Propheta Daniel .

Esipuhe Prophetast Danielist .
DAniel oli myös yxi nijstä fangeista/ jotca Cuningas NebucadNezar andoi wiedä Jerusalemist Babelijn: Mutta mitä hänen siellä tapahtui/ ja mixi cuuluisaxi miehexi hän siellä tuli Jumalan ja ihmisten edes/ cuinga suuren ilon ja lohdutuxen wiheljäiset Judalaiset/ jotca hänen cansans fangina olit/ hänestä sait/ sencaltaises heidän murhesans: anda tämä hänen kirjans ja Prophetians yldäkylläisest tietä.
Ensimäises Cap. puhutan Danielin caunist ja cunnialisest elämäst/ cuinga pyhä ja jumalinen hän oli/ ja cuinga suuri ja wahwa usco hähellä oli Jumalan tygö/ sencaltaises autias ja wimmatus pacanalises menos/ ja nijn mones cauhias pahennuxes/ cuin hänen Babelis jocapäiwä näkemän ja cuuleman piti: ja pysyi cuitengin lujana ja wahwana/ woittain caicki ne sydämesäns: Sentähden näyttä myös Jumala hänelle ( cuin cohta seura ) nijn suuren armon ja nijn corkiast cunnioitta/ ensin hengellisest/ lahjoittain hänen wijsaudella/ ja ymmärryxellä ylidzen caickia ihmisiä/ sijtte myös mailmallisest/ että hän hänen nijn corgotta/ ja nijn suuria ihmeitä ja töitä hänen cauttans teke ja toimitta.
Toises Cap. enäne Danielin cunnia ja jalous/ johonga syy oli NebucadNezarin uni/ cosca Daniel sen unen Jumalan ilmoituxen cautta osa ja selittä/ ja sentähden tule Förstixi coco Babelin waldacunnas/ ja Pispaxi eli Päämiehexi caickein hengellisten ja oppenuitten päälle.
Colmannes Cap. kirjoitta hän suuren ihmen uscosta/ jonga cautta ne colme miestä tulises pädzis nijn ihmellisest ja woimallisest warjeltin: josta tapahtui/ että Cuningas oppi tundeman Jumalan/ ja annoi kirjoituxen cautta cuulutta coco hänen waldacunnasans hänen kijtoxens ja ylistyxens.
Neljännes Cap. puhutan julmain ja kiuckuisten Tyrannein ihmellisest ja cauhiast rangaistuxest: Että sildä suurelda ja woimalliselda Cuningalda taito ja toimi nijn peräti otetan pois/ että hän piti cahleisin pandaman nijncuin hullun coiran/ ja annettaman käydä medzäs/ nijncuin sen joca ei yhtän ihmistä tykönäns kärsiä tainnut: Cuitengin on se sangen lohdullinen ja iloinen wertaus caikille jumalisille Herroille ja Försteille/ että Jumala tämän Tyrannin Cuningan werta caunisen puuhun/ joca caicki eläimet hänen hedelmistäns rawidze/ ja hänen warjosans lewätä anda: tietä andain sen suuren ja moninaisen hyödytyxen/ cuin ihmisille Esiwallan cautta tapahtu.
Wijdennes Cap. puhutan taas Tyranneja wastan wielä cauhiammast cuin ennen/ cusa Cuningas andoi idzens rangaista ja käändyi Jumalan tygö oikialla catumuxella/ nöyrydellä ja tunnustuxella/ nijn että hän ilman epäilemätä Tyrannista jumalisexi ja pyhäxi miehexi tuli.
Mutta täsä se paatunut ja catumatoin Tyranni/ joca niin surutoinna ja iloisest eli hänen pahudesans/ armottomasta rangaistan/ nijn että hän sekä hengestäns/ maastans ja Canssastans yhtä haawa pääsi.
Cuudennes Cap. puhutan suloisest/ cuinga hywä ja jumalinen Cuningas Danieli nijn racasta: Mutta Danielin täyty sen maxa nijden suurten öyckäritten tykönä/ jotca hänelle osottawat Herrain palcan: Ja joutu sijhen/ että hän heitettin Lejonein luolaan: Mutta Jumala ilmoitta idzens taas ihmellisest/ ilmeisest ja lohdullisest/ ja käändä tämän asian nijn/ että Danielin wihamiesten idze täyty niellä/ mitä he olit walmistanet hänen eteens.
Seidzemennes Cap. alcawat ne näyt ja prophetiat/ tulewaisista waldacunnista ja erinomaisest Christuxen waldacunnasta/ jonga tähden caicki nämät näyt tapahtuwat/ ja ensist ne neljä waldacunda/ jotca hän ennen toises Cap. sillä suurella cuwalla ennusti/ ne näke hän täsä taas toises muodos ja wertauxes: Nimittäin/ neljäs pedos/ enimmitten sen neljännen pedon/ se on/ Ruomin waldacunnan tähden/ josta hän jotakin enämbi sano tahto: Sillä Ruomin waldacunnan aicana oli caickein corkein asia maan päällä tapahtuwa/ nimittäin/ että Christus oli tulewa/ ihmisiä pelastaman/ ja mailma piti lopun saaman.
Cahdexannes Cap. on Danielilla erinomainen näky/ joca ei coco mailmast ymmärrettäwä ole/ nijncuin endiset: Waan hänen Canssastans Judaalisist/ cuinga heille tapahtuman piti ennen Ruomin waldacunda ja ennencuin Christus tulewa oli: nimittäin/ colmannes waldacunnas/ joca oli suuren Alexandrin/ cosca he nijn surkiast piti poljettaman ja waiwattaman sildä julmalda Tyrannilda Antiochuxelda.
Yhdexännes Cap. on ensist sangen caunis rucous/ cusa Daniel rucoile Canssans edest/joca Babelis fangina oli ja Jerusalemin Caupungin ja Templin/ että Judalaiset tulit cotia jällens ja Jumalan palweluxen toimittaisit.
Se rucous cuullan/ ja hänelle ilmoitetan cuinga monda ajastaica wielä oli Christuxen tulemiseen/ ja hänen ijancaickisen waldacundans alcuun.
Ja on tämä sangen suuri ja ihmellinen ilmoitus Christuxesta/ joca ajan cansa nijn wisust ja tarcast sopi.
Kymmenennes Cap. on yhdestoistakymmenennest esipuhe/ Cuitengin kirjoitta Daniel sijnä jotakin erinomaist Engeleist/ jota muutoin Raamatus ei cusacan löytä: nimittäin/ että hywät Engelit sotiwat pahoja wastan/ ja warjelewat ihmisiä.
Cudzu hän myös pahat Engelit Försteixi/ sanoden: Grekin maan Försti/ etc.
Ensimäises toistakymmenennes lugus Prophetera Daniel hänen Canssallens Judalaisille/ jotakin sencaltaista cuin hän cahdexannesakin Cap. teke sijtä suurest Alexandrist/ ja nijstä cahdesta Cuningan waldacunnasta Syriast ja Egyptist/ sen teke hän enimmäst Antiochuxen tähden/ joca Adelixi cudzutan.
joca Judalaisia waiwaman pitä.
Mutta hän kirjoitta hänest nijn/ että sanat lopulda sinne joutuwat/ että Antiochuxen nimellä ymmärretän Antichristus/ ja tarcoitta sillä tätä meidän wijmeistä aica juuri duomio päiwän edellä: Sillä caicki opettajat yximielisest sencaltaisen Prophetian Antiochuxest ymmärtäwät Antichristuxest/ nijncuin myös sanat sopiwat/ ja waatiwat/ ettei hän ymmärrä ainoastans Antiochust: Waan secoitta hänen ja Antichristuxen yhten/ ja pimittä nijn ehdollans selkiät ja puhtat sanat.
Toinen toistakymmenes Cap. nijncuin caicki oppettajat yximielisest selittäwät/ sopi Antiochuxen nimen alla Antichristuxeen/ ja tähän wijmeiseen aican/ josa me eläm.
Sentähden ei ole täsä nyt enä Historiat edzimist/ waan se selkiä ja puhdas Evangelium näyttä yldäkyllä/ ja sano jocaidzelle tällä ajalla/ cuca se oikia Antiochus on/ joca idzens caickein jumalain päälle corgottanut/ ja waimollisesta rackaudesta/ se on/ Awioskäskystä ei lucua pitänyt ole/ waan kieldänyt sen/ ja nijn täyttänyt mailman hänen jumalans epäjumalan palweluxella/ ja lihallisella häpiällä/ ja jacanut tawaroita ja rickautta mailmas/ etc.
Silläns myös me annam olla: Sillä tämän Cap. ymmärrys ja Antiochuxen hengellinen selitys on nyt käsis/ ja/ nijncuin hän sano/ pitä cuolluitten nousemus ja totinen wapahdus cohta peräst seuraman.
Joca nyt Danielin Prophetiat ja muuta sencaltaista Raamatus hedelmälisest ja ei huckan luke eli cuulla tahdo/ hän älkän rippuco paljais sanois eli Historias/ hänen häijyn himons täyttexi/ waan nijncuin nämät tapahtunet/ selitetyt/ ja caikille köyhille wiheljäisille ihmisille kirjoitetut owat/ wilwotuxexi ja lohdutuxexi: Nijn wilwottacan/ wahwistacan ja lohduttacan hän myös näillä hänen murhellista ja heicko sydändäns/ ettei hän nijsä murheis ja wastoinkäymisis cuin hänen mailmas kärsimän pitä/ epäilis/ waan odotais kärsimises sitä wapahdusta/ jota caicki jumaliset ja hurscat Christityt ikäwöidzewät ja toiwowat meidän HERran Jesuxen Christuxen tulemises/ Jumala andacon meille hänen armons/ Amen.

 

Propheta Daniel .

I. Lucu .

NEbucadNezar Babelin Cuningas pijrittä ja woitta Jerusalemin/ wie pois Cuningan Jojachimin/ ja monicahtoja Canssasta/ ja osan Jumalan huonen astioista Babelijn/ v. 1.
käske walita muutamita fangeista ja anda opetetta Chalderein wijsaudes colme wuotta/ että he sijtte palwelisit Cuningasta/ v. 3.
Daniel hänen cumpanittens cansa otetan sijhen/ v. 6.
Että he pelkäwät Jumalata/ etc. lahjoitta hän heidän cauniudella ja ymmärryxellä enä cuin muita/ v. 8.
Että he määrätyllä ajalla woittawat caicki wijsat Babelin waldacunnas/ v. 17.

 

Dan 1:1 COlmandena Jojachimin Judan Cuningan waldacunnan wuotena/ tuli NebucadNezar Babelin Cuningas Jerusalemin eteen/ ja pijritti sen.
Dan 1:2 Ja HERra andoi Jojachimin Judan Cuningan hänen käsijns/ ja muutamita astioita Jumalan huonesta/ ne andoi hän wiedä Sinearin maalle/ hänen jumalans huonesen/ ja pani ne astiat hänen jumalans tawaraarckuin.
Dan 1:3 JA Cuningas sanoi Aspenalle ylimmäiselle camaripalweliallens/ että hänen piti Israelin lapsista Cuningalisesta sugusta ja Herrain lapsista walidzeman/
Dan 1:4 Wirhettömiä poikia/ caunita/ toimellisia/ wijsaita/ ymmärtäwäisiä/ taitawita/ jotca soweliat olisit palweleman Cuningasta/ ja oppiman Chaldean kirjoituxia ja kieldä.
Dan 1:5 Nijlle toimitti Cuningas mitä heille jocapäiwä annettaman piti omasta ruastans/ ja sijtä wijnasta jota hän idze joi/ että he nijn colme wuotta caswatettaman/ ja sijtte Cuningan edes palweleman piti.
Dan 1:6 Joiden seas olit Daniel/ Hanania/ Misael ja Asaria Judan lapsista.
Dan 1:7 Ja se ylimmäinen camaripalwelia nimitti heidän/ ja nimitti Danielin Belsazerixi/ ja Hananian Sadrachixi/ ja Misaelin Mesachaxi/ ja Asarian AbedNegoxi.
Dan 1:8 Mutta Daniel aicoi sydämesäns/ ettei hän Cuningan rualla eikä sillä wijnalla/ jota hän idze joi/ händäns saastutais/ ja rucoili ylimmäistä camaripalweliata/ ettei hän idzens saastutais:
Dan 1:9 Ja Jumala andoi Danielille/ että hänelle ylimmäinen camaripalwelia ystäwälinen ja armollinen oli.
Dan 1:10 Se sanoi hänelle: Minä pelkän minun Herrani Cuningasta/ joca teille teidän ruocan ja juoman toimittanut on/ jos hän näkis teidän caswon laihemmaxi/ cuin muiden teidän ikäisten/ nijn te minun sijtte saatte Cuningan tykönä pois hengeldäni.
Dan 1:11 Nijn sanoi Daniel Melzarille/ jolle ylimmäinen camaripalwelia Danielist/ Hananiast/ Misaelist ja Asariast käskyn andanut oli.
Dan 1:12 Coettele sinun palwelioitas kymmenen päiwä/ ja annettacan meille puuro syödäxem ja wettä juodaxem.
Dan 1:13 Ja anna nijn meidän muotom ja nijden poicain/ jotca Cuningan ruasta syöwät/ cadzotta/ ja nijncuin sinä sijtte näet/ tee nijn palwelioilles.
Dan 1:14 Ja hän totteli heitä sijnä/ ja coetteli heitä kymmenen päiwä.
Dan 1:15 Ja kymmenen päiwän peräst olit he caunimmat ja lihawammat ruumilda/ cuin caicki nuorucaiset/ jotca Cuningan ruast söit.
Dan 1:16 Nijn pani Melzari pois heidän määrätyn ruocans ja juomans/ ja andoi heille puuro.
Dan 1:17 Waan näiden neljän Jumala andoi heille taidon ja ymmärryxen caickinaisis kirjoituxis ja wijsaudes: Waan Danielille annoi hän ymmmärryxen caickinaisis näyis ja unis.
Dan 1:18 JA cosca se aica culunut oli jonga Cuningas määrännyt oli/ wei heidän ylimmäinen camaripalwelia NebucadNezarin eteen.
Dan 1:19 Ja Cuningas puhui heidän cansans/ ja ei caickein seas yhtäkän löytty/ joca Danielin/ Hananian/ Misaelin ja Asarian caltainen oli/ ja he tulit Cuningan palwelioixi.
Dan 1:20 Ja Cuningas löysi heidän caikis asiois kymmenen kerta toimellisemmaxi ja ymmärtäwäisexi/ cuin caicki tähtein tutkiat/ ja wijsat coco hänen waldacunnasans.
Dan 1:21 Ja Daniel oli siellä haman ensimäisen Corexen wuoten asti.

Vers. 2. Sinearin ) on Babelin maa/ Gen. 10:20.
V. 17. Jumala andoi heille taidon/ etc. caickinaisis kirjoituxis ) se on: he opit ne taidot/ cuin Chaldereillä kirjoitetut olit. Exod. 31:6.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12