Toinen Samuelin Kirja

SECUNDUS   REGUM , Toinen   Samuelin   Kirja  / Josa   nämät   cappalet   owat : I. CUinga Dawid murhetti Sauli ja Jonathani/ tule Judan Cuningaxi ja woitta Abnerin/ cap. 1. 2.
Abner tule Dawdin tygö/ cuinga hän ja Isboseth tapetan: ja Dawid tule coco Israelin Cuningaxi/ cap. 3. 4. 5.
Anda Arkin tuoda Jerusalemijn/ ja saa lupauxen Salomost ja Christuxest/ cap. 6. 7. soti ja suurest menesty: osotta MephiBosethille Jonathanin pojalle laupiuden: pilcatan Hanonilda/ Ammonin lasten Cuningalda/ cap. 8. 9. 10.
II. Dawidin huorudest Urian emännän cansa/ ja mitä rangaistust Jumala hänelle ilmoitti Nathanin cautta/ cap. 11. 12.
Cuinga Ammon häwäis sisarens ja sentähden cuoliaxi lyötin Absolomilda: Absolomin asian sowittamisest Cuningan tygönä/ cap. 13. 14.
Hänen capinastans Isäns wastan ja lopustans/ cuinga myös Dawid tuli waldacundaan jällens/ cap. 13. 14. 15. 20. asti.
Gibeoniterein caipauxest Saulin huonetta wastan/ ja Philisterein sodast/ cap. 21.
III. Dawidin kijtoswirrest ja wijmeisist sanoist/ hänen parhaist Sangareistans: synnistäns/ Canssan lukemises/ ja mikä widzaus sijtä seurais/ cap. 22. 23. 24.
Ja on täsä kirjas Dawidin Historia/ hänen waldacundans algusta/ liki hänen cuolemaans.
Dawid hallidzi 40. ajastaica.
Hebronis 7. ajastaica/ 6. Cuucautta.
Jerusalemis 33. ajastaica. 2. Sam. 5:5.

I. Lucu.

YXi nuorucainen/ Amalechiterin poica ilmoitta Dawidille Saulin cuoleman/ ja tunnusta hänen tappanens/ v. 1.
Dawid itke Sauli ja Jonathani/ v. 11.
anda nuorucaisen tappa/ v. 13.
teke walituswirren heidän cuolemastans/ ylistä heidän menestystäns sodas/ ja heidän suloist ja jaloa hallitustans/ v. 17.

2 Sam 1:1 JA Saulin cuoleman jälken/ cosca Dawid oli palainnut Amalechiterein tapost/ oli hän Ziklagis caxi päiwä.
2 Sam 1:2 Cadzo/ colmandena päiwänä tuli yxi mies Saulin leirist/ rewäistyillä waatteilla/ ja mulda hänen pääns päällä. Ja cuin hän tuli Dawidin tygö/ langeis hän maahan ja cumarsi.
2 Sam 1:3 Dawid sanoi hänelle: custas tulet? hän sanoi: minä olen paennut Israelin leirist.
2 Sam 1:4 Dawid sanoi hänelle: sanos minulle/ mitä siellä on tapahtunut? hän wastais: wäki on paennut sodast ja paljo wäke on tapettu/ ja Saul on myös cuollut/ ja hänen poicans Jonathan.
2 Sam 1:5 DAwid sanoi sille nuorucaiselle joca näitä ilmoitti: mistäs tiedät Saulin ja hänen poicans Jonathanin cuollexi?
2 Sam 1:6 Nuorucainen sanoi: minä tulin tapaturmast Gilboan wuorelle/ ja cadzo/ Saul oli langennut omaan keihäseens/ ja rattat ja hewoismiehet ajoit händä taca.
2 Sam 1:7 Ja sijttecuin hän käänsi hänens/ ja näki minun ja cudzui tygöns/ ja minä sanoin: täsä minä olen.
2 Sam 1:8 Hän sanoi: cucas olet? minä wastaisin: minä olen Amalechiteri.
2 Sam 1:9 Ja hän sanoi minulle: tules minun tygöni ja tapa minua: sillä minä ahdistetan cowin/ ja minun hengen on wielä coconainen minus.
2 Sam 1:10 Nijn minä menin hänen tygöns ja tapoin hänen: sillä minä tiesin/ ettei hän olis cuitengan sen langemisen jälken elänyt. Ja minä otin cruunun hänen päästäns ja käsirengat hänen kädestäns/ ja toin ne tänne sinulle minun Herralleni.
2 Sam 1:11 Silloin tartui Dawid waatteisijns ja rewäis ne/ nijn myös jocamies cuin hänen cansans oli.
2 Sam 1:12 Ja surit/ ja itkit/ ja paastoisit ehtosen asti/ Saulin ja hänen poicans Jonathanin tähden/ ja HERran Canssan tähden/ ja Israelin huonen tähden/ että ne miecan cautta langennet olit.
2 Sam 1:13 JA Dawid sanoi nuorucaiselle/ joca näitä ilmoitti: custas olet? hän sanoi: minä olen muucalaisen Amalechiterin poica.
2 Sam 1:14 Dawid sanoi hänelle: mixes peljännyt laske sinun kättäs/ ja tappa HERran woideltua?
2 Sam 1:15 Ja Dawid sanoi yhdelle hänen nuorista miehistäns: tule tänne ja lyö händä. Ja hän löi hänen cuoliaxi.
2 Sam 1:16 Nijn sanoi Dawid hänelle: sinun weres olcon sinun pääs päälle: sillä sinun suus on todistanut idze sinuas wastan/ ja sanonut: minä olen HERran woidellun tappanut.
2 Sam 1:17 JA Dawid walitti tämän walituxen Saulin ja Jonathanin hänen poicans tähden.
2 Sam 1:18 Ja käski opetta Judan lapsia joudzeen/ cadzo/ se on kirjoitettu hurscasten kirjas.
2 Sam 1:19 Israelin jaloimmat owat sinun cuckuloillas surmatut/ cuinga Sangarit owat langennet?
2 Sam 1:20 Älkät sanoco sitä Gathis/ älkät myös ilmoittaco Aschalonin catuilla/ ettei Philisterein tyttäret iloidzis/ eikä ymbärinsleickamattomain tyttäret riemuidzis.
2 Sam 1:21 Te Gilboan wuoret/ älkön tulco caste eikä sade teidän päällen/ älkön myös olco pellot/ joista ylönnysuhri tule: sillä siellä on wäkewitten kilpi lyöty maahan/ Saulin kilpi/ nijncuin ei hän oliscan ollut öljyllä woideltu.
2 Sam 1:22 Jonathanin joudzi ei harhaillut/ ja Saulin miecka ei ollut tyhjä tapettuin werestä/ ja Sangarein lihawudesta.
2 Sam 1:23 Saul ja Jonathan suloiset ja rackat eläisäns/ ei ole myös cuollesansackan eroitetut/ liuckammat cuin cotca/ ja wäkewemmät cuin Lejonit.
2 Sam 1:24 Te Israelin tyttäret itkekät Saulia/ joca teidän waatetti rosinpunaisilla corjast/ ja caunisti teidän waatten cullaisilla caunistuxilla.
2 Sam 1:25 Cuinga Sangarit owat langennet sodas? Jonathan on myös tapettu sinun cuckuloillas.
2 Sam 1:26 Minä suren suurest sinun tähtes weljen Jonathan/ sinä olit minulle juuri racas/ sinun rackaudes oli suurembi minulle cuin waimoin rackaus.
2 Sam 1:27 Cuinga owat Sangarit langennet/ ja sotaaset tullet pois?

Vers. 18. Joudzeen ) Se on ollut wirren nimi/ nijncuin monicahdoilla wirsillä nimet owat.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24