Pyhän Mattheuxen Evangelium .

Esipuhe P. Mattheuxen Evangeliumist .
PYhä Mattheus alca Evangeliumins Historian Christuxen sugusta/ ihmisen luonnon puolesta/ ja luke hänen sucuns hamast Abrahamist.
Kirjoitta: I. Hänen wanhemmistans ja syndymisestäns/ cap. 1.
Wijsaista miehistä/ jotca idäiseldä maalda Christuxen tygö tulit: Herodexen julmudest ja Christuxen paost/ cap. 2.
II. Johannes Castajast ja hänen castestans/ ja cuinga hän Christuxen castoi/ cap. 3.
Christuxen kiusauxest corwes/ joca sijtte meni Galileaan/ saarnaman ja cudzuman Opetuslapsia/ cap. 4.
III. Christuxen saarnast wuorella/ cap. 5. 6. 7.
Hänen ihmeistäns ja puheistans Johannexen Opetuslasten cansa/ cap. 8. 9.
IV. Cuinga Christus lähetti Apostolins/ cap. 10. ilmoitti Johannexen Opetuslapsille hänens Messiaxexi/ cap. 11.
Ja monda muuta Christuxen tunnustähte ja puhetta Phariseusten cansa/ cap. 12. ja wertauxet/ cap. 13.
Johannexen cuoleman: Christuxen puhen Isäin säädyist: Taiwan waldacunnan awaimist/ cap. 14. 15. 16.
Christuxen kircastamisen/ cap. 17. ja cuinga hän Opetuslapsians opetti/ cap. 18.
V. Christuxen waeldamisest Judean/ cap. 19.
Hänen wijmeisest matcustamisestans Jerusalemijn/ hänen tunnustähdeistäns: puhestans Herodianein ja Phariseusten cansa: saarnastans/ wertauxistans ja ennustuxistans/ cap. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
VI. Christuxen Ehtollisest/ pijnast/ cuolemast ja ylösnousemisest/ cap. 26. 27. 28.

 

Pyhän Mattheuxen Evangelium .

 

I. Lucu .

 

Jesus Christus meidän wapahtajam on syndynyt Abrahamin siemenest/ Abrahamist oli Dawidijn 14. polwe/ Dawidist Babelin fangeuteen/ 14. polwe/ sijtä Christuxeen/ 14. polwe/ v. 1.
Cosca Jesus sikis Marian cohdus/ Pyhäst Hengest/ tahto Joseph/ joca hänen kihlannut oli/ Marian hyljätä/ v. 18.
Herran Engeli ilmesty hänelle unes/ ja neuwo hänen ottaman händä tygöns/ v. 20.
joca nijn teke/ v. 24.

 

Matt 1:1 TÄmä Kirja on Jesuxen Christuxen syndymäst/ Dawidin Pojan/ Abrahamin Pojan.
Matt 1:2 ABraham sijtti Isaachin. Isaac sijtti Jacobin. Jacob sijtti Judan/ ja hänen weljens.
Matt 1:3 Juda sijtti Pharexen ja Saramin/ Thamarist. Pharez sijtti Hezronin. Hezron sijtti Ramin.
Matt 1:4 Ram sijtti Aminadabin. Aminadab sijtti Nahassonin. Nahasson sijtti Salmonin.
Matt 1:5 Salmon sijtti Boaxen/ Rahabist. Boas sijtti Obedin/ Ruthist. Obed sijtti Jessen.
Matt 1:6 Jesse sijtti Cuningas Dawidin. CUningas Dawid sijtti Salomonin/ Urian emännästä. Salomon sijtti Roboamin.
Matt 1:7 Roboam sijtti Abian. Abia sijtti Assan.
Matt 1:8 Assa sijtti Josaphatin. Josaphat sijtti Joramin.
Matt 1:9 Joram sijtti Osian. Osia sijtti Jothamin. Jotham sijtti Achaxen. Achas sijtti Ezechian.
Matt 1:10 Ezechia sijtti Manassen. Manasse sijtti Amonin. Amon sijtti Josian.
Matt 1:11 Josia sijtti Jechonian ja hänen weljens/ Babelin fangeuxes. MUtta Babelin fangeuxen jälken/ sijtti Jechonia Sealthielin.
Matt 1:12 Sealthiel sijtti Zorobabelin.
Matt 1:13 Zorobabel sijtti Abiudin. Abiud sijtti Eliachimin. Eliachim sijtti Asorin.
Matt 1:14 Asor sijtti Zadochin. Zadoch sijtti Achinin. Achin sijtti Eliudin.
Matt 1:15 Eliud sijtti Eleazarin. Eleazar sijtti Mathanin. Mathan sijtti Jacobin.
Matt 1:16 Jacob sijtti Josephin/ Marian miehen/ josta Mariast on syndynyt Jesus/ joca cudzutan Christus.
Matt 1:17 NIjn owat caicki polwet Abrahamist Dawidin asti/ neljätoistakymmendä. Dawidist/ Babelin fangeuteen/ myös neljätoistakymmendä polwe. Babelin fangeudest/ Christuxen asti/ owat myös neljätoistakymmendä polwe.
Matt 1:18 Jesuxen Christuxen syndymys oli näin/ cosca Maria hänen Äitins oli Josephijn kihlattu/ ennen cuin hän wei sen cotians/ löyttin hän rascaxi Pyhästä Hengestä.
Matt 1:19 Mutta että Joseph hänen miehens oli hurscas/ ja ei tahtonut händä huuton saatta/ mutta ajatteli hänen salaisest hyljätä.
Matt 1:20 Cosca hän tätä ajatteli/ cadzo/ nijn Herran Engeli ilmestyi Josephille unes/ ja sanoi: Joseph Dawidin poica/ älä pelkä ottaxes Mariat puolisotas tygös: sillä se joca hänesä on sijnnyt/ se on Pyhästä Hengestä.
Matt 1:21 Ja hänen pitä synnyttämän pojan/ jonga nimen sinun pitä cudzuman Jesus: sillä hän on wapahtawa Canssans heidän synneistäns.
Matt 1:22 Mutta tämä on caicki tapahtunut/ että täytetäisin cuin Herralda on sanottu Prophetan cautta/ joca sanoi:
Matt 1:23 Cadzo/ Neidzen pitä rascaxi tuleman/ ja synnyttämän pojan/ ja hänen nimens pitä cudzuttaman EmmanuEl/ se on/ Jumala meidän cansam.
Matt 1:24 Cosca Joseph heräis/ nijn hän teki cuin Herran Engeli hänen käski:
Matt 1:25 Ja otti puolisans tygöns/ ja ei tundenut händä sijhenasti cuin hän esicoisens synnytti/ ja cudzui hänen nimens Jesus.

Vers. 6. Salomon ) P. Mattheus jättä muutamat polwet pois/ ja alca Christuxen sugut Salomonist/ Lain jälken/ mutta P. Lucas luke luonnon jälken/ Nathanist Salomonin weljest: sillä Laki luke ne myös lapsixi/ jotca weljestä ja jääneistä emännistä syndynet owat/ Deut. 25:5.
v. 19. Huuton saatta ) se on/ ei hän tahtonut händä häpiän saatta Canssan edes/ nijncuin hänellä olis kyllä ollut walda Lain jälken. Ja että Joseph näin hänen oikeudens rackaudest myötä andoi/ sentähden P. Mattheus hänen hurscauttans ylistä. v 25. Sijhenasti ) Ei tämä ole nijn ymmärrettäpä/ että Joseph sijtte ryhtyi Mariaan/ waan se on Ramatun puhen tapa/ nijncuin Gen. 8. Ei Carneh palainnut/ sijhenasti cuin maa cuiweni. Ei Ramattu sitä luule/ että Carneh sijtten palais/ nijn ei myös sijtä seura Josephin sijtten tundenen Mariat.

matteus_1

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28