Toinen P. Pawalin Epistola Timotheuxen tygö .

Esipuhe Toisest P. Pawalin Epistolast Timotheuxen tygö .
TÄsä Epistolas neuwo P. Pawali Timotheust/ että hän nijn lujana pysyis/ cuin hän Evangeliumita lewittämän ruwennut on: sillä se oli myös tarpellinen/ sillä monda poislangeisit.
Ja owat myös wäärät opettajat lijckeillä/ joidenga tähden Pispan pitä alati walwoman/ ja Evangeliumis työtä tekemän.
Erinomattain III. ja IV. Lugus/ ilmoitta hän sen waarallisen ajan/ mailman lopulla/ että petollinen hengellinen elämä on caiken mailman ulconaisella kirckaudella wiettelewä/ jonga alla caickinainen pahuus ja häpiä löytän peitetyxi.

 

Toinen P. Pawalin Epistola Timotheuxen tygö .

I. Lucu .

 

PAwali terwettä Timotheust/ v. 1.
ylistä hänen wilpitöindä uscoans/ v. 3.
Neuwo händä wiriäxi nijsä lahjoisa cuin hänelle Jumalalda annetut olit/ v. 6.
käske jotakin kärsiä Evangeliumin tähden/ v. 8.
ja pitä idzens nijhin terwellisijn sanoihin/ cuin hän häneldä cuullut oli/ v. 13.
kätke myös wisust sitä tawarata cuin hänelle uscottu oli/ v. 14.
Walitta nijtä jotca hänestä luopunet olit/ v. 15.
Ylistä Onesiphorin wahwutta/ v. 16.

 

2. Tim 1:1 Pawali Jesuxen Christuxen Apostoli/ Jumalan tahdon cautta/ elämän lupauxen jälken/ Christuxes Jesuxes.
2. Tim 1:2 Minun rackalle Pojalleni Timotheuxelle. Armo/ Laupius ja Rauha Isäldä Jumalalda/ ja Jesuxelda Christuxelda meidän Herraldam.
2. Tim 1:3 Minä kijtän Jumalata/ jota minä hamast minun wanhemmistan palwelen/ puhtalla omalla tunnolla/ että minä lackamat sinua yöllä ja päiwällä minun rucouxisani muistan.
2. Tim 1:4 Ja halan sinua nähdä ( cosca minä sinun kyyneles muistan ) että minä ilolla täytetäisin:
2. Tim 1:5 Cosca se wilpitöin usco cuin sinusa on/ minun mieleeni tule/ joca ennen sinun isois äitisäs Loidas myös asui/ ja sinun äitisäs Eunicas/ ja cuin minä totisest tiedän/ sinusakin.
2. Tim 1:6 Jonga tähden minä sinua neuwon/ ettäs herätät sen Jumalan lahjan joca sinusa on/ minun kätteni päälle panemisen cautta:
2. Tim 1:7 Sillä ei Jumala ole meille andanut pelgon Henge/ waan wäkewyden/ rackauden ja raitiuden.
2. Tim 1:8 Sentähden älä häpe meidän Herran Jesuxen Christuxen todistusta/ eikä minua/ joca hänen fangins olen: Waan ole osallinen Evangeliumin waiwas/ Jumalan wäen peräst.
2. Tim 1:9 Joca meitä on autuaxi tehnyt/ ja pyhällä cudzumisella cudzunut/ ei meidän töidemme perästä/ waan hänen aiwoituxens ja armons jälken/ cuin meille Christuxes Jesuxes ennen ijancaickisita aicoja annettu on.
2. Tim 1:10 Mutta nyt hän on meidän Wapahtajam Jesuxen Christuxen ilmestyxen cautta julistettu/ joca cuolemalda wäen poisotti/ ja elämän ja cuolemattomuden menon toi Evangeliumin cautta walkeuteen.
2. Tim 1:11 Johonga minä olen pandu saarnajaxi ja Apostolixi/ ja pacanain opettajaxi.
2. Tim 1:12 Jonga tähden minä myös näitä kärsin/ ja en cuitengan häpe: sillä minä tiedän kenen päälle minä uscon/ ja olen luja/ että hän woi minulle kätke minun uscotun caluni/ sijhen päiwän asti.
2. Tim 1:13 Pysy sijs terwellisten sanain muodos/ cuins minulda cuullut olet/ Uscost ja Rackaudest/ Christuxes Jesuxes.
2. Tim 1:14 Tämä hywä uscottu calu kätke Pyhän Hengen cautta/ joca meisä asu.
2. Tim 1:15 Sinä tiedät että caicki/ cuin Asias owat/ luowuit minusta/ joista on Phigellus ja Hermogenes.
2. Tim 1:16 Herra andacon laupiudens Onesiphorin perhelle/ joca minun usein wirgottanut on/ ja ei minun cahlejani häwennyt.
2. Tim 1:17 Waan edzei minua wisust Romis olduans/ ja löysi minun.
2. Tim 1:18 Herra andacon hänen löytä laupiuden sinä päiwänä Herran tykönä. Ja cuinga mones asias hän minulle Ephesos oli awullinen/ sinä parhain tiedät.

 

Vers. 6. Päällepanemisen cautta ) Cosca jocu saarnan wircan asetettin/ nijn se tapahdui kätten päällepanemisen cautta/ nijncuin wielä tänäpänä tapahtu. Sillä Ceremonialla andoi Jumala ensimäisesä Seuracunnas Pyhän Hengens lahjan. Joca ei nytkän ole turha/ mutta cosca se totisella Seuracunnan rucouxella tapahtu/ nijn Jumala/ ilman epäilemät/ cuule hänen rucouxens/ ja lisä sille cudzutulle lahjans.
v. 7. Raitiuden ) Cadzo/ Tit. 2:2.
v. 9. Christuxes ) Cadzo/ Eph. 1:4.
v. 12. Uscotun caluni ) Se on/ sen taiwallisen perinnön/ joca minulle aiwoittu on.

Valitse
luku

1 2 3
4