Ensimäinen Chrönikän Kirja

PRIMUS PARALIPOMENON , Ensimäinen Chrönikän Kirja / josa Kirjoitan : I. ISraelin Canssan algust ja polwilugust/ hamast ensimäisest Ihmisest/ Babelin fangeuten asti: Adamist nijn Abrahamin/ Isaachin ja Jacobin asti/ cap. 1. 2. 3. 4.
II. Heidän ensimäisest Cuningastans Saulist/ hänen onnettomast sodastans Philisterejä wastan/ cuinga hän myös on poikinens tapettu/ waldacunda otettu pois/ hänen tottelemattomudens tähden HERra wastan/ ja annettu Dawidille/ c. 11.
III. Cuningas Dawidist ja hänen tegoistans/ kirjan loppun asti/ 1. Cuinga hän on Cuningaxi woideltu/ ja hänen Sangareistans/ cap. 12:13.
2. Cuinga hän rakensi HERran Arkille majan Jerusalemis/ on andanut sinne nouta HERran Arkin/ ja asettanut soittomiehiä HERralle/ cap. 14. 16. 17. 18.
3. Sotinut ymbärinsolewaisten maacundain cansa/ heitä woittanut ja werollisexi tehnyt/ cap. 15. 19. 20.
4. Pahoin tehnyt Canssan lukemises/ cap. 22.
5. Coonnut calua/ ja neuwonut poicans Salomot rakendaman HERralle huonetta/ säätänyt Lewitain/ Pappein/ soittaitten ja owen wartioiden järjestyxen/ cuinga he wuoroin piti ottaman wirastans waarin/ cap. 23. 24. 25. 26. 27.
6. hänen Ruhtinaistans ja neuwonandaistans/ cap. 28.
7. Mitä hän on andanut Templin rakennuxexi/ neuwonut Canssa ja poicans hänen wijmeiselläns/ ja cuollut/ cap. 29. 30.
Ja löytän täsä Kirjas 2930. wuoden aica/ nijncuin endisist Kirjoist on nähtäwä/ Sillä: Adamin luomisest Josephin cuolemaan/ on 2310. ajast.
Sijtä/ sijhenasti cuin Tabernacli pandin ylös corwes 144. ajast.
Sijtte/ sijhenasti cuin he tulit Canaan maahan 39. ajast/ Sijtä/ Josuan cuolemaan 18. ajast.
Sijtte/ Simsonin cuolemaan 299. ajast.
Simsonist Cuningas Saulin cuolemaan 80. ajast.
Saulist/ sijhenasti cuin Salomo rupeis hallidzeman 40. ajast.
Eli nijn: Mailman luomisest wedenpaisumiseen 1656. ajast.
Wedenpaisumus oli/ 1. ajastajan.
Sijtä/ sijhenasti cuin Abraham synnyi 292. ajastaica.
Sijtte/ sijhenasti cuin hän cudzuttin Chaldeast 75. ajast.
Sijtä/ Israelin lähtemiseen Egyptist 430. ajast.
Sijtte/ sijhenasti cuin Cuningas Salomo rupeis Templiä rakendaman 480. ajast.
Joca tapahdui neljännellä hänen hallitus wuodellans.

 

I. Lucu.

 

ADamin lasten polwilucu Noahn asti/ v. 1.
Noohn lasten/ Abrahamin asti/ v. 26.
hänen lastens/ v. 43.
cutca Cuningat ja Förstit owat/ ennen Israelin Cuningasten aica/ Edomis ollet/ v. 51.

 

1 Aikak 1:1 ADam/ Seth/ Enos.
1 Aikak 1:2 Kenan/ Mahalaleel/ Jared.
1 Aikak 1:3 Henoch/ Methusala/ Lamech.
1 Aikak 1:4 Noe/ Sem/ Ham ja Japhet.
1 Aikak 1:5 Nämät owat Japhetin lapset: Gomer/ Magog/ Madai/ Jawan/ Tubal/ Mesech ja Thiras.
1 Aikak 1:6 Gomerin lapset owat: Ascenas/ Riphat ja Thogarma.
1 Aikak 1:7 Jawan lapset owat: Elisa/ Tharsisa/ Chitim ja Dodanim.
1 Aikak 1:8 Hamin lapset owat: Chus/ Mizraim/ Put ja Canaan.
1 Aikak 1:9 Chusin lapset owat: Seba/ Hewila/ Sabtha/ Raema ja Sabthecha.
1 Aikak 1:10 Raeman lapset owat: Scheba ja Dedan.
1 Aikak 1:11 Chus sijtti Nimrodin. Tämä rupeis oleman woimallinen maalla.
1 Aikak 1:12 Mizraim sijtti Ludim/ Anamim/ Lehabim/ Naphtuhim/ Patrusim ja Casluhim.
1 Aikak 1:13 ( Joista Philisterit owat tullet ) ja Caphthorim.
1 Aikak 1:14 Canaan sijtti Zidonin esicoisens.
1 Aikak 1:15 Hethin/ Jebusin/ Amorin/ Gergosin/ ja Hewin.
1 Aikak 1:16 Arkin/ Sinin/ Arwadin/ Zemarin ja Hemathin.
1 Aikak 1:17 SEmin lapset owat: Elam/ Assur/ Arphachsad/ Lud/ Aram/ Uz/ Hul/ Gether ja Masech.
1 Aikak 1:18 Arphachsad sijtti Salahn/ ja Salah Eberin.
1 Aikak 1:19 Eberille oli syndynyt caxi poica/ yhden nimi Peleg/ että hänen aicanans oli maa jaettu/ ja hänen weljens nimi oli Jaketan.
1 Aikak 1:20 Jaketan sijtti Almodadin/ Salephin/ Hazarmawethin/ Jarahn.
1 Aikak 1:21 Hadoramin/ Usalin/ Diklan.
1 Aikak 1:22 Ebalin/ Abimaelin/ Scheban.
1 Aikak 1:23 Ophirin/ Hewilan ja Jobabin. Nämät owat caicki Jakethanin lapset.
1 Aikak 1:24 Sem/ Arphachsad/ Salah.
1 Aikak 1:25 Eber/ Peleg/ Regu.
1 Aikak 1:26 Serug/ Nahor/ Tharah.
1 Aikak 1:27 Abram/ se on Abraham.
1 Aikak 1:28 Abrahamin lapset olit Isaac ja Ismael.
1 Aikak 1:29 Nämät owat heidän sucucundans: Ismaelin esicoinen Nebajoth/ Kedar/ Adbeel/ Mibsam.
1 Aikak 1:30 Misma/ Duma/ Masa/ Hadad/ Thema.
1 Aikak 1:31 Jethur/ Naphis/ Kedma. Nämät owat Ismaelin lapset.
1 Aikak 1:32 Keturan Abrahamin toisen emännän lapset olit: Simran/ Jachsan/ Medan/ Midian/ Jesbach/ Sua. Jachsanin lapset owat Scheba ja Dedan.
1 Aikak 1:33 Midianin lapset owat: Epha/ Epher/ Henoch/ Abida/ Eldaa. Nämät owat caicki Keturan lapset.
1 Aikak 1:34 JA Abraham sijtti Isaachin. Isaachin lapset olit Esau ja Israel.
1 Aikak 1:35 Esaun lapset owat: Eliphas/ Reguel/ Jeus/ Jaelam ja Korah.
1 Aikak 1:36 Eliphan lapset owat: Theman/ Omar/ Zephi/ Gaethan/ Kenas/ Thimna ja Amalech.
1 Aikak 1:37 Reguelin lapset owat: Nahath/ Serah/ Sammah ja Misa.
1 Aikak 1:38 Seirin lapset owat: Lothan/ Sobal/ Sibeon/ Ana/ Dison/ Ezer ja Disan.
1 Aikak 1:39 Lothanin lapset owat: Hori ja Homam. Mutta Lothanin sisar oli Thimna.
1 Aikak 1:40 Sobalin lapset olit: Alian/ Manahath/ Ebal/ Sephi ja Onam. Sibeonin lapset owat: Aja ja Ana.
1 Aikak 1:41 Anan lapsi/ Dison. Disonin lapset owat: Hamram/ Esban/ Jethran ja Chran.
1 Aikak 1:42 Ezerin lapset owat: Bilhan/ Saewan/ Jaechan. Disanin lapset owat: Uz ja Aran.
1 Aikak 1:43 Nämät owat Cuningat jotca hallidzit Edomin maalla/ ennencuin yxikän Cuningas hallidzi Israelin lasten seas:
1 Aikak 1:44 Bela Beorin poica/ ja hänen Caupungins nimi oli Dinhaba. Ja cosca Bela oli cuollut/ tuli Jobab Serahn poica Bozrast Cuningaxi hänen siaans.
1 Aikak 1:45 Cosca Jobab oli cuollut/ tuli Husam Cuningaxi hänen siaans/ Themaniterein maalda.
1 Aikak 1:46 Cosca Husam oli cuollut/ tuli hänen siaans Cuningaxi Hadad Bedadin poica/ joca löi Midianiterit Moabiterein kedolla. Ja hänen Caupungins nimi oli Awith.
1 Aikak 1:47 Cosca Hadad oli cuollut/ tuli hänen siaans Cuningaxi Samla Mazrekist.
1 Aikak 1:48 Cosca Samla oli cuollut/ tuli Saul Rehobothin wirran tykö Cuningaxi hänen siaans.
1 Aikak 1:49 Cosca Saul oli cuollut/ tuli BaalHanan Ahborin poica Cuningaxi hänen siaans.
1 Aikak 1:50 Cosca BaalHanan/ oli cuollut/ hallidzi hänen siasans Hadad/ ja hänen Caupungins nimi oli Pagi. Ja hänen emändäns nimi oli Mehetabeel Matredin tytär ja Mesahabin tytär.
1 Aikak 1:51 Cosca Hadad oli cuollut/ olit Förstit Edomis.
1 Aikak 1:52 Se Försti Thimna/ se Försti Alian/ se Försti Thetheth/ se Försti Ahalibama/ se Försti Elath/ se Försti Pinon.
1 Aikak 1:53 Se Försti Kenan/ se Försti Theman/ se Försti Mibzar.
1 Aikak 1:54 Se Försti Madia/ se Försti Iram: Nämät owat Edomin Förstit.

 

ETtä se on tarpellinen ymmärtä hengellisiä ja mailmalisia Historiaita/ tietä cuista Noahn lapsist ja lasten lapsist cukin maacunda on mailmaan tullut ja hajotetut/ annetan täsä lyhykäisest tietä: Noahn colmen poicain lapset. etc. 1. Japhetin lapsist owat tullet: Gomerit/ Cimmerij/ ne owat Saxalaiset. Fransosit. Magogist/ Schytat/ ne owat Göthit. Suomalaiset Wenäläiset. Puolacat. Tartarit. Turkit. Madaist/ Mederit. Jawanist/ Jones/ owat Grekit. Cilicerit. Macedonierit. Rhodierit. Thubalist/ Walerit/ owat Spanjorit. Italianit. Mesechist/ Cappadocerit. Thirast/ Thracerit. 2. Semin lapsist owat tullet: Elamist/ Elamiterit/ owat Persianit. Assurist/ Assyrialaiset. Arphachsadist Chalderit. Hebrerit. Indianit. Ludist/ Lyderit. Aramist. Armenierit. Bahtrianit. 3. Hamin lapsist owat tullet. Chusist Ethioperit. Arabit/ ja osa Judianeja. Mizraimist Egyptiläiset. Lybierit. Philisterit. Putist Numidierit. Mauritanierit eli Morerit. Cananist Cananerit. Sidonierit.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29