Toinen Cuningasten Kirja

QVARTUS   REGUM   , Toinen   Cuningasten   Kirja  / Josa   wielä   Kirjoitetan : I. ISraelin ja Judan Cuningasten hallituxest/ sijhenasti että Israel wietin pois Assyriaan: Elian ja Elisan ihmeist.
Ahasian Ahabin pojan/ ja hänen weljens jumalattomudest ja catumattomudest/ c. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sijtte Joramin Josaphatin pojan/ ja hänen poicans Ahasian jumalattomudest ja pahoist töist/ c. 8.
Jehust/ c. 9.
Ahabin huonen häwityxest/ c. 10.
Athaliast ja Joaxest/ c. 11.
Amasiast. c. 12.
Joahaxest/ Joaxest ja Elisan cuolemast/ cap. 13.
Amasiast/ Jerobeamist/ Zachariast ja Asariast/ cap. 14.
Jothamist/ Sallumist/ Menahemist/ Pekahiast/ Pekast/ Hoseaxest/ Jothamist Judan Cuningast/ Ahaxest/ cap. 15.
Hiskiast/ cap. 16.
Salmanassarist Assyrian Cuningast/ cuinga hän woitti Samarian: wei Israelin pois/ ja pani pacanat heidän majoins HERran uhcauxen jälken/ cap. 17.
II. Sijtte Judan Cuningaist erittäin/ sijhenasti että Juda wietin pois Babelijn.
Nimittäin Hiskiast/ että hän oli jumalinen.
HERran Engeli löi Sanheribin Assyrian Cuningan sotawäest/ cosca hän tuli Jerusalemita wastan/ 185000. miestä.
Hiskian sairaudest/ ja hänen elämäns lisändymisest/ Auringon palajamisest hänen tähtens/ cap. 18. 19. 20.
Manassest ja hänen jumalattomudestans.
Amonist ja Josiast ja hänen jumalisudestans. c. 21. 22.
Joahaxest/ Joachimist/ Jojachinist ja Zidechiast/ c. 23. 24.
Cuinga Jojachim pääse fangeudest/ cap. 25.
Näiden Cuningasten aicana saarnaisit Esaia/ Jeremia/ Micha ja Hosea.
Ja näin täsä Kirjas löytän mitä tapahtunut on hamast Ahasian Ahabin pojan hallituxen algust Israelis/ Babelin fangeuten asti/ cosca Joachim päästettin EwilMerodachilda/ Babelin Cuningalda/ nimittäin/ 344. ajastajas.
Sillä: Sijttecuin Ahasia tuli Israelin Cuningaxi/ hallidzi Josaphat Judan Cuningas sijhenasti cuin Joram hänen poicans tuli Cuningaxi 5. ajastaica.
Joram sijhenasti cuin Ahasia tuli Cuningaxi/ 7. ajast.
Ahasia 1. ajastajan/ Athalia 6. ajastaica/ Joas sijhenasti cuin Amasias tuli Cuningaxi 39. ajast.
Amasia 29. ajast.
Ilman Cuningast Judasa 11. ajast.
Usia 52. ajast.
Jotham sijhenasti että Ahas tuli Cuningaxi 15. ajast.
Ahas sijhenasti että Hiskias tuli Cuningaxi 15. ajast.
Hiskia 29. ajast.
Manasse 55. ajast.
Amon 2. ajast.
Josias 31. ajast.
Johas 3. Cuucautta Jojachim 11. ajast.
Jojachin 3. Cuucautta Zedechia Babelin fangeuten asti 11. ajast.
Sijtte sijhen cuin Jojachin pääsi wallallans 25. ajast.
Ahasia hallidzi sijhenasti cuin Joram tuli Cuningaxi/ 1. ajast.
Joram 12. ajast.
Jehu 28. ajast.
Joahas sijhenasti cuin Joas tuli Cuningaxi 15. ajast.
Joas 16. ajast.
Jerobeam 41. ajast.
Ilman Cuningast Israelis 23. ajast.
Zacharia 6. Cuucautta Sallum 1. Cuucauden.
Menachem 10. ajast.
Pekaja 2. ajast.
Pekah 20. ajast.
Hosea ennencuin hän tuli Cuningaxi 8. ajast.
Sijttecuin hän tuli Cuningaxi 9. ajast.
Sijttecuin Israel wietin pois Salmanasserilda/ hallidzi Cuningas Hiskia Judasa 23. ajast.
Pane ne ja seurawaiset Judan Cuningasten wuodet yhteen/ nijn tule juuri se lucu.

I. Lucu.

AHabin perän tule Ahasia Cuningaxi/ hallidze caxi ajastaica/ ja teke paha/ v. 52.
tule sairaxi ja lähettä BaalSebubille kysymän/ jos hän wielä olis paranewa/ v. 2.
lähettä sijs HERra Elian hänen lähetystäns wastan/ sanoman: ettei hän edzinyt HERra/ sentähden ei hänen pidä nouseman sijtä wuotesta/ v. 3.
cuin Ahasia sen cuule/ lähettä hän päämiehen 50. cansa/ ottaman Eliat kijnni/ v. 5.
joca anda tulen tulla taiwast/ ja poltta ne/ v. 9.
lähettä toisen/ jonga myös nijn käwi/ v. 11.
Colmas nöyryttä idzens/ jota Elia säästä/ v. 13.
mene hänen cansans ja sano sen idze Cuningalle/ v. 16.
Ahasia cuole/ ja Joram tule Cuningaxi hänen siaans/ v. 17.

2 Kun 1:1 Ja Moabiterit luowuit Israelist cosca Ahab oli cuollut.
2 Kun 1:2 JA Ahasia langeis häkin läpidze hänen ylistuwasans Samarias/ sairasti ja lähetti sanansaattajat/ ja sanoi heille: mengät ja kysykät BaalSebubille Ekronin jumalalle/ jos minä paranen tästä sairaudest.
2 Kun 1:3 Mutta HERran Engeli sanoi Elialle Thesbitille: nouse ja mene Cuningan sanansaattaita wastan Samariaan/ ja sano heille: eikö yhtän Jumalata ole Israelis/ että te menette kysymän BaalSebubille Ekronin jumalalle?
2 Kun 1:4 Sentähden näin sano HERra: ei sinun pidä sijtä wuotesta nouseman josas macat/ mutta sinun pitä caiketi cuoleman. Ja Elia meni.
2 Kun 1:5 Ja cosca sanansaatajat palaisit hänen tygöns/ sanoi hän heille: mixi te palaisitte?
2 Kun 1:6 He sanoit hänelle: yxi mies cohdais meidän ja sanoi meille: palaitcat Cuningan tygö/ joca teidän on lähettänyt/ ja sanocat hänelle: näin sano HERra: eikö yhtän Jumalata ole Israelis/ ettäs lähetät kysymän BaalSebubille Ekronin jumalalle? sentähden ei sinun pidä sijtä wuotest nouseman josas macat/ mutta sinun pitä caiketi cuoleman.
2 Kun 1:7 Ja hän sanoi heille: mingäcaltainen se mies oli joca cohtais teidän/ ja näitä puhui teille?
2 Kun 1:8 He sanoit hänelle: hän oli carwainen/ ja hihnainen wyö hänen suolillans. Hän sanoi: se on Elia Thesbita.
2 Kun 1:9 JA hän lähetti hänen tygöns yhden wijdenkymmenen päämiehen/ wijdenkymmenens cansa. Ja cosca hän tuli hänen tygöns/ ( cadzo/ hän istui wuoren cuckulalla ) Ja hän sanoi hänelle: sinä Jumalan mies/ Cuningas sano: tule alas.
2 Kun 1:10 Elia wastais wijdenkymmenen päämiehelle/ ja sanoi hänelle: jos minä olen Jumalan mies/ nijn tulcan tuli taiwast ja polttacan sinun ja sinun wijsikymmendäs. Nijn tuli langeis taiwast/ ja poltti hänen ja hänen wijsikymmendäns.
2 Kun 1:11 Ja hän lähetti taas toisen wijdenkymmenen päämiehen hänen tygöns/ hänen wijdenkymmenens cansa/ ja hän sanoi hänelle: sinä Jumalan mies/ näitä sano Cuningas: tule kijrust alas.
2 Kun 1:12 Elia wastais/ ja sanoi: jos minä olen Jumalan mies/ nijn langetcan tuli taiwast/ ja polttacan sinun ja sinun wijsikymmendäs. Nijn Jumalan tuli langeis taiwast ja poltti hänen/ ja hänen wijsikymmendäns.
2 Kun 1:13 NIin hän wielä lähetti colmannen wijdenkymmenen päämiehen hänen wijdenkymmenens cansa. Cosca hän tuli ylös hänen tygöns/ cumarsi hän polwillens Elian eteen rucoili händä/ ja sanoi hänelle: sinä Jumalan mies/ olcon minun sielun ja näiden wijdenkymmenen sinun palwelioittes sielut callit sinun edesäs.
2 Kun 1:14 Cadzo/ tuli on tullut taiwast/ ja on polttanut ne caxi ensimäist wijdenkymmenen päämiest heidän wijdenkymmenens cansa/ mutta olcon minun sielun callis sinun edesäs.
2 Kun 1:15 Nijn sanoi HERran Engeli Elialle: mene alas hänen cansans/ ja älä mitän pelkä händä. Nijn hän nousi/ ja meni hänen cansans Cuningan tygö
2 Kun 1:16 Ja hän sanoi hänelle: näin sano HERra: ettäs lähetit sanansaattajat/ ja annoit kysyä BaalSebubille Ekronin jumalalle/ cuin ei yhtäkän Jumalata olis Israelis/ jolda kysytäisin/ nijn ei sinun pidä sijtä wuotesta nouseman josas macat/ mutta sinun pitä caiketi cuoleman.
2 Kun 1:17 Ja nijn hän cuoli HERran sanan jälken cuin Elia puhunut oli. Ja Joram tuli Cuningaxi hänen siaans/ toisna Joramin Josaphatin pojan Judan Cuningan wuonna: sillä ei hänellä ollut poica.
2 Kun 1:18 Mitä enämbi on sanomist Ahasiast/ ja mitä hän tehnyt on/ cadzo/ se on kirjoitettu Israelin Cuningasten aicakirias.

Vers. 10. Nijn tulcan tuli taiwast ) Ei Elia tehnyt tätä coston himost/ waan erinomaisest Jumalan cunnian kijwaudest ja wahwast uscost/ rangaistaxens näitä jumalattomia epäjumalan palwelioita/ ja wahwistaxens/ että hän oli oikia HERran Propheta. Ei cuitengan jocaidzen sowi tätä seurata/ toiwottaxens costo wiholisillens: nijncuin me näemme Christuxen opettawan hänen opetuslapsians/ Luc. 9:54. cosca he tahdoit sitä tehdä. Cadzo myös sitä 25. lucu Num.
v. 11.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25