Toinen osa P. Lucan Evangeliumist / Apostolitten Tegoista .

Esipuhe Apostolitten Tegoista .
ENsist/ kirjoitta P. Lucas täsä Kirjasa/ Christuxen Taiwasen astumisen/ ja Pyhän Hengen lahjan jacamisen Apostoleille: Petarin saarnan ja ihmet Templis/ cap. 1. 2. 3. jonga tähden hän Johannexen cansa pandin kijnni/ ja Raadin eteen asetettin/ cap. 4. 5.
II. Seidzemest Esimiehest eli toimittajast/ joista Stephanus yxi oli/ joca Evangeliumin wainollisten cansa rijteli/ ja kiwitettin/ cap. 6. 7.
Sijtä Noidast Simonist/ ja Candacexen Drötingin Camarerarist/ cap. 8. ja Pawalin käändymisest/ cap. 9.
III. Cuinga Petari/ Jumalan ilmoituxen cautta lähetetän Corneliuxen tygö: Christuxen usco lewitetän Antiochias/ cap. 10:11.
Herodes tappa Jacobuxen: pane Petarin fangiuteen: Pawali ja Barnabas saarnawat Cypruxes/ Paphos ja Pisidias: ajetan ulos Iconiumist: tulewat Lystraan ja Derbenijn/ cap. 12. 13. 14.
Sijtä cocouxest cuin Apostolit pidit Jerusalemis/ ymbärins leickauxest ja Lain Ceremonijst/ cap. 15.
IV. Pawalin matcoist/ cuinga hän waelda ymbärins/ wahwista seuracunnat/ joisa hän ennengin saarnannut oli/ ja mitä hän Troadas/ Macedonias/ Thessalonicas/ Athenis/ Corinthos/ Kenchros ja Ephesos opettanut ja tehnyt oli/ cap. 16. 17. 18. 19. hänen matcastans Jerusalemijn/ ja cuinga hän otettin kijnni/ cap. 20. 21.
V. Cuinga Pawali wiedän Jerusalemijn/ cap. 22. 23. Felixen/ Festuxen ja Agrippan eteen Cesareas/ cap. 24. 25. 26.
sieldä hän lähetetän hahdella Romijn syxyllä/ suurella hengen waaralla/ josa hän caxi ajastaica oli/ cap. 27. 28.
Täsä Historiasa on 24. Wuoden aica Christuxen ylösnousemisest/ nijn sijhenasti cuin Pawali wiedän fangina Romijn.
Sillä Christuxen ylösnousemisest/ nijn Pawalin käändymiseen oli 1. ajast.
Pawalin käändymisest Apostolitten cocouxeen Jerusalemis oli 15. ajast.
Sijhenasti cuin Pawali wietin fangina Romijn/ oli 9 ajast.
Joca oli toisna Neron wuonna.
Euseb.
in Chron. Hieronimus in vita Pauli.

 

Toinen osa P. Lucan Evangeliumist / Apostolitten Tegoista .

I. Lucu .

 

SIjttecuin HERra Jesus cuolluist nosnut oli/ ja Opetuslapsillens idzens ilmoittanut/ käske hän heidän odotta Jerusalemis Pyhän Hengen lahja/ v. 1.
hän otetan ylös hänen nähdens/ ja hän mene ylös Taiwasen/ v. 9.
Opetuslapset palajawat Jerusalemijn/ ja owat cogos rucouxisa/ v. 12.
Petari neuwo walidzeman yhtä Apostolixi Judan siaan/ v. 15.
ja Matthias walitan/ v. 23.

 

Apt 1:1 ENnen olen minä/ Theophile/ puhunut caikista nijstä/ cuin Jesus rupeis sekä tekemän että opettaman:
Apt 1:2 Haman sijhen päiwän asti/ jona hän ylösotettin: sijtte cuin hän Apostoleille/ jotca hän walinnut oli/ Pyhän Hengen cautta oli käskyn andanut.
Apt 1:3 Joille hän myös kärsimisens jälken oli idzens eläwäxi osottanut moninaisella opettamisella/ ja näytteli heille hänens neljäkymmendä päiwä/ ja puhui heille Jumalan waldacunnasta.
Apt 1:4 Ja cuin hän heidän oli coonnut/ kielsi hän heitä lähtemäst Jerusalemist/ waan että he Isän lupausta odotaisit/ josta te oletta/ sanoi hän/ cuullet minulda:
Apt 1:5 Sillä Johannes tosin casti wedellä/ mutta te castetan Pyhällä Hengellä ei monen päiwän perästä.
Apt 1:6 COsca he sijs cocondunet olit/ kysyit he hänelle/ sanoden: HERra/ nytkös Israelin waldacunnan rakennat?
Apt 1:7 Hän sanoi heille: ei teidän tule tietä aica eli hetke/ jotca Isä on hänen woimaans pannut.
Apt 1:8 Waan teidän pitä saaman Pyhän Hengen woiman/ joca on tulewa teidän päällenne. Ja teidän pitä minun todistajani oleman/ ei ainoastans Jerusalemis/ mutta myös coco Judeas ja Samarias/ ja sijtte mailman äreen.
Apt 1:9 JA cuin hän nämät sanonut oli/ otettin hän ylös heidän nähdens/ ja pilwi wei hänen ylös heidän silmäins edestä.
Apt 1:10 Ja cuin he cadzelit Taiwasen hänen mennesäns/ cadzo/ nijn heidän tykönäns seisoi caxi miestä walkeisa waatteisa/ jotca sanoit:
Apt 1:11 Te Galilean miehet/ mitä te seisotta ja cadzotta Taiwasen? tämä Jesus/ joca teildä otettin Taiwasen/ on nijn tulewa/ cuin te hänen Taiwasen menewängin näitte.
Apt 1:12 Nijn he palaisit Jerusalemijn wuorelda/ joca Öljymäexi cudzutan/ ja on Jerusalemist liki Sabbathin matcan.
Apt 1:13 Ja cuin he sinne tulit/ nijn he menit sijhen Salijn/ cusa nämät olit: Petari ja Jacobus/ Johannes ja Andreas/ Philippus ja Thomas/ Bartholomeus ja Mattheus/ Jacobus Alphein poica ja Simon Zelotes/ ja Judas Jacobi.
Apt 1:14 Nämät olit yximielisest rucouxes ja anomises/ waimoin ja Marian Jesuxen Äitin ja hänen weljeins cansa.
Apt 1:15 JA nijnä päiwinä nousi Petari Opetuslasten seast/ ja sanoi ( ja joucko oli lähes caxikymmendä toista sata )
Apt 1:16 Te miehet ja weljet/ se Kirjoitus piti täytettämän/ jonga Pyhä Hengi oli Dawidin suun cautta Judasta ennen sanonut: joca nijden johdattaja oli/ cuin Jesuxen otit kijnni:
Apt 1:17 Sillä hän oli meidän lucuum luettu/ ja on tämän wiran meidän cansam saanut.
Apt 1:18 Ja hän on ansainnut pellon wääryden palcaxi/ ja hirtti idzens/ ja on keskeldä cahtia pacahtunut/ että caicki hänen sisällyxens putoisit vlos.
Apt 1:19 Ja se ilmoitettin caikille cuin Jerusalemis asuwat/ että se peldo heidän kielelläns cudzutan: Hakeldama/ se on/ weripeldo.
Apt 1:20 Sillä se on kirjoitettu Psaltariramatus: hänen cotons pitä kylmille tuleman/ eikä sijnä pidä asujanda oleman: ja hänen pispaudens pitä toisen saaman.
Apt 1:21 Nijn pitä nyt näistä miehistä/ jotca meidän cansamme ollet owat/ ( caiken sen ajan cuin HERra Jesus meidän cansamme ulos ja sisälle käwi:
Apt 1:22 Ruweten Johannexen Castesta/ haman sijhen päiwän asti/ jona hän meildä ylösotettin ) yxi otettaman hänen ylösnousemisens todistajaxi/ ynnä meidän cansam.
Apt 1:23 Ja he asetit caxi ehdolle/ Josephin joca cudzuttin Barsabas/ ja lijalda nimeldä Justus/ ja Matthian.
Apt 1:24 Ja he rucoilit/ ja sanoit: sinä HERra/ joca caickein sydämet tiedät/ osota cumman sinä näistä cahdesta olet walinnut.
Apt 1:25 Että hän tulis arwan perän tähän palweluxeen ja Apostolin wircaan/ josta Judas on poiswilpistynyt/ ja poismeni siallens.
Apt 1:26 Ja he heitit heistä arwan/ ja arpa langeis Matthian päälle: joca sijtte luettin yhdentoistakymmenen Apostolin secaan.

 

Vers. 2. Käskyn andanut ) Josta hän tahdoi käske/ nimittäin: että he olisit hänen Apostolins/ ja saarnaisit coco mailmas.
v. 8. Todistajani ) Ei Mosexen todistajat/ waan ainoastans sen armon/ joca Christuxes caikille tarjona on.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28