Estherin Kirja.

Estherin Kirja. Josa nämät cappalet owat.
I. Cuinga se woimallinen Persian Cuningas Ahaswerus on tehnyt suuren pidon monexi päiwäxi.
Ja cuin hän cudzui hänen Drotningins Wasthin/ nijn ei hän tullut/ jongatähden hän hyljättin/ ja Judan Canssast Esther nimeldä tuli Drotningixi hänen siaans/ cap. 1. 2.
II. Haman corgotettin Cuningalda/ joca löysi neuwon/ että caicki Judalaiset piti hucutettaman ja Mardachai hirtettämän/ mutta Esther sen laitti nijn/ että hänen täydyi Mardachait cunnioitta/ ja hirtettin idze sijhen hirsipuuhun/ jonga hän Mardachaille rakendanut oli/ ja Judalaiset pelastettin/ cap. 3. 4. 5. 6. 7.
III. Mardachai tule suureen cunniaan Cuningan tykönä.
Judalaiset costawat sinä päiwänä wihamiehillens/ jona he aewoittin hucutta/ ja asetit pyhäpäiwiä muistoxi/ että Jumala oli heitä pelastanut/ cap. 8. 9. 10.

 

I. Lucu.

CUningas Ahaswerus teke suuren wieraspidon/ v. 1.
tule iloisexi/ lähettä Drotning Wasthin perän/ v. 10.
hän cadzo ylön ja ei tule/ v. 12.
Cuningas wihastu ja hyljä hänen Försteins neuwost/ v. 13.
että muut waimot pidäisit miehens cunnias/ v. 17.
lähettä sijtä kirjan coco waldacundaans/ v. 21

 

Ester 1:1 SIjhen aican cosca Ahaswerus hallidzi Indiast Ethiopian asti/ sata ja seidzemen colmattakymmendä maacunda.
Ester 1:2 Ja cuin hän istui hänen Cuningalisella istuimellans Susanin linnas.
Ester 1:3 Colmandena hänen hallituxens wuonna/ teki hän pidon caikille hänen Försteillens/ palwelioillens ja wäkewillens Persiast ja Medist/ ja maan wanhimmillens maacundain ylimmäisille.
Ester 1:4 Näyttäin heille Cuningalisen waldacundans cunnian rickaudet/ ja hänen Herraudens callit caunistuxet monexi päiwäxi/ nimittäin/ sadaxi ja cahdexaxikymmenexi päiwäxi.
Ester 1:5 Ja nijden päiwäin peräst teki Cuningas caikelle Canssalle/ cuin Susanin linnas oli/ sekä suurille että pienille pidon seidzemexi päiwäxi/ Cuningalisen Salin porstuas.
Ester 1:6 Siellä ripuit walkiat/ punaiset ja kellaiset seinäwaattet/ yhten sidotut callilla lijnaisilla ja purpuraisilla siteillä hopiarengais marmorkiwisten padzasten päällä/ wuotet olit cullast ja hopiast/ permando oli laskettu wiherjäisist/ walkeist/ kellaisist ja mustist marmorkiwist.
Ester 1:7 Ja juoma cannettin cullaisilla astioilla/ ja aina toisilla ja toisilla astioilla ja Cuningalista wijna yldäkyllä Cuningan waran perän.
Ester 1:8 Ja ei yhtäkän waadittu juoman: sillä Cuningas oli käskenyt caikille edeskäywille hänen huonesans/ tehdä jocaidzen mielen noutexi.
Ester 1:9 JA Wasthi Drotning teki myös pidon waimoille Cuningas Ahasweruxen Cuningalises huones.
Ester 1:10 Ja seidzemendenä päiwänä/ cosca Cuningas oli iloinen wijnast/ käski hän Mehumanin/ Bisthan/ Harbonan/ Bigthan/ Abagthan/ Setharin ja Chareaxen/ ne seidzemen Camaripalweliata/ jotca palwelit Ahaswerust Cuningast/
Ester 1:11 Tuoman Drotning Wasthi Cuningan eteen/ hänen Cuningalisella Cruunullans/ näyttäxens Canssalle ja Försteille hänen cauneuttans: sillä hän oli caunis.
Ester 1:12 Mutta Drotning Wasthi ei tullut Cuningan käskyn jälken/ cuin hän oli käskenyt Camaripalwelioitten cautta. Nijn Cuningas wihastui cowin/ ja hänen wihans syttyi hänes.
Ester 1:13 Ja Cuningas sanoi wijsaille/ jotca ymmärsit maan tawat ( sillä Cuningan asia piti ratcaistaman caickein Lain ja oikeuden ymmärtäwäisten edes.
Ester 1:14 Ja lähin händä olit/ Charsena/ Sethar/ Admatha/ Tharsis/ Meres/ Marsena ja Memuchan/ seidzemen Persian ja Medin Förstiä/ jotca näit Cuningan caswot/ ja istuit ylimmäisnä waldacunnas )
Ester 1:15 Mitä Drotning Wasthille pitä tehtämän oikeuden jälken? sillä ei hän tehnyt Cuningas Ahasweruxen sanan jälken/ hänen Camaripalweliains cautta.
Ester 1:16 NIin sanoi Memuchan Cuningan ja Förstein edes: Drotning Wasthi ei ole ainoastans tehnyt pahoin Cuningasta wastan/ mutta myös caickia Förstejä ja caickia Canssoja wastan/ cuin owat caikis Cuningas Ahasweruxen maacunnis.
Ester 1:17 Sillä tämä Drotningin teco hajo caickein waimoin tygö/ nijn että hekin cadzowat heidän miehens ylön/ heidän silmäins edes/ ja sanowat: Cuningas Ahaswerus käski tulla Drotning Wasthin eteens/ mutta ei hän tullut.
Ester 1:18 Nijn Persian ja Medin Förstinnat sanowat caikille Cuningan Försteille/ cosca he cuulewat tämän Drotningin tegon/ nijn sijtä tule kyllä ylöncadzetta ja wiha.
Ester 1:19 Jos sijs Cuningalle kelpa/ nijn andacan käskyn häneldäns käydä ulos/ ja andacan kirjoitta Persian ja Medin Lakijn/ jota ei kengän ricko tohdi/ ettei Wasthin pidä enä tuleman Cuningas Ahasweruxen eteen/ ja andacan Cuningas hänen lähimmäisellens/ joca on parembi händä/ hänen waldacundans.
Ester 1:20 Ja tämä Cuningan kirja cuin nyt tehdän/ cuulucon ymbärins coco hänen waldacundans/ joca suuri on/ että jocainen waimo pidäis miehens cunnias/ surten ja pienden seas.
Ester 1:21 Tämä kelpais Cuningalle ja Försteille/ ja cuningas teki Memuchan sanan jälken.
Ester 1:22 Nijn kirjat lähetettin caickijn Cuningan maacundijn/ jocaidzeen maacundaan heidän kirjoituxens jälken/ ja caickein Canssain tygö heidän kielelläns/ että jocainen mies on hallidzia hänen huonesans/ ja andoi puhutta Canssans kielellä.

Vers. 1. Ahaswerus ) Tämä on ollut Darius Hystaspis/ colmas Cuningas Persian Monarchias/ joca wahwisti kirjoituxellans Corexen käskyn/ että Judalaiset sait rakenda Jerusalemin Templi/ toisna hänen hallituxens wuonna/ cuin nähdän Esr. 4:24. ja 6:1. etc.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10