P. Pawalin Edellinen Epistola Thessalonicerein tygö .

Esipuhe P. Pawalin Edellisest Epistolast Thessalonicerein tygö .

 

 

Tämän Epistolan kirjoitta P. Pawali erinomaisest rackaudest/ ja Apostolisest surust: sillä hän kijttä heitä cahdes ensimäises Lugus/ että he olit häneldä Evangeliumin sencaltaisella todella wastan ottanet/ että he wainos ja waiwas sijnä pysyit/ ja olit caikille näyttänet Uscons.
Ja olit Judalaisilda/ heidän omilda langoildans/ waino kärsinet/ nijncuin Christus ja hänen Apostolins: Nijncuin hän idzekin heidän tykönäns kärsinyt oli/ heille opixi ja oli pyhä elämätä heidän tykönäns pitänyt.
Sijtte kijttä hän Jumalata/ että hänen Evangeliumins saarna oli sencaltaisen hedelmän heidän tykönäns saattanut.
III. Osotta hän hänen ahkerudens ja suruns/ ettei sencaltainen hänen työns/ ja heidän kijtettäpä alcuns/ pitänyt Perkelen ja hänen Apostoleins cautta/ ihmisten opilla turmeldaman.
Sentähden oli hän Timotheuxen ennen heidän tygöns näitä ilmoittaman lähettänyt.
Ja kijttä Jumalata/ että se löyttin heidän tykönäns oikein tapahtunen/ ja toiwotta että he wielä hyödyisit ja lisäyndyisit.
IV. Neuwo hän heitä syndiä cawahtaman/ ja toinen toisellens hywä tekemän.
Wasta myös heidän kysymyxeens/ cuin he Timotheuxen cautta häneldä kysynet olit/ cuolluitten ylösnousemisest: jos he caicki yhtä haawa elickä toinen toisens jälken ylösnousewat?
V. Kirjoitta hän wijmeisestä päiwästä/ cuinga se picaisest ja äkist tulewa on.
Anda heille muutamat tarpelliset säädyt/ muita hallita/ ja cuinga heidän toinen toistans opettaman/ ja toinen toisens cansa elämän pitä.

 

P. Pawalin Edellinen Epistola Thessalonicerein tygö .

I. Lucu .

 

Pawali terwettä Thessalonicereitä/ v. 1.
sano kijttäwäns ja rucoilewans Jumalata heidän tähtens/ muistain heidän wahwudens uscosa/ rackaudens ja toiwåns Christuxes/ cuin he hänen saarnans cautta saanet olit/ v. 3.
ja että he händä täsä/ monelle opixi/ seurannet olit/ v. 6.

 

1. Tess 1:1 Pawali/ Siluanus ja Timotheus. Thessalonican Seuracunnalle/ Isäs Jumalas/ ja Herras Jesuxes Christuxes. Armo olcon teidän cansan/ ja rauha Jumalalda meidän Isäldäm/ ja Herralda Jesuxelda Christuxelda.
1. Tess 1:2 Me kijtämme aina Jumalata caickein teidän edestän/ ja muistamme lackamat meidän rucouxisam teitä:
1. Tess 1:3 Ja muistamme myös teidän tecojan uscosa/ ja teidän töitän rackaudes/ ja teidän kärsimistän toiwosa/ joca on meidän Herram Jesuxen Christuxen päälle:
1. Tess 1:4 Jumalan ja meidän Isäm edes: Sillä/ rackat weljet/ Jumalalda racastetut/ me tiedämme cuinga te walitut oletta.
1. Tess 1:5 Että meidän Evangeliumim on teidän tykönänne ollut/ ei ainoastans sanoisa/ waan sekä wäes että Pyhäsä Hengesä/ ja wahwas lujudes/ cuin te myös kyllä tiedätte/ mingäcaltaiset me teidän tykönän teidän tähten olimma.
1. Tess 1:6 Ja te oletta meitä ja Herra/ seuraman ruwennet/ ja oletta sanan mones waiwas/ ilolla Pyhäs Henges wastanottanet:
1. Tess 1:7 Nijn että te oletta tullet opixi caikille uscollisille Macedonias ja Achajas:
1. Tess 1:8 Sillä teistä on Herran sana ulos cajahtanut/ ei ainoastans Macedonias ja Achajas/ mutta myös jocapaicas on teidän uscon Jumalan tygö cuulunut/ nijn ettei teistä tarwita jotacuta sanoman.
1. Tess 1:9 Sillä he idze imoittawat teistä/ mingäcaltainen tulemus meillä on ollut teidän tygönne/ ja cuinga te Jumalan tygö epäjumalista käätyt oletta/ eläwätä ja totista Jumalata palweleman:
1. Tess 1:10 Ja hänen Poicans Taiwasta odottaman/ jonga hän on cuolleista herättänyt/ Jesuxen/ joca meitä tulewaisesta wihasta wapahta.

Valitse
luku

1 2 3
4 5