P. Pawalin Edellinen Epistola Timotheuxen tygö .

Esipuhe P. Pawalin Edellisest Epistolast Timotheuxen tygö .
Tämän Epistolan on P. Pawali caikille Pispoille opixi kirjoittanut/ cuinga heidän pitä Christicunda caickinaisis säädyis opettaman ja hallidzeman/ ettei Christityitä tarwitais ihmisten oman luulon jälken hallita.
I. Lugus käske hän Pispan oikiata Uscoa ja rackautta alati opetta/ ja wääriä Lain saarnaita wastan olla/ jotca Christuxen ja Evangeliumin cansa Lain töitä waatiwat.
Ja sulke nijn coco sen Christillisen opin lyhykäiseen puheseen: mihingä Laki kelpa/ ja mikä Evangelium on/ ja asetta idzens caikille syndisille ja murhellisille omille tunnoille lohdutuxexi.
II. Käske hän rucoilla caickein säätyin edestä.
Kieldä waimoja saarnamast/ ja ettei he ylönpaldisest idziäns caunistelis/ waan olisit miehillens cuuliaiset.
III. Kirjoitta hän/ mingäcaltaiset Pispat eli Papit/ ja heidän emändäns oleman pitä/ nijn myös muut Kirconpalweliat/ ja heidän emändäns.
Ja ylistä sijtte sitä joca nijn Pispana olla pyytä.
IV. Ilmoitta hän/ wäärät Pispat jouckoinens/ jotca tulewat olit/ ja sekä Awioskäskyn että ruan olit kieldäwät/ ja piti opettaman ihmisten oppia/ wastoin sitä cuin P. Pawali oli opettanut.
V. Neuwo hän mitä Leskein ja nuorten waimoin cansa tehtämän piti/ ja cutca Lesket Seuracunnan awulla elätettämän piti/ cuinga myös hywät Pispat eli Papit pitä cunnias pidettämän/ ja syypäät rangaistaman.
VI. Neuwo hän Pispoja puhtas Evangeliumis pysymän/ sitä saarnalla ja elämällä osottaman/ ja hylkämän turhat ja kelwottomat kysymyxet/ joita ainoastans mailmallisen kerscamisen ja rickauden tähden tehtin.

 

P. Pawalin Edellinen Epistola Timotheuxen tygö .

I. Lucu .

Pawali terwettä Timotheust/ v. 1.
Neuwo händä waaroiman cuulioitans wälttämän wäärä oppia ja kelwottomia juttuja/ v. 3.
ilmoitta parhan cappalen Laista/ v. 5.
Mingätähden se annettu on/ v. 8.
Kijttä Jumalata/ joca hänen on wainojast Evangeliumin palweliaxi tehnyt/ v. 12.
Sano mikä paras cappale Evangeliumis on/ v. 15.
käske Timotheuxen sitä kätke/ ja sen edest wastata/ v. 18.

1. Tim 1:1 Pawali Jesuxen Christuxen Apostoli/ Jumalan meidän lunastajam käskyn jälken/ ja Herran Jesuxen Christuxen/ joca meidän toiwom on.
1. Tim 1:2 Timotheuxelle/ minun wagalle pojalleni uscosa. Armo/ laupius ja rauha Jumalalda meidän Isäldäm/ ja meidän Herralda Jesuxelda Christuxelda.
1. Tim 1:3 Niincuin minä Macedoniaan lähteisän käskin sinun olla Ephesos/ nijn myös ole/ muutamia neuwomas/ ettei he toisin opetais.
1. Tim 1:4 Eikä juttuja tottelis ja polwilucuja/ joilla ei loppua ole/ jotca enämmin tutkimiset matcan saattawat/ cuin parannuxen Jumalan tygö/ vscosa.
1. Tim 1:5 Sillä käskyin pääcappale on: rackaus puhtasta sydämestä/ ja hywästä omasta tunnosta/ ja wilpittömästä uscosta.
1. Tim 1:6 Joista muutamat owat häirähtynet/ ja owat turhijn jaarituxijn käändynet:
1. Tim 1:7 Ja tahtowat Lain opettajat olla/ ja ei ymmärrä mitä he puhuwat eli päättäwät.
1. Tim 1:8 Mutta me tiedämme Lain hywäxi/ jos se oikein opetetan/ ja tietän.
1. Tim 1:9 Ettei wanhurscalle ole yhtän Lakia pandu: waan wäärille ja tottelemattomille/ jumalattomille ja syndisille/ saastaisille ja sijwottomille:
1. Tim 1:10 Isäns tappaille ja äitins tappaille/ miehentappaille ja salawuoteisille/ poicain macajille/ ihmisten warcaille/ walehteljille/ walapattoisille/ ja mitä muuta sencaltaista sitä terwellistä oppia wastan on.
1. Tim 1:11 Sen autuan Jumalan cunnialisen Evangeliumin jälken/ joca minulle uscottu on.
1. Tim 1:12 Ja minä kijtän meidän Herra Christusta Jesusta/ joca minun woimallisexi tehnyt on/ ja luki minun uscollisexi/ asettain tähän wircaan.
1. Tim 1:13 Minun joca ennen pilckaja/ wainoja ja häwäisiä olin: mutta minulle on laupius tapahtunut:
1. Tim 1:14 Sillä minä tein sitä tietämät/ epäuscosa: mutta meidän Herran Armo oli sitä runsambi/ uscon ja rackauden cautta/ joca Christuxes Jesuxes on.
1. Tim 1:15 Sillä se on totinen tosi/ ja callis sana/ että Christus Jesus on tullut mailmaan/ syndisitä wapahtaman/ joista minä suurin olen.
1. Tim 1:16 Mutta sentähden on minulle laupius tapahtunut/ että Jesus Christus minusa ensin osotais caiken pitkämielisyden/ nijlle opixi/ jotca hänen päällens piti uscoman ijancaickiseen elämään.
1. Tim 1:17 Mutta Jumalalle/ ijancaickiselle Cuningalle/ cuolemattomalle ja näkymättömälle/ ja ainoalle wijsalle/ olcon cunnia ja ylistys ijancaickisudes/ Amen.
1. Tim 1:18 Tämän käskyn minä annan sinulle/ minun poican Timothee/ endisten ennustusten jälken sinusta/ ettäs nijsä sotisit nijncuin jalo sotamies/ ja pidäisit uscon ja hywän oman tunnon.
1. Tim 1:19 Jotca muutamat owat hyljännet/ ja owat uscon puolesta haaxirickon tullet.
1. Tim 1:20 Joista on Hymeneus ja Alexander/ jotca minä olen Satanan haldun andanut/ että he tulisit curitetuxi/ enämbi pilckamast.

 

Vers. 9. Lakia pandu ) Nimittäin/ waatiman eli kiroileman händä: sillä hän teke mielelläns Pyhän Hengen armost ja hallituxest/ mitä Laki ano. Ja waicka hän hembeydest Lakia wastan ricko/ nijn ei Laki taida hänelle mitän tehdä: sillä hänellä on andexiandamus Christuxes.
v. 18. Tämän käskyn minä annan ) Saarnata Christuxest/ nijncuin hän täsä sano: että hän mailmaan tullut on. v. eod. Ennustusten ) Nimittäin/ nijncuin muutamat sinusta owat ennustanet/ ettäs Christuxen Seuracunnan jaloxi opettajaxi tulewa olet.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6