta minun Canssan ei cuullut minun ändäni/ ja Israel ei totellut minua.
Ps 81:13 Nijn minä laskin heitä heidän sydämens pahuteen/ waeldaman neuwons jälken.
Ps 81:14 Jos minun Canssan cuulis minua/ ja Israel minun teisäni käwis.
Ps 81:15 Nijn minä pian heidän wihollisens painaisin/ ja minun käteni käändäisin heidän wihollistens päälle.
Ps 81:16 Ja jotca HERra wihawat/ huckan he pyrkiwät händä wastan/ mutta heidän aicans olis ijancaickisest pysywä.
Ps 81:17 Ja minä ruockisin heitä parhailla nisuilla/ ja rawidzisin heitä hunajalla calliosta.

LXXXII. Psalmi .

 

LAT. LXXXI. JAlo opetus mailmalisille haldioille/ että he heidän woimans ja hallituxens Christillisest käyttäisit: sillä Jumala on corkein Duomari/ jolle caicki käskyläiset pitä tilin tekemän/ v. 2.
walitetan myös heidän wääryttäns/ ja muistutetan heille heidän wircans/ v. 6.
että he owat suuresa wallasa/ nijn heidän pahan tecons tähden pitä heidän hirmuisest rangaistaman/ v. 7.
rucoile Jumalata duomidzeman Canssans/ v. 9.

 

Ps 82:1 Assaphin Psalmi.
Ps 82:2 Jumala seiso Jumalan seuracunnasa/ ja on Duomari jumalitten seasa.
Ps 82:3 Cuinga cauwan te wäärin duomidzetta/ ja jumalattoman muoto cadzotta ? Sela.
Ps 82:4 Tehkät oikeus köyhälle ja orwoille/ ja auttacat radolliset ja waiwaiset oikeudelle.
Ps 82:5 Pelastacat ylöncadzottua ja köyhä/ ja päästäkät händä jumalattoman wallasta.
Ps 82:6 Mutta ei he tottele eikä lucua pidä/ he käywät lackamata pimeisä/ sentähden täyty caicki maan perustuxet caatua.
Ps 82:7 Minä tosin sanoin: te oletta jumalat/ ja caicki corkeimman lapset.
Ps 82:8 Cuitengin täyty teidän cuolla nijncuin ihmisetkin/ ja nijncuin tyrannit huckuwat.
Ps 82:9 Nouse Jumala ja duomidze maa: sillä caicki pacanat owat sinun omas.

LXXXIII. Psalmi .

 

LAT. LXXXII. JUmalan seuracunda suuresa ahdistuxesans pakene Jumalan tygö/ rucoile apua moninaisia wihollisians wastan/ joita hän täsä luettele/ v. 2.
ja nijncuin Cananerit muinen woitettin Barakilda/ ja Midianiterit Gideonilda/ nijn rucoile hän että hänen wainollisens nijn woitetaisin ja painetaisin alas/ v. 10.
että Jumalan caickiwaldiaisus ja cunnia pacanoittengin seas ilmoitettaisin/ v. 19.

 

Ps 83:1 Assaphin Psalmi ja weisu.
Ps 83:2 JUmala älä nijn ratki waickene/ ja älä caiketi nijn hiljainen ole/ Jumala älä sitä nijn kärsi.
Ps 83:3 Sillä cadzo/ sinun wihollises kiucuidzewat/ ja jotca sinua wihawat/ ylendäwät pääns.
Ps 83:4 He pitäwät cawaloita juonia sinun Canssas wastan/ ja pitäwät neuwo sinun salatuitas wastan.
Ps 83:5 Sanoden: tulcat/ häwittäkäm heitä/ nijn ettei he ensingän Canssa oliscan/ ettei Israelin nime sillä muistellais.
Ps 83:6 Sillä he owat pannet neuwons yhteen/ ja tehnet lijton sinua wastan.
Ps 83:7 Edomerein ja Ismaeliterein majat/ Moabiterein ja Hagariterein.
Ps 83:8 Gebaliterein/ Ammoniterein ja Amalechiterein/ Philisterit ja Tyron asuwaiset.
Ps 83:9 Assur on myös hänens heihin lijttänyt/ auttaman Lothin lapsia. Sela.
Ps 83:10 Tee nijlle nijncuin Midianitereille/ nijncuin Sisseralle/ nijncuin Jabinille Kisonin osan tykönä.
Ps 83:11 Jotca mestattin Endorin tykönä/ ja tulit logaxi maan päälle.
Ps 83:12 Tee heidän pääruhtinans nijncuin Oreb/ ja Seeb/ ja caicki heidän ylimmäisens nijncuin Sebah ja Salmuna.
Ps 83:13 Jotca sanowat: me omistam meillem Jumalan huonet.
Ps 83:14 Jumala tee heitä nijncuin tuulispää/ nijncuin corsi tuulen edesä.
Ps 83:15 Nijncuin culo joca medzän poltta/ ja nijncuin liecki joca mäet sytyttä.
Ps 83:16 Waino juuri nijn heitä tuulispäälläs/ ja hämmästytä heitä tuiscullas.
Ps 83:17 Täytä heidän caswons häpiällä/ että he sinun nimes edzisit.
Ps 83:18 Häwetkön ja hämmästykön ijancaickisest/ ja häpiään tulcon ja huckucon.
Ps 83:19 Nijn he saawat tuta että sinun nimes on ainoastans HERra/ ja ylimmäinen caikesa mailmasa.

Vers. 4. Salatuitas ) se on/ jotca uscosa eläwät/ mailmalda salatut/ nijn että he wääränä opettajana pidetän.

 

LXXXIV. Psalmi .

 

LAT. LXXXIII. ON LohdutusPsalmi/ josa Propheta corkiast ylistä ja kersca heidän cunniatans/ jotca asuwat HERran majasa/ se on/ jotca owat oikiat seuracunnan jäsenet/ ja eläwätä Jumalata oikein palwelewat/ v. 2.
osotta heidän ilons ja menestyxens/ v. 5.
että he saawat yhden woiton toisen jälken wihollisians wastan: sillä Jumala on heidän kilpens/ v. 8.
ja parembi on päiwä HERran huones/ cuin tuhannen jumalattoman majois/ v. 11.

 

Ps 84:1 Corahn lasten Psalmi Githithin päälle/ edelläweisattapa.
Ps 84:2 CUinga ihanat owat sinun asuinsias HERra Zebaoth.
Ps 84:3 Minun sielun ikäwöidze ja halaja HERran esicartanoihin/ minun ruumin ja sielun iloidze eläwäsä Jumalasa.
Ps 84:4 Sillä lindu on huonen löytänyt/ ja pääskyinen hänen pesäns/ johonga he poicans laskewat/ nimittäin/ sinun Altaris HERra Zebaoth/ minun Cuningan ja minun Jumalan.
Ps 84:5 Autuat owat jotca sinun huoneisas asuwat/ he kijttäwät sinua ijancaickisest. Sela.
Ps 84:6 Autuat owat ne ihmiset jotca sinun pitäwät wäkenäns/ ja sydämestäns waeldawat sinun jälkes.
Ps 84:7 Jotca käywät itcun laxon läpidze/ ja tekewät siellä caiwoja/ ja opettajat monella siunauxella caunistetan.
Ps 84:8 He saawat yhden woiton toisen jälken/ että huomataisin oikia Jumala Zionis.
Ps 84:9 HERra Jumala Zebaoth cuuldele minun rucouxen/ ota Jacobin Jumala tätä corwijs. Sela.
Ps 84:10 Cadzele sijs Jumala meidän kilpem/ cadzo sinun woideldus caswoa.
Ps 84:11 Sillä yxi päiwä sinun esicartanoisas on parambi cuin tuhatta mualla/ ennen minä olisin owenwartia minun Jumalani huonesa/ cuin cauwan asuisin Jumalattoman majoisa.
Ps 84:12 Sillä HERra Jumala on Auringo ja kilpi/ HERra anda armon ja cunnian/ hurscailda ei mitän hywä puutu.
Ps 84:13 HERra Zebaoth/ autuas on se ihminen/ joca sinuun uscalda.

LXXXV. Psalmi .

 

LAT. LXXXIV. RUcous Jumalan tygö/ että hän muistais laupiuttans ja armons cuin hän muinen Isille osotti/ v. 2.
rucoile/ ettei hän wielä hyljäis seuracundans/ waan armahdais hänen päällens ja liewitäis rangaistuxen/ v. 5 sois myös että oikia Jumalan palwelus woimas pidetäisin/ v. 9.
rauha/ uscollisus ja wanhurscaus hallituswirasa jocapäiwä caswais/ v. 11.
että maa hedelmän cannais/ v. 13.

 

Ps 85:1 Corahn lasten Psalmi/ edelläweisattapa.
Ps 85:2 HERra sinä cuin muinen olit armollinen sinun maacunnalles/ ja Jacobin fangit lunastit.
Ps 85:3 Sinä cuin muinen olet andanut andexi sinun Canssas pahat tegot/ ja caicki heidän syndins peittänyt. Sela.
Ps 85:4 Sinä cuin muinen lepytit caicki wihas/ ja käänsit sinuas wihas julmudesta.
Ps 85:5 Lohduta meitä Jumala meidän wapahtajam/ ja käännä pois wihas meistä.
Ps 85:6 Tahdotcos sijs ijancaickisest olla wihainen meidän päällem ? eli sinun wihas pitä sucucunnasta sucucundaan ?
Ps 85:7 Etkös meitä wirgota jällens/ että Canssas sinusa iloidzis ?
Ps 85:8 HERra osota meille armos ja auta meitä.
Ps 85:9 Josca minä cuulisin mitä HERra Jumala puhu/ että hän rauhan lupais Canssallens ja pyhillens/ ettei he hulluteen joutuis.
Ps 85:10 Cuitengin on hänen apuns nijden tykönä jotca händä pelkäwät/ että meidän maalla cunnia asuis.
Ps 85:11 Että laupius ja totuus keskenäns cohtaisit/ wanhurscaus ja rauha toinen toisens suuta andaisit.
Ps 85:12 Että totuus maasta wesois/ ja wanhurscaus taiwast cadzois.
Ps 85:13 Että myös meille HERra hywin tekis/ ja meidän maam hedelmäns annais.
Ps 85:14 Että wanhurscaus sijttekin hänen edesäns pysyis ja menestyis.

Vers. 9. Hulluteen ) Ettei he wijmein epäilis ja kärsimättömäxi tulisi/ ja nijn pilckais Jumalata.
v. 10. Cunnia ) Että cunniallisest tapahtuis/ ja Canssa hywin käyttäis toinen toistans cohtan.

 

LXXXVI. Psalmi .

 

LAT. LXXXV. DAwidin rucous/ että Jumala suojelis händä hänen wihollisildans/ v. 2.
iloitais hänen sieluns/ v. 4.
cuulis händä hädän aicana/ v. 7.
osotais hänelle oikian tien/ v. 11.
ylistä hänen laupiuttans/ cunniatans ja armoans/ v. 13.
ja rucoile/ että hän hänen jumalisella woimallans wahwistais ja holhois händä. v. 17.

 

Ps 86:1 Dawidin rucous.
Ps 86:2 CAllista HERra corwas ja cuuldele minua: sillä minä olen radollinen ja köyhä.
Ps 86:3 Kätke minun sielun: sillä minä olen pyhä/ auta minua minun Jumalan/ sinun palweliatas/ joca idzeni sinuun luotan.
Ps 86:4 HERra ole minulle armollinen/ sillä minä huudan ylipäiwä sinua.
Ps 86:5 Ilahuta sinun palwelias sielu/ sillä sinua HERra minä ikäwöidzen.
Ps 86:6 Sillä sinä HERra olet hywä ja armollinen/ ja sangen laupias caikille jotca sinua rucoilewat.
Ps 86:7 Ymmärrä HERra minun rucouxen/ ja ota waari minun rucouxeni änestä.
Ps 86:8 Tuscasani minä sinua rucoilen/ ettäs minua cuuldelisit/ HERra/ ei ole yxikän jumalista sinun caltaises/ ja ei ole kengän joca nijn tehdä taita cuin sinä.
Ps 86:9 Caicki pacanat jotcas tehnyt olet/ pitä tuleman ja cumartaman sinua HERRA/ ja sinun nimes cunnioittaman.
Ps 86:10 Ettäs nijn suuri olet ja teet ihmeitä/ ja sinä olet yxinäns Jumala.
Ps 86:11 Osota minulle HERra sinun ties waeldaxen sinun totuudesas/ kijnnitä minun sydämen sijhen yhteen/ että minä sinun nimes pelkäisin.
Ps 86:12 Minä kijtän sinua HERra minun Jumalan caikesta sydämestäni/ ja cunnioitan sinun nimes ijancaickisest.
Ps 86:13 Sillä sinun hywydes on suuri minusa/ ja sinä olet pelastanut minun sieluni sywimmästä helwetistä.
Ps 86:14 Jumala/ corjat carcawat minua wastan/ ja tyrannein joucot wäijywät minun sieluani/ ja ei pidä sinua silmäins edesä.
Ps 86:15 Mutta sinä HERra Jumala olet armollinen ja laupias/ kärsiwäinen ja sangen hywä ja waca.
Ps 86:16 Käännä idzes minun päin/ ole minulle armollinen/ wahwista palwelias sinun woimallas/ ja auta pijcas poica.
Ps 86:17 Tee mercki minun Canssani/ että minun menestyis/ ja he sen näkisit jotca minua wihawat/ ja häpiäisit/ että sinä HERra autat ja wahwistat minua.

Vers. 3. Pyhä ) En minä ole tehnyt nijlle/ jotca minun hengeni perän seisowat/ mitän paha.
v. 11. Sijhen yhteen ) se on/ Jumalan sana pysy/ ja teke yhtä/ eli yhteyttä/ muu oppi teke eripuraisuden ja metelin.

 

LXXXVII. Psalmi .

 

LAT. LXXXVI. ENnustus Christuxen waldacunnast ja sen cunniast täsä mailmasa/ nimittäin/ että Christillisillä seuracunnalla on wahwa perustos/ v. 2.
josa saarnatan pyhä Ewangelium/ v. 3.
ja caickinaisijn Canssoijn hajotetan/ v. 4.
holhotan Jumalalda ijancaickisest/ v. 5.
jongatähden hänen pitä händä ijancaickisest ylistämän ja cunnioittaman/ v. 7.

 

Ps 87:1 Psalmi/ Corahn lasten weisu.
Ps 87:2 HÄn on wahwast perustettu pyhäin wuorten päälle. HERra racasta Zionin portia/ caikista Jacobin asuinsioista.
Ps 87:3 Cunnialliset asiat sinusa saarnatan/ sinä Jumalan Caupungi. Sela.
Ps 87:4 Minä annan saarnata Rahabin ja Babelin edesä/ että he minun tundewat/ cadzo/ Philisterit/ Tyrit ja Ethiopialaiset syndywät siellä.
Ps 87:5 Zionille pitä sanottaman: että caickinaiset Canssat siellä syndywät/ ja että Corkein sitä rakenda.
Ps 87:6 HERra anda saarnata caickinaisilla kielillä/ että myös muutamat heistä siellä syndywät. Sela.
Ps 87:7 Ja weisajat nijncuin tantzis/ caicki minun lähteni sinusa.

LXXXVIII. Psalmi .

 

LAT. LXXXVII. ON RucousPsalmi/ josa on waikia ja surullinen walitus/ cuinga ihminen surcuttele ja näke idzens olewan ilman caickia ihmisten apua/ soti epäilyxen ja ijancaickisen cuoleman cansa/ v. 2.
josa sodasa hän rohwaise idzens Jumalan armosta/ ja turwa hänen laupiuteens wahwalla toiwolla/ v. 14.
ei huole heickouttans/ eli wiheljäisydens paljoutta/ v. 15.

 

Ps 88:1 Psalmi/ Corahn lasten weisu/ edelläweisattapa/ radollisten heickoudesta/ Hemanin sen Esrahitin oppi.
Ps 88:2 HERRA Jumala minun wapahtajan/ minä huudan yöllä ja päiwällä sinun edesäs.
Ps 88:3 Anna minun rucouxen sinun etees tulla/ callista corwas minun huutoni puoleen.
Ps 88:4 Sillä minun sielun on surkiutta täynäns/ ja minun elämän on juuri liki Helwettiä.
Ps 88:5 Minä olen arwattu nijnen caltaisexi jotca Helwettijn menewät/ minä olen nijncuin se mies jolla ei yhtän apua ole.
Ps 88:6 Minä macan hyljättynä cuolluitten seas/ nijncuin haawoitetut jotca haudasa macawat/ joita et sinä sillen muista/ ja jotca kädestäs eroitetut owat.
Ps 88:7 Sinä olet minun painanut alemmaiseen caiwoon/ pimeyteen ja sywyteen.
Ps 88:8 Sinun hirmuisudes ahdista minua/ ja pacotta minua sinun alloillas. Sela.
Ps 88:9 Sinä eroitit cauwas minun ystäwäni minusta/ sinä olet minun tehnyt heille cauhistuxexi/ minä macan fangittuna/ etten minä woi päästä ulos.
Ps 88:10 Minun caswoni on surkia radollisuden tähden/ HERra/ minä rucoilen sinua jocapäiwä/ minä hajotan käteni sinun puolees.
Ps 88:11 Teetkös sijs ihmeitä cuolluitten seasa/ eli nousewatco cuollet sinua kijttämän ? Sela.
Ps 88:12 Luetellango haudoisa sinun hywyttäs ? ja sinun wacuuttas cadotuxesa ?
Ps 88:13 Tutango sinun ihmes pimiäsä ? eli sinun wanhurscaudes sijnä maasa josa caicki unhotetan ?
Ps 88:14 Mutta minä huudan sinua HERra/ ja minun rucouxen tule warahin sinun etees.
Ps 88:15 Mixis HERra heität pois minun sieluni/ ja peität caswos minulda ?
Ps 88:16 Minä olen radollinen ja wäetöin/ että minä nijn hyljätty olen/ minä kärsin sinun hirmuisuttas/ että minä lähes epäilen.
Ps 88:17 Sinun julmudes tule minun päälleni/ sinun pelcos likistä minua.
Ps 88:18 Ne saartawat minua jocapäiwä nijncuin wesi/ ja ynnä minua pijrittäwät.
Ps 88:19 Sinä teet että minun ystäwäni ja lähimmäiseni/ ercanewat cauwas minusta/ ja minun tuttawilleni olen minä pimeydes.

LXXXIX. Psalmi .

 

LAT. LXXXVIII. SAngen jalo ennustus Christuxest ja hänen ijancaickisest waldacunnastans/ cunniastans/ herraudestans/ caickiwaldiaisudestans ja totudestans/ v. 2.
lupaus Christuxest/ joca Dawidille muinen walan cautta annettin/ caunist täsä selitetän/ v. 10.
ennusta/ että Jumalan seuracunda Turkilda/ Pawilda ja muilda lahcocunnilda hirmuisest täsä mailmas wainotan/ v. 39.
rucoile hartast että Jumala hänen surullisen seuracundans armollisest muistais/ v. 49.
ja että hän händä ijancaickisest kijtäis ja ylistäis/ v. 53.

 

Ps 89:1 Ethanin sen Esrahitin opetus.
Ps 89:2 MInä weisan HERran armoista ijancaickisest/ ja hänen totudens ilmoitan suullani/ sugusta sucuun.
Ps 89:3 Ja sanon: ijancaickinen armo käy ylös/ ja sinä pidät uscollisest sinun totudes taiwasa.
Ps 89:4 Minä olen lijton tehnyt walittuni cansa/ minä olen Dawidille minun palwelialleni wannonut.
Ps 89:5 Haman ijancaickisuteen minä saatan sinulle siemenen/ ja rakennan sinun istuimes sugusta sucuun. Sela.
Ps 89:6 Ja taiwat pitä ylistämän HERra sinun ihmeitäs ja totuttas/ pyhäin seuracunnasa.
Ps 89:7 Sillä cuca taitan pilwisä werrata HERraan ? ja cuca on HERran caltainen jumalitten lasten seas ?
Ps 89:8 Jumala on sangen wäkewä pyhäins cocouxisa/ ja ihmellinen caickein nijden seas/ jotca owat hänen ymbärilläns.
Ps 89:9 HERra Jumala Zebaoth/ cuca on nijncuin sinä/ wäkewä Jumala ? ja sinun totudes on sinun ymbärilläs.
Ps 89:10 Sinä wallidzet pauhawaisen meren/ sinä hillidzet paisuwaiset allot.
Ps 89:11 Sinä lyöt Rahabin cuoliaxi/ sinä hajotat sinun wihollises urhollisella käsiwarrellas.
Ps 89:12 Taiwas ja maa on sinun/ sinä olet perustanut maan pijrin/ ja mitä sijnä on.
Ps 89:13 Pohjan ja etelän olet sinä luonut/ Thabor ja Hermon ihastuwat sinun nimees.
Ps 89:14 Sinulla on woimallinen käsiwarsi/ wäkewä on sinun kätes/ ja corkia on sinun oikia kätes.
Ps 89:15 Wanhurscaus ja duomio on sinun istuimes wahwistus/ armo ja totuus owat sinun caswos edes.
Ps 89:16 Autuas on se Canssa joca ihastua taita/ HERra/ heidän pitä waeldaman sinun caswos walkeudesa.
Ps 89:17 Heidän pitä iloidzeman jocapäiwä sinun nimestäs/ ja sinun wanhurscaudesas cunnialliset oleman.
Ps 89:18 Sillä sinä olet heidän wäkewydens kerscaus/ ja sinun armos cautta nostat sinä meidän sarwem.
Ps 89:19 Sillä HERra on meidän kilpem/ ja Pyhä Israelis on meidän Cuningam.
Ps 89:20 SIlloin sinä puhuit näwyisä pyhilles/ ja sanoit: minä olen Sangarin herättänyt auttaman/ minä olen corgottanut yhden walitun Canssasta.
Ps 89:21 Minä olen löytänyt palweliani Dawidin/ minä olen hänen woidellut pyhällä öljylläni.
Ps 89:22 Minun käteni tuke händä/ ja minun käsiwarteni wahwista händä.
Ps 89:23 Ei pidä wiholliset händä woittaman/ ja wäärät ei pidä händä sulloman.
Ps 89:24 Waan minä lyön hänen wihollisens hänen edestäns/ ja jotca händä wihawat tahdon minä waiwata.
Ps 89:25 Mutta minun totuudeni ja armoni pitä hänen tykönäns oleman/ ja hänen sarwens pitä minun nimeni nostettaman.
Ps 89:26 Minä asetan hänen kätens mereen/ ja hänen oikian kätens wirtoihin.
Ps 89:27 Näin hänen pitä minun cudzuman: sinä olet minun Isän/ minun Jumalan ja turwan/ joca minua autta.
Ps 89:28 Ja minä asetan hänen esicoisexi/ caickein corkeimmaxi Cuningasten seas maan päällä.
Ps 89:29 Minä pidän hänelle armoni tähdellä ijancaickisest/ ja minun lijttoni pitä hänelle wahwa oleman.
Ps 89:30 Minä annan hänelle ijancaickisen siemenen/ ja wahwistan hänen istuimens nijncauwan cuin taiwat pysywät.
Ps 89:31 MUtta jos hänen lapsens minun Lakini hyljäwät/ ja ei waella minun oikeudesani.
Ps 89:32 Jos he minun säätyni rijwawat/ ja ei minun käskyjäni pidä.
Ps 89:33 Nijn minä heidän syndins widzalla rangaisen/ ja heidän pahat tecons haawoilla.
Ps 89:34 Mutta minun armojani en minä hänestä käännä pois/ engä salli minun totudeni wilpistellä.
Ps 89:35 En minä rijwa lijttoani/ ja mitä minun suustani käynyt on/ en minä muuta.
Ps 89:36 Minä olen wihdoin wannonut pyhydeni cautta/ en minä Dawidille walhettele.
Ps 89:37 Hänen siemenens on olewa ijancaickisest/ ja hänen istuimens minun edesäni nijncuin Auringo.
Ps 89:38 Ja nijncuin Cuu/ wahwistetan hän ijancaickisest/ ja on wahwana nijncuin todistus pilwisä. Sela.
Ps 89:39 WAan nyt sinä syöxät ja heität pois/ ja wihastut woidellulles.
Ps 89:40 Sinä särjet palwelias lijton/ ja tallat hänen cruununs maahan.
Ps 89:41 Sinä ricot hänen muurins/ ja annat hänen linnans särjettä.
Ps 89:42 Händä raatelewat caicki ohidzekäywäiset/ hän on tullut läsnäolewaisillens nauroxi.
Ps 89:43 Sinä corgotat hänen wihollistens oikian käden/ ja ilahutat caicki hänen wainollisens.
Ps 89:44 Hänen mieckans woiman olet sinä myös ottanut pois/ ja et salli hänen woitta sodasa.
Ps 89:45 Sinä häwitit hänen puhtaudens/ ja paiscat hänen istuimens maahan.
Ps 89:46 Sinä lyhennät hänen nuorudens ajat/ ja peität hänen häpiällä. Sela.
Ps 89:47 HERra/ cuinga cauwan sinä sinus nijn salat ? ja annat hirmuisudes pala nijncuin tulen ?
Ps 89:48 Muista/ cuinga lyhyt minun elämän on/ mixis tahdoit caicki ihmiset huckan luoda ?
Ps 89:49 Cuca elä/ ja ei näe cuolemata ? joca sieluns Helwetin käsistä pelasta ? Sela.
Ps 89:50 HERra/ cusa owat sinun endiset armos ? jotcas Dawidille wannonut olet sinun totudesas ?
Ps 89:51 Muista HERra palwelias pilcka/ jonga minä cannan helmasani/ caikista nijn monista Canssoista.
Ps 89:52 Joilla Herra wihollises sinua pilckawat/ joilla he pilckawat sinun woideltuis jäljet.
Ps 89:53 Kijtetty olcon HERRA ijancaickisest/ Amen/ Amen.

Vers. 2. Armoista ) Jesuxen cautta on armo ja totuus tullut/ Ioh. 1.
v. 3. Taiwasa ) Sillä ei Christuxen waldacunda ole mailmallinen/ waan taiwallinen.
v. 11. Rahabin ) Egyptin/ ut supra/ cudzutan ylpiäxi.
v. 13. Ihastuwat ) Coco maa wiherjöidze ja on ihana.
v. 16. Ihastua ) se on/ jolla on suloinen Jumalan sana.
v. 38. Todistus ) se on/ taiwan caari/ jonga Jumala on pannut todistajaxi ja ijancaickisexi lijtoxi Noahn cansa/ Gen. 9:13.
v. 45. Puhtaudens ) se on/ caiken hänen caunistuxens ja Jumalan palweluxens.

 

XC. Psalmi .

 

LAT. LXXXIX. ON waikia walitus/ josa Moses surullisilla sanoilla osotta ihmisen wiheljäisyden/ waiwan ja lyhyen ijän/ v. 2.
opetta synnin olewan oikian syyn cuolemaan ja caickinaiseen tuscaan/ josta Jumala cowin wihastu/ v. 8.
rucoile Jumalata herättämän ihmisen sydändä/ sitä jocapäiwä ajatteleman/ ja sijtä ymmärtäwäisexi tuleman/ v. 12.
ja että hän sanomattomast hywydestäns olis läsnä ja annais menestyä/ v. 13.

 

Ps 90:1 Mosexen/ Jumalan miehen/ Rucous. HERRA Jumala/ sinä olet meidän turwam/ sugusta sucuun.
Ps 90:2 Ennencuin wuoret olit eli maa/ ja mailma luotin/ sinä olet Jumala ijancaickisesta ijancaickiseen.
Ps 90:3 Sinä joca annat ihmiset cuolla/ ja sanot: tulcat jällens te ihmisten lapset.
Ps 90:4 Sillä tuhat ajastaica owat sinun edesäs nijncuin eiläinen päiwä meni/ ja nijncuin wartia yöllä.
Ps 90:5 Sinä wuodatat heitä nijncuin cosken/ ja owat nijncuin uni/ nijncuin ruoho amulla/ joca cohta lacastu.
Ps 90:6 Joca amulla cucoista ja nopiast cuiwa/ ja ehtona leicatan ja cuiwettu.
Ps 90:7 Sen teke sinun wihas/ että me nijn hucumme/ ja sinun hirmuisudes/ että me nijn äkist tääldä temmatan.
Ps 90:8 Sillä meidän pahat tecom sinä asetat etees/ meidän tundemattomat syndim walkeuteen sinun caswos eteen.
Ps 90:9 Sentähden culuwat caicki meidän päiwäm sinun wihastas/ meidän wuotem loppuwat pikemmin cuin juttu.
Ps 90:10 Meidän elinaicam on seidzemenkymmendä wuotta/ taicka eninnäkin cahdexankymmendä wuotta/ ja cuin se paras on ollut/ nijn on se tusca ja työ ollut: sillä se mene pian pois/ nijncuin me lendäisim pois.
Ps 90:11 Mutta cuca usco sinun nijn rascast wihastuwan/ ja cuca pelkä sencaltaista sinun hirmuisuttas ?
Ps 90:12 Opeta meitä ajatteleman/ että meidän pitä cuoleman/ että me ymmärtäwäisexi tulisim.
Ps 90:13 HERra käännä sijs idzes taas meidän puoleem/ ja ole palwelioilles armollinen.
Ps 90:14 Täytä meitä pian armollas/ nijn me riemuidzem ja iloidzem caickina meidän elinaicanam.
Ps 90:15 Ilahuta nyt meitä jällens/ ettäs meitä nijncauwan waiwannut olet/ että me nijncauwan onnettomutta kärsinet olem.
Ps 90:16 Osota palwelialles sinun tecos/ ja sinun cunnias heidän lapsillens.
Ps 90:17 Ja/ HERra meidän Jumalam olcon meille lepyinen/ ja auttacon meidän kättem tegot meidän cansam/ Ja/ meidän kättem tegot hän auttacon.

Vers. 3. Cuolla ) Ihmiset cuolewat aina/ ja toiset tulewat jällens/ Jumalan sanan perän/ sentähden on meidän elämäm hänen suhtens nijncuin ei mitän.
v. 8. Tundemattomat ) se on/ Adamin synnit/ Rom. 5:12. joilla cuolema ansaittu on/ ja ei mailma sijtä mitän tiedä.
v. 11. Wihastuwan ) se on/ että se sinun wihas tähden on/ ja että meidän syndim sen ansainnet owat.
v. 16. sinun tecos ) se on/ elämä/ apu ja caicki hywä.
v. 17. Kättem tegot ) se on/ hengellinen ja mailmallinen hallituswirca.

 

XCI. Psalmi .

 

LAT. XC. Tämä on LohdutusPsalmi/ josa tiettäwäxi tehdän/ cuinga suuri menestys ja rauha nijllä on/ jotca idzens andawat Jumalan halduun/ ja häneen ainoan turwawat/ v. 1.
sillä ei heidän ole pelkämist/ että wäkiwalda/ tusca/ meteli/ sota/ wäijyminen/ myrcky/ rutto/ eli cuolemacan taita heille ilman Jumalan tahdota mitän wahingota tehdä/ v. 3.
kersca pyhäin Engelitten warjeluxesta/ jotca Jumalan seuracunda walwowat/ v. 10.
osotta Jumalan oman puhen/ joca händäns pelkäwäisille armollisest lupa ystäwydens/ suosions ja suojeluxens/ v. 14.

 

Ps 91:1 JOca corkeimman warjeluxes istu/ ja on Caickiwaldian warjosa.
Ps 91:2 Hän sano HERralle: minun toiwon ja linnan/ minun Jumalan/ johonga minä uscallan.
Ps 91:3 Sillä hän pelasta minun wäijyjän paulasta/ ja wahingollisesta ruttotaudista.
Ps 91:4 Hän kynilläns sinua warjo/ ja sinun turwas on hänen sijpeins alla/ hänen totuudens on keihäs ja kilpi.
Ps 91:5 Ettes pelkäis yön cauhistust/ ja nuolia/ jotca päiwällä lendäwät.
Ps 91:6 Sitä rutto joca pimeisä lijcku/ ja sairautta cuin puolipäiwänä turmele.
Ps 91:7 Waicka tuhannen langeisit siwullas/ ja kymmenen tuhatta sinun oikiallas/ nijn ei se sinuun satu.
Ps 91:8 Ja tosin sinä näet ilos silmilläs/ ja cadzot cuinga jumalattomalle costetan.
Ps 91:9 Sillä HERra on sinun toiwos/ ja ylimmäinen on sinun turwas.
Ps 91:10 Ei sinua cohta mikän paha/ ja ei yhtän waiwa pidä sinun majaas lähestymän.
Ps 91:11 Sillä hän on andanut käskyn Engeleillens sinusta/ että he kätkewät sinua caikisa teisäs.
Ps 91:12 Että he candawat sinua käsisäns/ ettes jalcas kiween louckais.
Ps 91:13 Sinä käyt Lejonin ja kyykärmen päällä/ ja tallat nuoren Lejonin ja Drakin.
Ps 91:14 Että hän minua halais/ nijn minä hänen päästän/ hän tunde minun nimeni/ sentähden minä warjelen händä.
Ps 91:15 Hän rucoile minua/ sentähden minä cuuldelen händä/ hänen tykönäns olen minä tuscasa/ sijtä minä hänen temman pois/ ja saatan hänen cunniaan.
Ps 91:16 Minä rawidzen hänen pitkällä ijällä/ ja osotan hänelle autuuteni.

Vers. 4. Totuudens ) Hänen sanans/ ja armo lupauxens.
v. 6. Rutto ) tällä ymmärretän caicki pahat/ wäkiwalda/ wäärys/ petos/ etc.

 

XCII. Psalmi .

 

LAT. XCI. ON Kijtos ja LohdutusPsalmi/ josa Propheta ilman hellittämätä lupa ilmoitta Jumalan ijancaickista wanhurscautta ja hywyttä/ v. 2.
ettei hän anna täsä mailmas jumalattomain cauwan menestyä/ v. 6.
mutta hän wirgotta jumalisia/ ja saldi heidän olla waurana wijmeiseen ikään/ nijncuin palmupuun/ v. 11.
että hänen laupiudens ylistettäisin ijancaickisest/ v. 16.

 

Ps 92:1 Psalmi Sabbathina weisattapa.
Ps 92:2 HYwä on HERra kijttä/ ja weisata kijtost sinun nimelles sinä caickein ylimmäinen.
Ps 92:3 Amulla julista sinun armos/ ja ehtona sinun totuuttas.
Ps 92:4 Kymmenen kielisellä ja Psaltarilla/ soittain candeleilla.
Ps 92:5 Sillä sinä ilahutit minua HERra/ weisaten sinun tegoistas/ ja minä kerscan sinun kätes töitä.
Ps 92:6 HERra/ cuinga sinun tecos owat nijn suuret ? sinun ajatuxes owat ylön sywät.
Ps 92:7 Hullu ei usco sitä/ ja tompeli ei ymmärrä nijtä.
Ps 92:8 Jumalattomat wiherjöidzewät nijncuin ruoho/ ja pahointekiät caicki cucoistawat/ sijhenasti cuin he huckuwat ijancaickisest.
Ps 92:9 Mutta sinä HERra olet corkein/ ja pysyt ijancaickisest.
Ps 92:10 Sillä cadzo/ sinun wihollises HERra/ cadzo/ sinun wihollises pitä catoman/ ja caicki pahantekiät pitä hajotettaman.
Ps 92:11 Mutta minun sarweni tule corgotetuxi nijncuin yxisarwisen/ ja minä woidellan tuorella öljyllä.
Ps 92:12 Ja minun silmäni näkewät ihastuxens wihollisistani/ ja minun corwani cuulewat ilons pahoista/ jotca heitäns asettawat minua wastan.
Ps 92:13 Wanhurscas wiherjöidze nijncuin palmupuu/ hän caswa nijncuin Cedripuu Libanonis.
Ps 92:14 Jotca owat istutetut HERran huonesa/ wiherjöidzewät meidän Jumalam cartanoisa.
Ps 92:15 He wesoiwat wielä wanhudesans/ hedelmöidzewät ja tuorehtuwat.
Ps 92:16 Ja he julistawat että HERra on nijn hurscas/ minun turwan/ ja ei ole hänesä wääryttä.

Vers. 6. Ylön sywät ) se on/ ihmelliset/ joilla hän meitä nijn autta/ ettei yxikän ihminen ymmärrä sitä.
v. 11. Woidellan ) Että minä tulisin iloisexi.
v. 16. Wääryttä ) Ei hän cadzo yhdengän muoto/ eikä auta jumalatoinda asiata/ waicka he nijn luulewat.

 

XCIII. Psalmi .

 

LAT. XCII. TÄmä Psalmi ennusta/ että Christuxen waldacunda Ewangeliumin cautta lewitetän coco mailmaan/ ja pysy wahwana/ ja woittamatoinna/ v. 1.
mutta caicki Christuxen wiholliset/ jotca idzens asettawat sitä wastan/ pitä painettaman alas/ v. 3.

 

Ps 93:1 HERRA on Cuningas/ ja jalost caunistettu/ HERra on caunistettu ja on alcanut waldacunnan nijn lewiäldä cuin mailma on/ ja walmisti sen pysymän.
Ps 93:2 Sijtä ajasta pysy sinun istuimes wahwana/ sinä olet ijancaickinen.
Ps 93:3 HERra/ wesicosket paisuwat/ wesicosket paisuttawat pauhinans/ wesicosket paisuttawat aldons.
Ps 93:4 Allot meresä owat suuret ja pauhawat hirmuisest/ mutta HERra on wielä wäkewämbi corkeuxes.
Ps 93:5 Sinun sanas on oikia oppi/ pyhitys on sinun huones caunistus ijancaickisest.

XCIV. Psalmi .

 

LAT. XCIII. ON RucousPsalmi/ josa anotan Jumalalda apua hänen seuracundans wihollisia wastan/ jotca luulewat taitawans wiattomia Christityitä ilman rangaisemata paina alas/ v. 1.
opetetan/ että Jumala/ joca costaja on/ cadzele caickia jumalattomain aiwoituxia/ v. 7.
joca totisest heitä duomidze ja rangaise/ ja pelasta jumaliset caickinaisista waaroista/ v. 12.
sillä HERra on meidän autuudem/ ainoa costaja ja suojelja/ v. 22.

 

Ps 94:1 HERRA Jumala jonga costot owat/ Jumala jonga costot owat/ selkiäst idzes näytä.
Ps 94:2 Corgota sinuas sinä mailman Duomari/ maxa coreille mitä he ansainnet owat.
Ps 94:3 HERra/ cuinga cauwan jumalattomat/ HERra cuinga cauwan jumalattomat coreilewat ?
Ps 94:4 Ja nijn ylpiäst puhuwat/ ja caicki pahantekiät heitäns nijn kerscawat ?
Ps 94:5 HERra/ he polkewat alas sinun Canssas/ ja sinun perimistäs he waiwawat.
Ps 94:6 Lesket ja muucalaiset he tappawat/ ja orwoit he cuolettawat.
Ps 94:7 Ja sanowat: ei HERra sitä näe/ ja Jacobin Jumala ei sitä tottele.
Ps 94:8 Ymmärtäkät sijs te hullut Canssan seas/ ja te tyhmät/ cosca te taitawaxi tuletta ?
Ps 94:9 Joca corwan on istuttanut/ eikö hän cuule ? eli joca silmän loi/ eikö hän näe ?
Ps 94:10 Joca pacanoita curitta/ eikö hän rangaise ? joca ihmisille opetta mitä he tietäwät.
Ps 94:11 Mutta HERra tietä ihmisten ajatuxet/ että ne turhat owat.
Ps 94:12 Autuas on se jota sinä HERra curitat/ ja opetat sinun Laillas.
Ps 94:13 Että hänellä kärsimys olis cosca wastoin käy/ sijhenasti cuin jumalattomalle hauta walmistetan.
Ps 94:14 Sillä ei HERra heitä Canssans pois/ eli hyljä perimistäns.
Ps 94:15 Sillä oikeuden pitä sijttekin oikeuden oleman/ ja caicki hurscat sydämet sitä seurawat.
Ps 94:16 Cuca seiso minun cansani pahoja wastan ? cuca astu minun tygöni pahointekiöitä wastan ?
Ps 94:17 Ellei HERra minua auttais/ nijn minun sielun macais lähes hiljaisudes.
Ps 94:18 Minä sanoin: minun jalcan on horjunut/ waan sinun armos HERra minun tukeis.
Ps 94:19 Minulla oli paljo surua sydämesäni/ mutta sinun lohdutuxes ilahutti minun sieluni.
Ps 94:20 Etpäs mielisty coscan tosin wahingolliseen istuimeen/ joca Lain häijyst opetta.
Ps 94:21 He hangidzewat wanhurscan sielua wastan/ ja duomidzewat wiattoman weren.
Ps 94:22 Mutta HERra on minun warjeluxen/ minun Jumalan on minun uscalluxeni turwa.
Ps 94:23 Ja hän costa heidän wäärydens/ ja hucutta heitä heidän pahudens tähden/ HERra meidän Jumalam hucutta heitä.

Vers. 1. Näytä ) tule edes ja näytä sinuas.
v. 3. Coreilewat ) se on/ öyckäwät/ nijncuin HErra ja tyranni jota peljätän/ mitä hän puhu ja tahto.
v. 17. Hiljaisudes ) se on/ cuolemas/ josa caicki alallans ja loppunut on.
v. 20. Wahingolliseen ) se on/ josa wahingollisia asioita ja sielun cadotusta opetetan.

 

XCV. Psalmi .

 

LAT. XCIV. TOinen neuwo/ että caickinainen Canssa pitä ilolla oleman Christuxelle suurelle Cuningalle kijtollinen/ v. 1.
muistaman ja tutkiman Jumalan suuria hywiä töitä/ v. 3.
rucoileman händä/ ja hänen pyhän sanans perän mielelläns elämän/ v. 6.
muutoin he uppiniscaisten Judalaisten cansa/ joiden pahutta hän walitta/ ei tule ikänäns lewollisuteen/ v. 8.

 

Ps 95:1 TUlcat/ riemuitcam HERralle/ ja iloitcam meidän autuudem turwalle.
Ps 95:2 Tulcam hänen caswons eteen kijtoxella/ ja riemuitcam hänelle lauluilla.
Ps 95:3 Sillä HERra on suuri Jumala/ ja suuri Cuningas caickein jumalitten päällä.
Ps 95:4 Sillä hänen kädesäns on caicki mitä maa canda/ ja wuorten cuckulat owat myös hänen.
Ps 95:5 Sillä hänen on meri/ ja hän on sen tehnyt/ ja hänen kätens owat cuiwan walmistanet.
Ps 95:6 Tulcat/ cumartacam ja polwillem langetcam/ ja maahan laskecam HERran meidän luojam eteen.
Ps 95:7 Sillä hän on meidän Jumalam/ ja me hänen elatus Canssans/ ja hänen kättens lauma.
Ps 95:8 Tänäpän/ jos te cuuletta hänen änens/ nijn älkät paaduttaco sydämitän/ nijncuin Meribas tapahtui/ nijncuin Massas corwesa.
Ps 95:9 Cusa teidän Isänne minua kiusaisit/ coettelit minua/ ja näit myös minun teconi.
Ps 95:10 Että minä neljäkymmendä ajastaica kärsein waiwa täldä Canssalda/ ja sanoin: se on sencaltainen Canssa/ jonga sydämet aina exyä tahtowat/ ja jotca minun tietäni ei tahtonet oppia.
Ps 95:11 Joille minä wihoisani wannoin: ettei heidän pidä minun lepooni tuleman.

Vers. 5. Cuiwan ) se on/ maan.

 

XCVI. Psalmi .

 

LAT. XCV. ON ennustus Christuxen waldacunnasta/ että se caickinaiselda Canssalda coco mailmasa/ Judalaisilda ja pacanoilda/ ylistetän ja kijtetän/ v. 1.
sillä hänen cunnians käy caickein jumalitten ylidze/ v. 5.
hän on Cuningas/ jonga waldacunda on nijn awara cuin mailma/ v. 10.
neuwo/ että taiwas ja maa/ ja caicki mitä sen päällä on/ odotaisit riemulla hänen tulemistans/ v. 11.

 

Ps 96:1 WEisatcat HERralle usi weisu/ weisatcat HERralle caicki mailma.
Ps 96:2 Weisatcat HERralle ja kijttäkät hänen nimens/ saarnatcat päiwä päiwäldä hänen autuuttans.
Ps 96:3 Lukecat pacanain seas hänen cunnians/ caickein Canssain seas hänen ihmeitäns.
Ps 96:4 Sillä HERra on suuri ja sangen kijtettäpä/ ihmellinen caickein jumalain seas.
Ps 96:5 Sillä caicki Canssain jumalat owat epäjumalat/ mutta HERra on taiwat tehnyt.
Ps 96:6 Cunnia ja caunistus owat hänen edesäns/ ja hänen Pyhäsäns tapahtu wahwast ja cunnialisest.
Ps 96:7 Canssat tuocat HERralle/ tuocat HERralle cunnia ja woima.
Ps 96:8 Tuocat HERralle hänen nimens cunnia/ tuocat lahjoja ja tulcat hänen esihuonesens.
Ps 96:9 Cumartacat HERra pyhäsä caunistuxesa/ peljätkän händä caicki mailma.
Ps 96:10 Sanocat pacanain seas HERra Cuningaxi/ joca pitä waldacundans nijn lewiäldä/ cuin mailma on walmistettu/ että se pysy ja duomidze Canssan oikein.
Ps 96:11 Taiwat riemuitcan/ ja maa iloitcan/ meri pauhatcan ja mitä sijnä on.
Ps 96:12 Kedot olcan iloiset/ ja caicki cuin hänes owat/ ja caicki puut ihastucan medzisä.
Ps 96:13 HERran edesä: sillä hän tule/ sillä hän tule duomidzeman maata.
Ps 96:14 Hän duomidze maan pijrin wanhurscaudesa/ ja Canssat hänen totudesans.

XCVII. Psalmi .

 

LAT. XCVI. TÄsä ennustetan Christuxen waldacunnasta/ ja sen suurest woimasta ja cunniasta/ hedelmästä ja hyödytyxestä/ jonga hän matcan saatta hywäin ja jumalattomain tykönä/ v. 1.
häwäistän cauhia epäjumalan palwelus/ että caicki tämän Caickiwaldian Cuningan ilolla wastan ottaisit/ v. 7.
neuwo Christuxen waldacunnan alammaisia/ ahkeroidzeman Jumalan pelco/ ja paneman caiken heidän autuudens turwan hänen päällens/ v. 10.

 

Ps 97:1 HERRA on Cuningas/ sijtä maa iloitcan/ ja olcon saaret riemuiset/ nijn monda cuin heitä on.
Ps 97:2 Pilwet ja syngyt owat hänen ymbärilläns/ wanhurscaus ja duomio owat hänen istuimens wahwistus.
Ps 97:3 Tuli käy hänen edelläns/ ja poltta ymbärillä hänen wihollisens.
Ps 97:4 Hänen leimauxens wälckywät maan pijrin päällä/ maa näke sen ja wapise.
Ps 97:5 Wuoret sulawat nijncuin medenwaha HERran edes/ coco mailman haldian edes.
Ps 97:6 Taiwat julistawat HERran wanhurscautta ja caicki Canssat näkewät hänen cunnians.
Ps 97:7 Häwetkän caicki jotca cuwia palwelewat/ ja kerscawat heitäns epäjumalista/ cumartacat händä caicki jumalat.
Ps 97:8 Zion cuule sen ja iloidze/ ja Judan tyttäret owat riemuisans/ HERra sinun hallituxestas.
Ps 97:9 Sillä sinä HERra olet ylimmäinen caikis maacunnis/ sinä olet corgotettu caickein jumalitten päälle.
Ps 97:10 Te cuin HERra racastatte/ wihatcat paha/ HERra kätke pyhäins sielut/ jumalattomain käsistä hän heitä pelasta.
Ps 97:11 Wanhurscalle coitta walkeus/ ja ilo hurscaille sydämille.
Ps 97:12 Wanhurscat iloitcat HERrasa/ kijttäkät hänen pyhydens muistoxi.

Vers. 2. Wanhurscaus ) Christus on jumalisten wanhurscaus/ mutta jumalattomille culuttawainen tuli.
v. 11. Walkeus ) se on/ onni ja autuus.

 

XCVIII. Psalmi .

 

LAT. XCVII. TÄmä on ennustus Christuxen waldacunnast/ josa Propheta neuwo/ ei ainoastans Canssa/ mutta myös caickia/ joilla ei henge ole/ cuin on: meri/ maa/ wuoret/ wirrat/ ylistämän Christuxen hywyttä/ totutta ja wanhurscautta/ v. 1.
käske ilolla händä otta wastan/ cosca hän tule maan pijriä duomidzeman/ v. 10.

 

Ps 98:1 Psalmi. WEisatcat HERralle usi weisu: sillä hän teke ihmeitä.
Ps 98:2 Hän woitta oikialla kädelläns woiton/ ja hänen pyhällä käsiwarrellans.
Ps 98:3 HERra anda tiettäwäxi tehdä hänen autuudens/ Canssoille anda hän ilmoitta wanhurscauttans.
Ps 98:4 Hän muista armons ja totudens Israelin huonelle/ caicki mailman äret näkewät meidän Jumalam autuutta.
Ps 98:5 Ihastucat HERralle caicki mailma/ weisatcat/ ylistäkät ja kijttäkät.
Ps 98:6 Kijttäkät HERra candeleilla/ candelella ja Psalmilla.
Ps 98:7 Waskitorwilla ja Basunilla/ ihastucat HERran Cuningan edesä.
Ps 98:8 Meri pauhatcan ja caicki mitä hänesä on/ maan pijri ja jotca asuwat sen päällä.
Ps 98:9 Cosket ihastucan/ ja caicki wuoret olcan iloiset.
Ps 98:10 HERran edesä: sillä hän tule maata duomidzeman/ hän duomidze maan pijrin wanhurscaudella/ ja Canssat oikeudella.

XCIX. Psalmi .

 

LAT. XCVIII. TÄmä Psalmi opetta/ Christusta ja hänen waldacundans wastan mailman cowin kiucuidzewan/ v. 1 mutta että Christus on corgotettu Isän oikialle kädelle taita hän wihollisens maahan paina/ v. 2.
neuwo kijttämän ja rucoileman HERra/ joca muinen cuuli Isäin rucouxen/ ja wielä nytkin cuule/ v. 5.

 

Ps 99:1 HERra on Cuningas/ että Canssat wapisewat: hän istu Cherubimin päällä/ sentähden lijcku mailma.
Ps 99:2 Suuri on HERra Zionis/ ja corkia caickein Canssain päällä.
Ps 99:3 Kijttäkän sinun suurta ja ihmellistä nimes/ joca pyhä on.
Ps 99:4 Ja tämän Cuningan waldacunnasa racastetan oikeutta/ sinä annat hurscauden/ sinä saatat duomion ja wanhurscauden Jacobis.
Ps 99:5 Corgottacat HERra meidän Jumalatam/ ja cumartacat hänen astinlautans juures/ sillä hän on pyhä.
Ps 99:6 Moses ja Aaron hänen Pappeins seas/ ja Samuel nijden seas/ jotca hänen nimens rucoilewat/ he rucoilit HERra/ ja hän cuuldeli heitä.
Ps 99:7 Hän puhui heille pilwen padzasta/ he pidit hänen todistuxens ja käskyns/ jotca hän heille andoi.
Ps 99:8 HERra sinä olet meidän Jumalam/ sinä cuuldelit heitä/ sinä Jumala annoit heille andexi/ ja laitit heidän työns.
Ps 99:9 Corgottacat HERra meidän Jumalatam/ ja cumartacat hänen pyhällä wuorellans: sillä HERra meidän Jumalam on pyhä.

Vers. 5. Hänen astinlautans ) se on/ hänen pyhällä wuorellans/ nijncuin Pyhä Hengi idze sen selittä.
v. 9. ja maa cudzutan HERran astinlaudaxi/ Esa. 66:1. erinomaisest sijhen aican Zionin wuori/ lupauxen perän/ 3. Reg. 9:3. Mutta Udes Testamendis ei ole Jumala sitonut hänen seuracundans ja palwelustans erinomaiseen paickan nijncuin Christus sano/ Ioh. 4:21. ( sillä hän ) se on/ Jumala/ on Pyhä/
v. 9.

 

C. Psalmi .

 

LAT. XCIX. NEuwo caicke mailma riemuidzeman Christuxes/ ja händä palweleman/ v. 1.
joca on luonut ja walinnut meitä Canssaxens/ v. 2.
ja suojele meitä armollans ja totuudellans ijancaickiseen.

 

Ps 100:1 KijtosPsalmi. IHastucat HERralle caicki mailma/ palwelcat HERra ilolla/ tulcat hänen caswons eteen ihastuxella.
Ps 100:2 Tundecat että HERra on Jumala/ hämbä meidän teki/ ja en me idze meitäm/ hänen Canssaxens ja laituimens lambaixi.
Ps 100:3 Mengät hänen porttijns kijtoxella/ hänen esihuoneisijns weisulla/ kijttäkät händä ja ylistäkät hänen nimens.
Ps 100:4 Sillä HERra on suloinen/ ja hänen armons pysy ijancaickisest/ ja hänen totuudens sucucunnasta sucucundaan