Asarian Rucous / Dan. 3. Grecasta .

ASaria kijttä Jumalata pädzis/ tunnusta omat ja Canssans synnit/ v. 25.
rucoile että Jumala olis Canssallens armollinen/ auttais heitä/ rangaisis pacanoita jotca heitä sorsit/ v. 34.
Näin warjele Jumala Asarian pädzis/ ettei tuli händä wahingoita/ v. 46.


25 JA Asaria seisoi keskellä tulista pädziä/ awais suuns/ rucoili ja sanoi:
26 OLe kijtetty HERra/ meidän Isäim Jumala/ ja sinun nimes olcon ylistetty ja cunnioitettu ijancaickisest:
27 Sillä sinä olet hurscas caikis cuins meille tehnyt olet/ caicki sinun työs owat totiset/ ja mitä sinä teet/ se on oikia/ ja caicki sinun duomios owat laittamattomat.
28 Sinä teet meille oikein/ ettäs meitä rangaisnut olet/ sencaltaisella rangaistuxella cuins meidän päällem olet andanut tulla/ ja Jerusalemin/ meidän Isäim pyhän Caupungin päälle/ tosin/ sinä teet sijnä oikein meidän syndeimme tähden.
29 Sillä me olemma syndiä ja pahoin tehnet/ että me sinusta luopunet olemma/ ja jocapaicas tehnet sinua wastan.
30 En me myös ole totellet sinun käskyjäs/ engä nijstä lucua pitänet/ että me olisim tehnet nijden jälken/ nijncuin sinä meille käskenyt olit/ että me menestyisimme.
31 Sentähden olet sinä oikein tehnyt/ ettäs ne caicki olet andanut tulla meidän päällem.
32 Ja andanut meitä meidän wihollistem/ jumalattomain/ ja pahain ihmisten/ ja sen wäärän ja julmimman Cuningan käsijn maan päällä.
33 Ja en me rohke meidän suutam awata/ nijn me olemma häpiän ja nauron alaisexi tullet sinun palweliais edes/ ja caickein nijden/ jotca sinua pelkäwät.
34 Mutta älä cuitengan meitä peräti hyljä/ sinun pyhän nimes tähden/ ja älä heitä pois sinun lijttos.
35 Ja älä ota sinun laupiuttas meildä pois/ Abrahamin sinun rackan ystäwäs tähden/ ja sinun palwelias Isaachin/ ja Israelin sinun pyhäs tähden.
36 Joillens olet luwannut heidän siemenens lisätä/ nijncuin tähdet taiwas/ ja sannan meresä.
37 Sillä me olemma halwemmaxi tullet caickia pacanoita/ ja olemma nyt caickein ylöncadzotuimmat maan päällä/ meidän syndeim tähden.
38 Ettei meillä nyt yhtän Ruhtinasta/ Prophetata eikä opettaja ole: ei polttouhria eikä jocapäiwästä uhria/ ei ruocauhria eikä suidzutusta.
39 Ei myös ole yhtän paicka/ cusa me sinun edesäs uhramme/ ja löydäisimme armon:
40 Waan särjetyllä sydämellä/ ja murhellisella hengellä tulemma me sinun etees/ nijncuin me toisimma polttouhria oinaista ja mulleista/ ja monda tuhatta lihawata lammasta. Anna nijn meidän uhrim tänäpän sinulle kelwata ja otolliset olla: sillä et sinä anna häpiään tulla/ jotca sinun päälles toiwowat.
41 Näin tulemma me nyt caikella sydämellä/ ja edzimmä sinun caswos pelgolla.
42 Sentähden älä anna meitä häpiään tulla/ waan tee meille HERra sinun armos ja suuren laupiudes jälken.
43 Ja kirwota meitä sinun ihmellisten tecois perästä/ ja anna sinun nimelles cunnia.
44 Että he häpeisit jotca sinun palwelioilles paha tekewät/ ja häpiään tulisit sinun suuren woimas ja wäkewydes edes/ että heidän woimans cukistetuxi tulis.
45 Että he ymmärräisit sinun olewan HERran ainoan Jumalan/ cuuluisan maan pijrin päällä.
46 JA Cuningan palweliat/ jotca heidän pädzijn heittänet olit/ ei lacannet/ waan heitit lackamat tulikiwe/ pikiä/ rohtimita ja cuiwia warpuja/
47 Että liecki löi pädzist yhdexän wijdettäkymmendä kynärätä corkialle.
48 Ja culutti ymbärildäns/ ja poltti Chalderit/ joidenga hän ulottui/ pädzin edes.
49 Mutta HERran Engeli käweli heidän cansans/ jotca Asarian tykönä pädzis olit.
50 Ja ajoi ulos tulen liekin pädzistä/ ja teki pädzis nijncuin kylmän casten/ ettei tuli ensingän heihin sattunut/ eikä polttanut/ eli wahingoittanut heitä.

 

Sivusto päivitetty 10/2009

Valitse
luku

1