P. Pawalin Toinen Epistola Corintherein tygö .

Esipuhe Toisest P. Pawalin Epistolast / Corintherein tygö .
ENsimäises Epitolas on P. Pawali monesta asiasta Corinthereitä cowin nuhdellut/ ja wäkewätä wijna heidän haawoihins wuodattanut/ ja peljätti heidän.
Mutta että Apostolin wirca on olla yxi uscollinen opettaja/ ojendaman heickomielisiä ja surullisia omiatundoja/ enämmin cuin peljättämän.
Sentähden hän heitä täsä Epistolasa kijttä/ ja wuodatta Öljyä heidän haawoihins/ ja on sangen ystäwälinen heidän cansans/ ja käske rackaudella sitä syndistä jällens corjata/ jonga he olit pois tyköns ajanet.
I. ja II. Lugus osotta hän heille rackaudens/ cuinga hän on caikista puhunut/ tehnyt ja kärsinyt heidän tarpexens ja terweydexens/ että heidän pidäis häneldä aina caickinaista hywä toiwoman.
III. IV. ja V. Ylistä hän Evamgeliumin wirca/ joca on corkein/ lohdullisin/ ja turwallisin omantunnon tarpexi/ ja terweydexi.
Ja todista että se on parembi cuin Lain wirca.
Ja sitä enämmin cuin sitä wainotan/ sitä parammin se uscollisis menesty/ ja saatta toiwon Ristin cautta ijancaickisehen cunniaan.
Mutta näillä caikilla hän wääriä Apostoleita kylken lyckä/ jotca Lakia Evangeliumita wastan opetit/ eikä muuta opettanet cuin ulconaista pyhyttä/ se on/ Ulcocullaisutta/ ja jätit pois sisällisen epäuscon wian.
VI. ja VII. Neuwo hän heitä/ sencaltaista saarna töillä ja kärsimisellä seuraman/ ja päättä sen kijtoxellans/ yllyttäin heitä aina wireyten.
VIII. ja IX. Neuwo hän heitä/ ajallisella rawinnolla/ elatuxella ja awulla auttaman köyhiä pyhiä Jerusalemis cowalla ajalla/ että he olit algustakin caiken tawarans ylönandanet Christityxi tulduans/ Act. 4.
X. XI. ja XII. Kirjoitta hän ja opetta wääriä Apostoleita wastan.
XIII. Uhca nijtä jotca olit syndiä tehnet/ ja ei heitäns parandanet.

 

P. Pawalin Toinen Epistola Corintherein tygö .

I. Lucu .

 

PAwali terwettä Corinthereitä/ v. 1.
Kijttä Jumalata joca händä hänen murhesans lohduttanut oli/ v. 3.
Luettele misä tuscas ja murhes hän ollut oli/ v. 8.
Waicka hänellä hywä omatundo oli/ että hän caikes yxikertaisudes ja puhtaudes Jumalan edes waelsi/ v. 12.
Sano estens mingätähden hän oli muuttanut neuwons/ ja ei tullut heidän tygöns/ hänen lupauxens perän/ v. 15.
ei hänen saarnans ja Jumalan lupauxet sentähden ollet Christuxesa muutetut: Waan ne olit/ Ja ja Amen hänesä/ v. 18.

 

2 Kor 1:1 PAwali Jesuxen Christuxen Apostoli Jumalan tahdon cautta/ ja Timotheus weli. Sille Seuracunnalle/ joca on Corinthos/ ja caikille Pyhille/ jotca coco Achajas owat.
2 Kor 1:2 Armo olcon teille ja Rauha Jumalalda meidän Isäldäm/ ja HERralda Jesuxelda Christuxelda.
2 Kor 1:3 KIjtetty olcon Jumala/ meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä/ laupiuden Isä/ ja caiken lohdutuxen Jumala/
2 Kor 1:4 Joca meitä lohdutta caikesa meidän waiwasam/ että mekin taidaisimma lohdutta nijtä/ jotca caickinaises waiwas owat/ sillä lohdutuxella jolla Jumala meitä lohdutta.
2 Kor 1:5 Sillä nijncuin Christuxen kärsimisest on meille paljo: nijn myös meille tule paljo lohdutust Christuxen cautta.
2 Kor 1:6 Mutta ehkä mikä meillä olis waiwa eli lohdutus/ nijn se tule teidän hywäxen: jos se on waiwa/ nijn tapahtu teille lohdutuxexi ja autuudexi.
2 Kor 1:7 ( Joca idzens osotta/ jos te nijn kärsiwälisest kärsitte/ cuin me kärsimme ) Jos se on lohdutus/ nijn se myös tule teille lohdutuxexi ja autuudexi. Meillä on myös wahwa Toiwo teistä/ että me tiedämme/ että nijncuin te oletta kärsimisist osalliset/ nijn te myös tuletta lohdutuxest osallisexi.
2 Kor 1:8 SIllä en me tahdo salata teildä/ rackat weljet/ meidän waiwam/ cuin meille Asias tapahdui: sillä me olimma sangen suurest rasitetut/ ylidze meidän woimam/ nijn että me jo meidän hengestäm epäilimme:
2 Kor 1:9 Ja idzellämme juuri nijn päätimme/ että meidän piti cuoleman. Mutta se tapahdui/ ettei meidän pidäis idze päällem uscaldaman/ waan Jumalan päälle/ joca cuolletkin herättä.
2 Kor 1:10 Joca meitä sencaltaisesta päästi/ ja wielä jocapäiwä päästä/ ja me turwamma hänen päällens/ että hän tästedeskin meitä aina päästä/
2 Kor 1:11 Teidän rucouxenne cautta meidän edestäm/ että meidän tähtemme/ sijtä lahjasta/ cuin meille annettu on/ pidäis monelda ihmiseldä suuri kijtos tapahtuman.
2 Kor 1:12 Sillä se on meidän kerscauxem/ nimittäin/ meidän omantundom todistus/ että me yxikertaisudes/ ja Jumalan wacuudes/ ei lihallises wijsaudes/ waan Jumalan Armos olemma mailmas elänet/ mutta enimmäst teidän tykönän.
2 Kor 1:13 Sillä embä me muuta teille kirjoita/ waan sitä cuin te luetta/ ja jo ennen tiesittä. Mutta minä toiwon/ että te meidän nijn löydätte/ haman loppun asti/ nijncuin te puolittain meidän löynnetkin oletta.
2 Kor 1:14 Sillä me olemma teidän kerscamisenne/ nijncuin tekin meidän kerscauxem HERran Jesuxen päiwänä oletta.
2 Kor 1:15 Ja sencaltaisella uscalluxella/ tahdoin minä ennen tulla teidän tygön/ että te toisengin kerran saisitta minulda jongun hywän työn/
2 Kor 1:16 Ja minä waellaisin teidän cauttan Macedoniaan/ ja Macedoniast teidän tygön tacaperin tulisin/ ja nijn teildä Judeaan johdatettaisin.
2 Kor 1:17 Cosca minä tätä ajattelin/ lienengö minä sen tehnyt hembeydestä? Eli owatco minun aiwoituxeni lihalliset? Ei nijn/ waan minun tykönäni on Nijn/ Nijn: ja Ei/ on Ei.
2 Kor 1:18 Mutta Jumala on waca/ ettei meidän puhem ole teille Nijn ja Ei ollut.
2 Kor 1:19 Sillä Jumalan Poica Jesus Christus/ joca teidän seasan meildä saarnattu on/ nimittäin/ minulda ja Silwanuxelda ja Timotheuxelda ei ollut Nijn ja Ei/ waan oli hänesä Nijn.
2 Kor 1:20 Sillä caicki Jumalan lupauxet owat Nijn hänesä/ ja owat Amen hänesä/ Jumalan kijtoxexi meidän cauttam.
2 Kor 1:21 Mutta Jumala on se/ joca meitä teidän cansan Christuxes wahwista/ ja on meitä woidellut.
2 Kor 1:22 Ja lukinnut/ ja andoi Hengen pandixi meidän sydämihim.
2 Kor 1:23 Mutta minä otan Jumalan todistajaxi sieluni päälle/ että minä olen säästänyt teitä/ sijnä/ etten minä wielä ole Corinthijn tullut.
2 Kor 1:24 Ei nijn/ että me hallidzisimma teidän uscoan/ waan me olemma auttajat teidän ilohon: sillä te pysytte uscosa.

 

Vers. 6. Teidän hywäxen. Item. teillen lohduxexi ) Että he taisit lohdutta heitäns sijtä: että cosca Jumala Pawalin ja muut hänen pyhäns ristin alla piti/ joita hän cuitengin suurest racasti/ jotca hän jällens pelasti/ ja sitte suurella cunnialla ja ilolla tahdoi caunista: Nijn ei tainnet he myös toiwo wapautta rististä/ eli sijtä ajatella/ että Jumala oli heille wihainen/ eli epäillä hänen awustans ja tugestans.1
v. 20. Amen ) Se on: ne owat totiset ja lujat.1
v. 21. & 22. Woidellut/ lukinnut/ andoi pandixi ) Nämät colme sana/ owat caicki yhtä/ nimittäin/ että Jumala on wahwistanut lupauxes meisä hänen Hengens cautta/ jonga hän meidän sydämihim on andanut.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13