P. Johannexen Theologin Ilmestys .

Esipuhe P. Johannexen Ilmestyxest .
MOninaiset ennustuxet Christicunnas löytän.
Muutamat owat sencaltaiset/ jotca Prophetain kirjoituxia selittäwät.
Josta Pawali 1. Cor. 12. ja 14. ja myös mualla usemmas paicas puhu.
Tämä on caickein tarpellisin/ joca pitä meillä jocapäiwä oleman/ nijncuin se joca meille Jumalan sana opetta/ Christicunnan perusta/ ja uscon edest wasta.
Ja tärkimmäst/ joca saarnawiran tuke/ toimitta ja laitta.
Muutamat ennustawat tulewaisist asioist/ joita ei Ramatusa ennen ole.
Ja tämä on colmilainen: Ensimäinen teke sen ymmärrettäwillä sanoilla/ ilman cuwita.
Nijncuin Moses/ Dawid ja sencaltaiset muut Prophetat Christuxest ennustawat.
Ja nijncuin Christus ja Apostolit/ Antichristuxest ja wääristä opettaista/ etc. Toinen teke sen cuwilla/ pane cuitengin sen tygö selityxen ymmärrettäwillä sanoilla.
Nijncuin Joseph selitti unet/ ja Daniel sanoi sekä unet että nägyt.
Colmas/ teke sen ilman sanoita ja selitystä/ ainoastans cuwain cansa.
Nijncuin tämä Ilmestys Kirja/ ja monen pyhän miehen unet/ nägyt ja cuwat tekewät/ jotca he owat P. Hengeldä saanet.
Nijncuin Petari Apostolitten Tegois/ c. 2:17. etc. Joelist saarna: Teidän poicanne ja tyttärenne pitä ennustaman/ ja teidän nuorucaisenne pitä näkyjä näkemän/ ja teidän wanhimmanna pitä unia näkemän.
Ja nijn cauwan cuin sencaltainen ennustus ei selitetyxi tule/ ja ei saa wahwa selitystä: nijn se on myckä ja salattu ennustus/ ja ei ole wielä tullut hänen hyödytyxeens ja hedelmääns/ cuin hänen Christicunnas saattaman pitä.
Nijncuin myös tämän Kirjan cansa on tapahtunut: Moni on sitä kiusannut/ ja ei cuitengan ole jotain wahwa tähän päiwän asti löytänyt.
Moni taas on monda sopimatoinda asiata omasta päästäns sijhen kehrännyt.
Sencaltaisen turhan selityxen ja salatun ymmärryxen tähden/ olemma me myös tähän asti sen andanet silläns olla.
Erinomaisest/ ettei muutamat wanhoista Isistä ole tätä pitänet P. Johannes Apostolin Kirjoitusna.
Nijncuin 3. sta kirjasta/ Kircon Historiasta c. 25. nähdän.
Josa epäillyxes me myös meidän puolestam wielä sen olla annamme.
Waan ei pidä cuitengan ketän kieltämän sitä P. Johannes Apostolin omana pitämäst/ eli nijncuin jocu tahto.
Cuitengin/ että me mielelläm tämän päälle tahdoisimma wahwa selitystä: tahdomma me muille/ joilla corkembi Hengi on/ anda tilan sitä ajatella/ ja meidän ajatuxemme myös tiettäwäxi tehdä.
Nimittäin näin: Että tämä on tulewaisten asiain ilmestys/ erinomaisest Christicunnan lähestywäisest murhesta ja onnettomudesta: pidämme sen parhana ja wahwimbana tienä oikiata selitystä löytä: Jos ne asiat ja waiwat/ jotca tähän asti Christicunnas tapahtunet owat/ Historiasta näihin näkyihin suuta suuxin pannan/ ja myös idze sanoihin sowitetan.
Jos ne toinen toiseens sopiwat/ nijn se taitan pidettä wahwana/ eli caickein wähimmäxikin/ hylkämättömänä selitysnä.
Me pidämme sijs/ nijncuin idze Textikin/ sano/ ne colme ensimäistä Lucua/ nijstä seidzemestä Asian Seuracunnasta ja heidän Engeleistäns puhuwat/ yxikertaisest ilmoittawan/ cuinga heidän sijhen aican käwi/ ja neuwowan heitä/ eli nijn pysymän ja enänemän/ eli myös parandaman idzens.
Paidzi sitä/ opemma me sijtä että meidän sen sanan cautta/ Engeli/ pitä tästälähin muisakin cuwisa ja nägyisä/ ymmärtämän Pispat ja Opettajat Christicunnasa/ muutamat hywät/ nijncuin P. Isät ja Pispat/ muutamat pahat/ nijncuin wäärät opettajat ja Pispat.
Joista täsä Kirjasa enä puhutan cuin muista.
Neljännes ja wijdennes Lugus coco Christicunda kirjoitetan/ jonga sencaltaisia tulewaisia murheita ja waiwoja kärsimän piti.
Sijnä owat 24. Wanhinda Jumalan edes/ ( se on: caicki Pispat ja Opettajat yximielisest ) Uscolla cruunatut.
Jotca kijttäwät Christusta Jumalan Caridzata/ candeleilla ( se on: saarnalla ) ja palwelewat händä culdamaljoilla täynäns suidzutusta/ ( se on: rucouxia ja anomuxia ) Nämät caicki Christittyin lohdutuxexi/ että heidän pidäis tietämän.
Christicunnan wielä sencaltaisisakin waiwoisa woimasans pysywän.
Cuudennes Lugus rupewat tulewaiset waiwat.
Ja ensin ruumilliset: Nijncuin waino mailmallliselda Esiwallalda: joca on se cruunattu Radzasmies joudzinens walkian hewoisen päällä.
Nijn myös/ sota ja weren wuodatus: joca on se Radzasmies mieckoinens ruskean hewoisen päällä.
Nijn myös/ callis aica ja nälkä: joca on se Radzasmies waacoinens mustan hewoisen päällä.
Nijn myös/ rutto ja paisuma: joca on se Radzasmies cuoleman cuwalla hijrencarwaisen hewoisen päällä.
Sillä nämät neljä waiwa noudattawat alati kijttämättömiä Jumalan sanan ylöncadzoita/ wielä muillakin häwityxillä ja Hallituxen muutoxilla/ wijmeisen päiwän asti.
Nijncuin tämän 6. Lugus lopulla tietä annetan: Jota Martyritten sielut myös heidän huudollans pyytäwät.
Seidzemennes ja 8. Lugus rupe hengellisten waiwain ilmestys/ cuin owat moninaiset wäärät opetuxet.
Ja täsä taas ensin näytetän lohdutus cuwa/ cusa Engeli Ehristityt merkidze/ ja ne neljä paha Engelitä estä.
Että taas wahwana oldaisin/ Christityillä olewan wääräin opettajain alla muutamita hywiä Engeleitä/ ja puhdas Jumalan sana.
Nijncuin myös Engeli suidzutusastialla/ se on/ rucouxella/ tietä anda.
Sencaltaiset hywät Engelit owat P. Isät/ nijncuin Spiridion/ Athanasius/ Hilarius/ ja Nicenan consilium muiden sencaltaisten cansa.
Ensimäinen paha Engeli on Tatianus Encratitereins cansa/ jotca kielsit Awioskäskyn/ ja tahdoit hywistä töistä autuaxi tulla nijncuin Judalaiset.
Sillä tecopyhyden oppi oli ensin Evangeliumita wastan tulewa/ joca myös wijmeisexi pysy: Ja saa kyllä ainijan wastutisia opettaita ja wastutisia nimejä.
Nijcuin Pelagtanit/ etc. Toinen on Marcion/ Cataphrygereins Manichereins ja Montanistererns/ etc. cansa/ jotca heidän hengellistä menoans ylidzen caickia Ramatuja kerscaisit/ ja samoisit nijncuin tämä palawainen wuori Taiwan ja maan wälillä/ nijncuin meidän aicanam Muntzerus ja muut kiucuidziat.
Colmas on Origenes/ joca Philosophian ja järjen cautta on Ramatun saastuttanut ja turmellut.
Nijncuin myös Scholastici Doctores, ennen tätä päiwä tehnet owat.
Neljäs on Novatus/ Cathareins cansa.
Jotca kielsit langennuille catumuxen ja parannuxen/ ja tahdoit muiden suhten olla puhtaimmat.
Josta Laist oli myös Donatisterit.
Mutta meidän hengelliset owat liki caicki nämät neljä.
Oppenet/ jotca historiat tietäwät/ taitawat tämän kyllä todista.
Sillä pitkäxi tulis caickia luetella ja osotta.
Yhdexännes ja 10. Lugus alca täysi tusca/ jonga suhten sekä ruumilliset että hengelliset waiwat/ joista tähän asti puhuttu on/ owat ainoastans leicki ollet.
Nijncuin Engeli 8. Lugun lopulla idze tiettäwäxi teke: Colme woi pitä tuleman/ jotca woi ne muut colme Engelitä/ nimittäin/ wijdes/ cuudes/ ja seidzemes pitä toimittaman/ ja silläns mailma on loppuwa.
Täsä tulewat sekä hengelliset ja ruumilliset wainot cocon/ joita pitä colme oleman: ensimäisen suuren/ toisen suuremman/ colmannen caickein suurimman.
On sijs ensimäinen woi se wijdes Engeli/ Arius/ se suuri wäärä opettaja ja hänen weljens.
Jotca nijn julmast owat Christicunda coco mailmas waiwannet: että Texti täsä sano.
Hurscat ihmiset olisit ennen ollet cuollet/ cuin sencaltaista nähnet/ ja piti cuitengin näkemän ja ei cuoleman.
Ja/ hän sano: Engeli helwetist/ joca häwittäjäxi cudzutan/ on heidän Cuningans/ nijncuin he tahdoisit sanoa: idze Perkele heitä aja.
Sillä ei he ole ainoastans hengellisest/ waan myös ruumillisest miecalla oikeita Christityitä wainonnet.
Lue Arianerein menoja/ nijns kyllä tämän cuwan ja sanat ymmärtä taidat.
Toinen woi on cuudes Engeli/ se häpemätöin Mahometh hänen jouckons Saracenereitten cansa.
Jotca molemmat heidän opetuxellans ja miecallans owat Christicunda paljo wainonnet.
Sijtte myös sen Engelin cansa/ ( että tämä woi sitä suuremmaxi tulis ) tule se wäkewä Engeli/ Taiwan Carella ja carwalla Kirjalla: Se on: Se pyhä Pawicunda/ suuren hengellisydens paistella.
Jotca Templin säädyilläns mittawat ja käsittäwät/ sysäwät Chuorin sijtä ulos/ ja asettawat sen siaan Kircon hahmon/ eli ulconaisen pyhyden.
Yhdestoistakymmenennes ja 12. tuodan sencalaisten pahain waiwain seas caxi lohdutuscuwa: yxi cahdesta Saarnajasta/ ja toinen rascasta waimosta/ joca Poicalapsen ilman Drakin suosiota synnyttä.
Joca awista että muutamat hywät Opettajat ja Christityt pitä wielä sijttekin oleman/ sekä nijden cahden edellisten woi alla/ ja sen tulewaisen colmannen woi alla.
Ja ne caxi wijmeistä woi samowat toinen toisens cansa/ ja hyöckywät wijmein Christicunnan päälle yhtä haawa/ ja nijn Perkele potcaise wijmeiseldä pohjan pois tynnyristä.
Tule sijs 13. Lugus ( nijstä seidzemest Engelist sen wijmeisen soittamisest/ joca 11. Lugus soittaman rupeis ) sen seidzemennen Engelin työt/ Se colmas woi/ nimittäin Pawillinen Keisarin Waldacunda/ ja se Keisarillinen Pawicunda.
Täsä saa Pawi myös mailmallisen miecan halduns/ ja ei nyt ainoastans wallidze Kirjalla/ sijnä toisesa woi/ waan myös miecalla sijnä Colmannesa woi.
Nijncuin he Pawilla olewangin kerscawat/ sekä hengellisen että mailmallisen miecan.
Täsä owat nyt ne caxi eläindä/ yxi on Keisarin waldacunda/ se toinen cahdella sarwella/ on Pawin waldacunda.
Joca nyt myös on mailmallisexi Waldacunnaxi joutunut/ cuitengin Christuxen Nimen paistella.
Sillä Pawi on sen häwinnyn Romin waldacunnan taas rakendanut/ ja Grekiläisildä Saxalaisille saattanut.
Ja on pikemmin Romin waldacunnan cuwa/ cuin idze ruumis/ nijncuin se ollut on.
Cuitengin anda hän tälle cuwalle hengen ja elämän/ nijn että sillä wielä nyt on hänen säätyns/ oikiat jäsenet ja wirgat/ ja jollakin tawalla wahwana pysy.
Tämä on se cuwa/ joca oli haawoitettuna ollut/ ja jällens terwexi tuli.
Mutta mitä cauhistusta/ ja wahingota sencaltainen Keisarillinen Pawicunda on tuottanut/ ei taita ensingän luetella: Sillä ensist on mailma hänen Kirjans cautta tullut täytetyxi epäjumalan palweluxella/ Clostareilla/ Hijppacunnilla/ pyhillä Pelagrimein matcustamisilla/ Kijrastulella/ aneilla/ Huorudella/ ja muilla epälucuisilla menoilla ihmisten töistä ja opetuxista/ etc. Sixi toisexi: cuca woi luetella/ cuinga paljo werta/ murha/ sota ja cauhiutta Pawit owat nostanet ja tehnet/ sekä sijnä että he owat idze sotinet/ ja sijnä että he owat Keisarit/ Cuningat ja Förstit toinen toistans wastan kehoittanet.
Täsä Perkelen wijmeinen wiha saa wallan ja toinen toisens cansa samo.
Idäisellä maalla toinen woi/ Mahomet ja Saracenerit: täällä Lännens/ colmas woi Pawicunda ja Keisarin waldacunda.
Joidenga tygö nijncuin hywään Pitoon/ tule myös Turcki/ Gog ja Magog/ nijcuin 20. Lugus on seurawa.
Ja nijn tule Christicunda coco mailmas ja joca tahwolda wäärällä opetuxella ja sodalla/ Kirjalla ja miecalla caickein cauhiammast ja surkiammast waiwatuxi.
Tämä on ruuppu wijmeinen waiwa.
Sijtte seura aiwa lohdutus cuwat: caickein sencaltaisten waiwain lopusta.
Neljännestoistakymmenennens Lugus rupe Christus/ ensin hänen suuns Hengellä ( nijncuin P. Pawali sano ) cuolettaman hänen Antichristuxens.
Ja tule Engeli Evangeliumilla/ sen wäkewän Engelin catkerata Kirja wastan.
Ja taas seisowat Pyhät ja neidzet Caridzan ymbärillä ja oikein saarnawat.
Jota Evangeliumita seura sen toisen Engelin äni: että Babylonin pitä caatuman/ ja sen hengellisen Pawicunnan häwiämän.
Wielä seura: että elonaica pidetän/ ja ne jotca Pawin waldacunnas Evangeliumita wastan jääwät/ pitä Christuxen Caupungist ulosheitettämän/ Jumalan wihan cuurnaan.
Se on: He tulewat Evangeliumin cautta/ nijncuin Christicunnasta eroitetuxi duomitut Jumalan wihaan/ jota on paljo/ ja cuurna anda paljo werta/ taita myös kyllä wielä meidän syndeim angara rangaistus ja duomio käsis olla/ joita ylön muodottomast monda ja aiwa kypsiä on.
Sijtten 15. ja 16. Lugus tulewat seidzemen Engelitä seidzemellä maljalla.
Silloin Evangelium caswa/ ja Pawin waldacunnan päälle caikilda ärildä carca monen oppenen ja hywän saarnamiehen cautta.
Ja nijn eläimen istuin/ Pawin woima tule pimexi/ waiwaisexi ja ylöncadzotuxi.
Mutta he wihastuwat caicki/ ja idzens urhollisest warjelewat: Sillä colme sammackota/ colme saastaista henge käywät Pedon suusta/ ja nijllä Cuningat ja Förstit Evangeliumi wastan kehoittawat.
Mutta ei se mitän auta: Heidän sotans on Harmageddonin tykönä.
Nämät sammacot owat Sophistat: Nijncuin Faber/ Eccius/ Emserus/ etc. jotca paljo huutawat/ Evangeliumi wastan.
Ja ei cuitengan mitän toimita: waan sammackona pysywät.
Seidzemennes toistakymmenennes/ Keisarillinen Pawicunda/ ja Pawillinen Keisarin walda/ aina algusta nijn loppuun/ yhdesä cuwasa pannan.
Ja on lyhykäisest kirjoitettu/ ettei se sillen mitän ole.
( Sillä wanha Romin Waldacunda on jo aica pois/ ja on cuitengin ( että wielä on muutamita maita/ ja Romin Caupungi ) Täsä pannan sencaltainen cuwa/ nijncuin pahantekiä julkisest oikeuden eteen duomitta pannaisin.
Että tietäisin cuinga tämä Peto pitä myös jo pian duomituxi/ ja nijncuin P. Pawali sano/ Christuxen tulemisen ilmestyxen cautta häwitetyxi tuleman.
Jota myös ( nijncuin hän Textis sano ) Pawicunnan Holhojat alcawat.
Jotca sitä nijn nyt warjelewat/ että ne Hengelliset pian alastoinna istuwat.
Cahdexannestoistakymmenennes/ sencaltainen häwitys rupe/ ja hänen jalo coreudens cukistu/ ja ne Hijppacundain ryöstäjät/ Prebendiwarcat ja Cortisanerit lackawat.
Jonga tähden piti myös Romi ryöstettämän/ ja hänen omat warjelus Herrans wijmeisen häwityxen alguxi hänen päällens carcaman.
Ei he sijttekän lacka edzimäst/ lohduttamast/ warustamast ja warjelemast idzens.
Ja nijncuin hän täsä 19. Lugus sano/ cosca ei he Ramatuilla ja Kirjoilla enä taida/ ja sammacot huutamast lackawat: rupewat he täydellä todella sijhen/ ja tahtowat sen wäkiwallalla toimitta/ cooten Cuningoita ja Förstejä sotaan.
Mutta he louckawat idzens: Sillä walkian hewoisen ajaja/ joca Jumalan sanaxi cudzutan/ woitta.
Sijhen asti cuin sekä Peto että Propheta kijnniotetan ja helwettijn heitetän.
Että nyt caicki nämät menestywät/ tule sijs 20. Lugus/ se wijmeinen sieme Gog ja Magog/ Turcki/ ne ruskiat Judalaiset/ jotca Satan/ joca ennen tuhannen wuotta on fangina ollut/ ja tuhannen wuoden peräst taas wallallens pääsnyt/ myötäns tuo.
Mutta heidän pitä hänen cansans pian myös sijhen palawaiseen merehen: Sillä me pidämme tämän cuwan olewan pannuxi Turkin tähden/ nijncuin nijstä endisistä/ erinomaisen.
Ja että tuhannen wuotta jo sijhen aican algoit/ cuin tämä Kirja kirjoitettin/ ja myös Perkele silloin sidottin.
Ei cuitengan lucu taida nijn tarcast caickia minuteja osotta.
Turckia seura cohta wijmeinen duomio/ tämän Lugun lopulla/ nijncuin Daniel. 7:26. myös tietä anda.
Wijmeiseldä 21. Lugus wijmeinen lohdutus kirjoitetan/ että se P. Caupungi pitä täydellisest walmistettaman ja nijncuin morsian ijancaickisijn häihijn wietämän/ ja että Christus on ainoa HERra/ ja caicki jumalattomat duomitut/ Perkelen cansa helwettijn menewät.
Tällä selityxellä me taidamme tämän Kirjan meillem hyödyllisexi tehdä ja hywäxem nauttia.
Ensin lohdutuxexi: sillä me tiedämme ettei yxikän woima eli walhe/ ei yxikän tieto eli pyhyys/ ei yxikän waiwa eli murhe taida Christicunda woitta: Waan hän on wijmein woittawa.
Toisen kerran/ neuwoxi sitä suurta/ waarallista/ ja moninaista pahennusta wastan/ cuin Christicunnas tapahtu: Sillä nijn woimallisen wallan ja paisten soteis/ Christicunda wastan/ on se peräti ilman yhdetäkän muodota monen murhen/ wäärän opin/ ja muun heickouden cautta salattu: että järjen ja luonnon on mahdotoin Christicunda tuta: Waan se luopu ja pahene hänestä/ ja cudzu sen Christillisexi Kircoxi/ joca on Christillisen Kircon pahin wihollinen/ ja cudzu ne duomituxi ja wäärixi opettaixi/ jotca oikiast Christillisest Kircost owat.
Nijncuin tähän saacka Pawin ja Mahometin alla/ ja caickein wääräin opettajain tykönä on tapahtunut: ja nijn tämän Articuluxen cadottawat: Minä uscon yhden pyhän Christillisen Kircon.
Nijncuin nytkin muutamat/ jotca wijsat olewanans owat/ tekewät: että he näkewät wäärän opetuxen/ eripuraisuden ja moninaiset puuttumuxet/ ja että monda wäärä/ ja paha Christittyä on: Duomidzewat he cohta ja wapasti/ ettei yhtän Christittyä ole: Sillä he owat cuullet/ että Christittyin pitä oleman/ pyhän/ rauhallisen/ yximielisen/ rackan ja hywän tapaisen Canssan: Sentähden he luulewat ettei yhtän pahennusta/ ei yhtän wäärä oppia/ eikä yhtän puuttumust oleman pidä/ waan päänäns rauha ja hywä tapa.
Näiden pitä tätä Kirja lukeman/ ja Christicunda toisilla silmillä cadzeleman ja ei järjellä: Sillä tämä Kirja ( luulen minä ) näyttä kyllä cauheita ja julmia petoja/ peljättäpiä ja wihaisita Engeleitä/ häwittäwäisiä ja waarallisia waiwoja.
En minä tahdo puhua nijstä muista suurista wirheistä ja puuttumuxista/ jotca cuitengin caicki Christicunnas/ ja Christittyin seas ollet owat.
Että tosin sencaltaiset menot caiken järjen Christicunnast peräti cadottawat.
Me näemmä sijs tästä selkiäst/ cuinga cauhia pahennus ja puuttumus on ennen meidän aicojam ollut: cosca Christicunda cuitengin parhain olewan luultin: että meidän aicam sen suhten olis culdaisexi wuodexi luettapa.
Etkös luule Pacanain idziäns sijtä pahendanen/ ja Christityt wastahacoisna/ ilkiänä ja rijtelewäisnä Canssana pitänen.
Tämä cappale: ( Minä uscon yhden pyhän Christillisen Seuracunnan ) on nijn uscon cappale cuin muutkin/ jonga tähden ei järki taida sitä tuta: waicka wielä caicki nenäclasit päälle asetettaisin/ kyllä Perkele sen pahennuxella ja eriseuralla peittä taita/ nijn että sinun pitä idzes sijtä pahendaman.
Jumala myös taita caickinaisella wirhellä ja puuttumuxella sen salata/ että sinä sijtä hocarixi tulet/ ja wäärin sitä duomidzet.
Ei se tahdo nähtä/ waan vscotta: Mutta usco on nijstä/ cuin ei nähdä/ Hebr. 11:1.
Ja hän laula HERrans cansa myös tätä wirtä: Autuas on se joca ei pahene minus.
Christitty on kyllä idzelläns salattu/ nijn ettei hän oma pyhyttäns ja hywiä tapojans näe: Waan näke ainoastans caickia wicoja ja saastaisutta idzesäns: ja sinä olet wijsas olewanas/ ja tahdot nähdä Christicunnan sinun sokialla järjelläs ja saastaisilla silmilläs.
Tärkimmäst/ meidän pyhydem on Taiwasa/ cusa Christus on/ ei silmäin edes täsä mailmas/ nijncuin myytäwä calu Turulla.
Sentähden anna pahennuxen/ eriseuran/ wäärän opin ja puuttumuxet olla/ ja tehdä mitä he woiwat: cosca Evangeliumin sana ainoastans meidän tykönäm puhtana pysy/ ja me sijtä pidämme ja racastamme: nijn meidän pitä tietämän/ että Christus on meidän cansam ja tykönäm/ jos wielä caickein nurjammast käy.
Nijncuin me täsä Kirjasa näemmä/ että Christus caickein waiwain/ petoin ja pahain Engelitten seas on/ on cuitengin hänen Pyhäins cansa ja tykönä/ ja saa wijmein woiton.

 

P. Johannexen Theologin Ilmestys

I. Lucu .

 

JOhannes juttele/ kenen/ ja mistä tämä Ilmestys on/ cuinga hän on sen saanut/ ja mihin se kelpa/ v. 1.
terwettä seidzendä Asian Seuracunda/ armolla ja rauhalla Jumalalda/ hänen Hengeldäns/ ja Pojalda Jesuxelda Christuxelda: jonga Majestetin/ hywät työt ja tulemisen duomiolle hän täsä kirjoitta/ v. 4.
Rupe näitä ilmestyxiä luetteleman. Nimittäin/ ensimäisexi/ cuinga hän Christuxen Jumalan Pojan cuullut oli/ v. 9.
Ja nähnyt seidzemen cullaisen Kyntiläjalan keskellä olewan/ erinomaisest caunistetun/ v. 12.
Ja cuinga hän oli käskenyt hänen sitä kirjoitta/ v. 19.
ja sanonut/ mitä se awisti/ v. 20.

 

Ilm 1:1 TÄmä on Jesuxen Christuxen Ilmestys/ jonga Jumala hänelle ilmoitti/ julista palwelioillens/ mitä pian tapahtuman pitä. Ja on Engelins cautta tiettäwäxi tehnyt/ ja Palweliallens Johannexelle lähettänyt.
Ilm 1:2 Joca Jumalan sana todistanut oli/ ja sen todistuxen Jesuxesta Christuxesta/ cuin hän nähnyt oli.
Ilm 1:3 Autuas on se/ joca luke/ ja cuule tämän Prophetian sanat/ ja pitä ne cuin sijnä kirjoitetut owat: sillä aica on läsnä.
Ilm 1:4 JOhannes nijlle seidzemelle Asian Seuracunnille. Armo olcon teille ja rauha/ sildä joca on/ ja joca oli/ ja joca tulewa on/ ja nijldä seidzemeldä Hengeldä/ jotca hänen istuimens edes owat:
Ilm 1:5 Ja Jesuxelda Christuxelda/ joca se uscollinen todistaja on/ ja esicoinen cuolleista/ ja maan Cuningasten Päämies/ joca meitä racasti/ ja on meitä werelläns meidän synneistäm pesnyt/
Ilm 1:6 Ja teki meidän Cuningaixi ja Papeixi Jumalan ja hänen Isäns edes: Hänelle olcon cunnia ja walda ijancaickisest ijancaickiseen/ Amen.
Ilm 1:7 Cadzo hän tule pilwein cansa/ ja jocaidzen silmän pitä hänen näkemän/ ja ne jotca händä pistänet owat/ ja caicki maan sucucunnat pitä parcuman/ Nijn/ Amen.
Ilm 1:8 Minä olen A ja O/ Alcu ja Loppu/ sano HERra/ joca on/ joca oli/ ja joca tulewa on/ Caickiwaldias.
Ilm 1:9 MInä Johannes teidän weljen/ ja osallinen waiwasa ja waldacunnasa/ ja kärsimises/ Jesuxes Christuxes/ olin sijnä luodosa joca cudzutan Pathmos/ Jumalan sanan ja Jesuxen Christuxen todistuxen tähden.
Ilm 1:10 Minä olin Hengesä yhtenä Sunnundaina/ ja cuulin minun jäljesäni suuren änen/ nijncuin Basunan/ sanowan:
Ilm 1:11 Minä olen A ja O/ ensimäinen ja wijmeinen.
Ilm 1:12 Mitäs näet/ kirjoita Kirjaan/ ja lähetä Asian Seuracunnille/ jotca Ephesos owat/ ja Smyrnas/ ja Pergamos/ ja Thyatiras/ ja Sardis/ Philadelphias/ ja Laodiceas.
Ilm 1:13 Ja minä käänsin sitä ändä cadzoman cuin minun cansani puhui. Ja minun käätesäni/ näin minä seidzemen cullaista Kyntiläjalca/
Ilm 1:14 Ja nijden cullaisten Kyntiläjalcain keskellä ihmisen Pojan muotoisen/ waatetetun pitkällä hamella/ ja wyötetyn rinnoilda/ cullaisella wyöllä.
Ilm 1:15 Mutta hänen pääns ja hiuxens olit walkiat/ nijncuin walkiat willat/ ja nijncuin lumi.
Ilm 1:16 Ja hänen silmäns nijncuin tulen leimaus/ ja hänen jalcans nijncuin cuuma waski/ joca pädzis hehcu. Ja hänen änens oli nijncuin wäkewän weden cuohina.
Ilm 1:17 Ja seidzemen Tähte olit hänen oikiasa kädesäns. Ja hänen suustans uloskäwi caxiteräinen miecka/ ja hänen caswons paistit/ nijncuin kircas Auringo.
Ilm 1:18 JA cuin minä hänen näin/ langeisin minä hänen jalcains eteen/ nijncuin cuollut. Ja hän pani oikian kätens minun päälleni/ ja sanoi minulle:
Ilm 1:19 Älä pelkä/ minä olen ensimäinen ja wijmeinen/ ja eläwä. Minä olin cuollut/ ja cadzo/ minä elän ijancaickisest ijancaickiseen/ ja minulla on Helwetin ja cuoleman awaimet. Kirjoita mitäs nähnyt olet/ mitä nyt on/ ja mitä tästälähin tapahtuwa on.
Ilm 1:20 Se salaisus nijstä seidzemestä Tähdest/ cuins minun oikiasa kädesäni nähnyt olet/ ja ne seidzemen cullaista kyntiläjalca.
Ilm 1:21 Ne seidzemen Tähte/ owat nijden seidzemen Seuracundain Engelit/ ja ne seidzemen kyntiläjalca cuins nähnyt olet/ owat seidzemen Seuracunda.

 

Vers. 4. Nijldä seidzemeldä Hengeldä ) P. Hengi on yxi olemisens puolesta/ mutta hänen lahjans owat moninaiset: Sentähden cudzutan hän sekä yxinäisexi/ ja moninaisexi/ Sap. 7:22. Ja täsä cudzutan hän seidzemexi Hengexi/ hänen seidzemen/ se on: moninaisten ja täydellisten lahjains tähden.
v. 19. Kirjoita ) Cadzo/ Esa. 8:1. Ier. 30:2.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22