P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö

Esipuhe / edellisest P. Pawalin Epistolast / Corintherein tygö .
TÄsä Epistolas neuwo P. Pawali Corinthereitä: että he uscosa/ ja sijnä opisa cuin he häneldä cuullet olit/ yximielisest pysyisit/ ja enimmäst ahkeroidzisit/ hywin ja täydellisest oppiman sen/ cuin parhain tarwitan ja pääcappale asias on/ nimittäin: että Christus on meidän autuudem/ johonga caickein ihmisten järki ja wijsaus loucka ja pahendu.
Sillä nijncuin myös nyt meidän aicanam/ että pyhä Evangelium on ilmei tullut/ monda löytän/ jotca ennen cuin he tämän hywin ja täydellisest oppinet owat/ tahtowat olla wijsat ja taitawat/ caickinaisista puhuman ja duomidzeman/ ja cuitengin sangen wähän asiast tietäwät.
Josta tule/ että he mones paicas eripuraisutta/ eriseuroja ja caicke paha kehoittawat ja saattawat.
Nijn tapahdui myös Corintherein seas: joista/ cosca Pawali heillen Christillisen uscon ja wapauden opettanut oli/ löyttin cohta muutamita äkildä wijsaita/ jotca idzestäns paljon pidit/ jotca ei cuitengan muuta tehnet eli toimittanet Christillises Seuracunnas/ waan eripuraisutta ja capinata.
Nijn että yxi tahdoi olla Pawalin/ toinen Apollon: yxi Cephan/ toinen Christuxen: yxi tahdoi ymbärinsleickauxen/ toinen ei.
Muutamat tahdoit Awioskäskyn/ muutamat ei: muutamat tahdoit sitä cuin epäjumalillen uhrattu oli/ muutamat ei: muutamat tahdoit pitä mailmallisen wapauden.
Oli myös muutamita waimoja/ cuin tahdoit käydä awoipäin; ja muita sencaltaisita.
Nijn cauwan cuin sijhen joudui/ että yxi heidän seasans wapaudesta tilan sai/ ja otti äitipuolens awioxens.
Ja muutamat ei pitänet mitän cuolluitten ylösnousemisest: muutamat ei Sacramenteistä.
Ja nijn tapahdui sangen pahoin ja secaseuraisin/ että jocainen tahdoi olla Mestari ja opetta/ laitta ja tehdä Evangeliumin/ Sacramentein ja uscon cansa/ nijncuin hän tahdoi.
Mutta pääcappalen/ cuin on: että Christus on meidän autuudem/ wanhurscaudem ja lunastuxem/ he ylöncadzoit ja poisjätit/ nijncuin he ne jalosti jo oppinet olisit.
Sencaltaisita wahingolisia wijsaita nuhtele ja duomidze P. Pawali sangen cowan/ ja sano rohkiast: ettei se muuta ole cuin hulluus/ cusa ei mitän ymmärretä eikä oikein tietä/ eikä Christust/ Henge/ eli jotacuta Jumalan lahja: cuin meille Christuxes annettu on: Waan tarwidze/ ja pitä nyt sencaltaisita ensist opppiman.
Näitä hän teke ensimäisis/ 4. Cap. Wijdennes nuhtele hän sen riettaista työtä/ cuin äitipuolens awioxens otti/ ja tahto/ että se Pannan pandaisin ja Perkelen haldun annetaisin.
Ja tällä tawalla anda tietä oikian Pannan panemisen tawan: Joca julkisten pahain töiden tähden/ Seuracunnan suosiosta tapahtuman pitä: Nijncuin myös Christus/ Matth. 18. opetta.
Cuudennes nuhtele hän toria ja riitoja oikeuden edes/ erinomaisest cosca se tapahtui pacanain ja uscottomain edes: ja opetta että he idze keskenäns sowitaisit asiat/ eli kärseisit wääryttä.
Seidzemennes opetta hän puhtast elämäst ja Awioskäskyst/ ylistä puhtautta ja Neidzyttä/ sijnä/ että se on tarpellinen sijhen/ että Evangeliumist sitä irstammast waariotetaisin.
Nijn myös Christus/ Matth. 19. opetta nijstä puhtaista/ jotca Taiwan waldacunnan eli Evangeliumin tähden nijn owat.
Mutta P. Pawali tahto/ että puhtaus pitä waatimatoin oleman/ ja ilman waarata suurembin syndeihin pidettämän: Muutoin on Awioskäsky parembi cuin se puhtaus/ joca pala alinomaisisa himoisa.
Cahdexannes nijn 12. asti/ opetta hän monella tawalla/ cuinga meidän pitä idzem käyttämän heickoja omiatundoja wastan/ ulconaisis asiois/ cuin on ruas/ juomas/ waatteis/ Sacramenteis.
Ja kieldä jocapaicas/ ettei wahwemmat ylöncadzois heicombita/ nijncuin myös hän idze ( waicka hän Apostoli oli ) maltti cuitengin idzens monesa/ jota hän kyllä tehdä saanut olis.
Jongatähden wäkewät nyt hywästä syystä peljätkän/ cosca muinen nijn monda Israelis hucuit/ jotca cuitengin caicki ihmetten ja tunnustähtein cautta Egyptin maalda johdatetut olit/ ja luulit idzens wäkewäxi.
Ja tällä tawalla hän poicke tarpellisin opetuxin.
Cahdestoistakymmenennes nijn 14. asti puhu hän Jumalan lahjoista/ että ne owat moninaiset/ joista cuitengin rackaus paras on.
Ettei he ylpeilis/ waan palwelisit toinen toistans yximielisest: että yxi Jumala on/ yxi HERra/ yxi Hengi/ ja caicki yxi/ ehkä cuinga moninainen se sijtte olis.
Neljästoistakymmenennes opetta hän saarnaita/ Prophetaita/ ja weisaita/ että toimellisest heidän lahjans käyttäisit/ ei muuxi cuin parannuxexi/ ja ei omaxi cunniaxens/ olis se saarna/ taito eli ymmärrys/ etc. Wijdennestoistakymmenennes nuhtele hän nijtä jotca wäärin opettanet ja usconet owat cuolluitten ylösnousemista.
Cuudennestoistakymmenennes eli wijmeises/ neuwo hän heitä weljelliseen apuun köyhiä ja tarwidzepia cohtan Jerusalemis.

 

P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö .

I. Lucu .

 

PAwali terwettä Corinthereitä/ v. 1.
Kijttä Jumalata sen armon ja lahjan edest cuin hän heillen andanut oli/ Christuxen cautta/ v. 4.
Neuwo heitä yximielisyten ja ei eroittaman heitäns cuin he teit/ että yxi piti Pawalist toinen toisesta/ ja cukin kerscais hänen opettajastans/ v. 10.
Sillä ei Pawali ollut ristinnaulittu heidän edestäns/ ei he myös ollet castetut hänen nimeens/ v. 13.
Waan hän oli lähetetty yxikertaisest/ saarnaman Evangeliumit Christuxest/ wijsaille hulludexi/ waan uscowaisille woimaxi autuuten/ v. 17.
Ettei he kenestäkän kerscais: waan Christuxest Jesuxest/ jonga Jumala oli heille tehnyt wijsaudexi ja autuudexi/ v. 30.

 

1 Kor 1:1 PAwali cudzuttu Jesuxen Christuxen Apostolixi Jumalan tahdosta/ ja Sosthenes weli.
1 Kor 1:2 Sille Jumalan Seuracunnalle/ joca on Corinthos/ pyhitetyille Jesuxen Christuxen cautta/ cudzutuille Pyhille/ ynnä caickein nijden cansa/ jotca meidän HERran Jesuxen Christuxen nimeen rucoilewat/ jocaidzes heidän ja meidän siasam.
1 Kor 1:3 Armo olcon teille ja Rauha Jumalalda meidän Isäldäm/ ja HERralda Jesuxelda Christuxelda.
1 Kor 1:4 MInä kijtän Jumalatani aina teidän tähtenne/ sen Jumalan armon edestä cuin teille Jesuxen Christuxen cautta annettu on/
1 Kor 1:5 Että te oletta caikisa hänen cauttans rickaxi tehdyt/ caikesa opisa ja tundemises.
1 Kor 1:6 Sillä saarna Christuxesta on teisä wäkewäxi tullut/
1 Kor 1:7 Nijn ettei teidän josacusa lahjasa mitän puutu/ ainoastans odottacat meidän HERran Jesuxen Christuxen ilmoitusta.
1 Kor 1:8 Joca myös teitä loppun asti wahwista/ että te olisitta nuhtettomat meidän HERran Jesuxen Christuxen päiwänä:
1 Kor 1:9 Sillä Jumala on wahwa/ jonga cautta te cudzutut oletta hänen Poicans Jesuxen Christuxen meidän HERramme yhteyten.
1 Kor 1:10 MUtta minä neuwon teitä/ rackat weljet/ Jesuxen Christuxen meidän HERram nimen cautta/ että te caicki yhdencaltaisen puhen pidäisittä/ ja ettei teidän seasan eriseuroja olis/ waan pitäkät wäkewäst yhtä toinen toisenne cansa/ yhdes mieles ja yhtäläises luulos.
1 Kor 1:11 Sillä minun corwini on tullut teistä/ rackat weljet/ Chloen perhen cautta/ että rijdat owat teidän keskenän.
1 Kor 1:12 Nijn minä sanon sitä/ että cukin teistä sano: Minä olen Pawalin: se toinen: Minä olen Apollon: colmas: Minä olen Cephaxen: neljäs: Minä olen Christuxen.
1 Kor 1:13 Cuingasta? Lienekö Christus jaettu? wai ongo Pawali teidän edestän ristinnaulittu? Eli olettaco te Pawalin nimeen castetut?
1 Kor 1:14 Minä kijtän Jumalata/ etten minä ole yhtän teistä castanut/ waan Chrispuxen ja Gajuxen:
1 Kor 1:15 Ettei kengän saa sanoa/ että minä minun nimeeni ketän castoin.
1 Kor 1:16 Minä castoin myös Stephanin perhen/ sijtte en minä tiedä jos minä jongun castanut olen.
1 Kor 1:17 Sillä ei Christus minua lähettänyt castaman/ waan Evangeliumi saarnaman/ ei cawaloilla sanoilla/ ettei Christuxen risti turhan menis.
1 Kor 1:18 Sillä puhe rististä/ on nijlle hulluus/ jotca cadotetan. Mutta meille/ jotca autuaxi tulemma/ on se Jumalan wäki.
1 Kor 1:19 Sillä kirjoitettu on: Minä cadotan wijsasten wijsauden/ ja ymmärtäwäisten ymmärryxen minä hyljän.
1 Kor 1:20 Cusasta wijsat owat? Cusasta Kirjanoppenet owat? Cusasta tämän mailman tutkiat owat? Eikö Jumala ole tämän mailman wijsautta hulludexi tehnyt.
1 Kor 1:21 Sillä ei mailma tundenut Jumalata wijsaudellans hänen wijsaudesans/ nijn kelpais Jumalalle tyhmän saarnan cautta nijtä wapahta/ jotca sen uscowat.
1 Kor 1:22 Sentähden/ että Judalaiset merckiä anowat/ ja Grekit wijsautta edziwät.
1 Kor 1:23 Mutta me saarnamme ristinnaulitun Christuxen Judalaisille pahennuxexi/ ja Grekeille hulludexi.
1 Kor 1:24 Mutta cudzutuille sekä Judalaisille: että Grekeille saarnamma me Christuxen Jumalan woimaxi ja Jumalan wijsaudexi/
1 Kor 1:25 Sillä Jumalan hulluus on wijsambi cuin ihmiset/ ja Jumalan heickous on wäkewämbi cuin ihmiset.
1 Kor 1:26 Cadzocat/ rackat weljet/ teidän cudzumistan/ ei monda lihallista wijsast/ ei monda jalo/ ei myös monda suuresta sugusta cudzuttu ole.
1 Kor 1:27 Waan se cuin mailman edes hullu on/ sen on Jumala walinnut/ että hän wijsat häpiään saattais. Ja se cuin heicko oli mailman edes/ sen Jumala on walinnut/ että hän wäkewät häpiään saattais.
1 Kor 1:28 Ja se cuin oli wapahtoin ja ylöncadzottu mailmasa/ on Jumala walinnut: ja se cuin ei mitän ole/ että hän ne jotca jotakin owat/ turhaxi tekis.
1 Kor 1:29 Ettei hänen edesäns yxikän liha kerscais.
1 Kor 1:30 Joista te myös oletta Christuxes Jesuxes/ joca meille on Jumalalda tehty wijsaudexi/ ja wanhurscaudexi/ ja pyhydexi/ ja lunastuxexi.
1 Kor 1:31 Nijncuin kirjoitettu on: joca idziäns kersca/ hän kerscatcan händäns HERrasta.

 

Vers. 2. Caickein cansa ) Tästä nähdän/ ettei Pawali ole kirjoittanut hänen Epistolaitans nijllen ainoastans opixi/ joiden tygö ne ensist ja erinomaisest kirjoitetut olit/ mutta myös muillen ja caikillen Christityillen mailman loppun asti.
v. 9. Yhteyten ) se on: Te oletta Christuxen cansaperilliset ja osalliset caikes hänen hywydesäns.
v. 17. Ei minua lähettänyt castaman ) Nimittäin/ ei nijn erinomaisest: waan Evangeliumi saarnaman/ johon enä wireyttä ja työtä tarwitan. Sillä Apostolit owat monda sencaltaista asiat muiden käskenet toimita/ että he sitä paremmin ja ilman estetä olisit saanet opetta ja saarnata sana. Nijncuin nähdän/ Act. 6:3. v. eod. Turhan menis ) Nimittäin/ jos sijtä ruwetaisin paljon ihmisen wijsauden ja taidon jälken jutteleman.
v. 19 Wijsasten ) Nimittäin/ nijden jotca järjelläns tahtowat edziä totutta/ ja ei enämbi usco cuin he idze ymmärtäwät.
v. 25. Jumalan hulluus ) Jumalan hulluus ja heickous on Evangelium. Se pidetän ylönwijsailda hulluudena/ ja tecopyhät cudzuwat sen eriseuraxi. Mutta oikeilda Christityildä luetan se Jumalan wäexi ja wijsaudexi.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16