Judithan Kirja

Esipuhe Judithan Kirjasta .
JOs jocu taidais totisista ja wagoista Historiaista osotta/ ne cuin täsä Kirjas kirjoitetan/ nijn tämä olis jalo ja callis Kirja: Mutta hän näky työläst sopiwan ajan ja Ramatun Historiain cansa/ joca on ollut suurin syy/ ettei hän ole nijn täydellisexi luettu/ eikä Ebrean Bibliaan ole kirjoitettu.
Muutamat luulewat ettei se ole Historia/ mutta muutoin jalo/ pyhän ja hengellisen miehen teco/ joca on tahtonut kirjoitta ja osotta sen suuren onnen ja woiton/ cuin Jumala Judan Canssalle jocapaicas andoi caickia heidän wihollisians wastan.
Nijncuin Salomo corkias weisusans morsiamesta weisa/ jolla hän ei ketän muuta ajattele cuin coco Israelin Canssa: ja nijncuin P. Johannes ilmestyskirjasans/ ja Daniel monda cuwa ja eläindä/ kirjoittawat: joilla ei he sencaltaisia ihmisiä/ mutta coco Christillist seuracunda ja waldacunda ymmärtäwät.
Ja Christus idze puhu usiast mielelläns wertauxilla Evangeliumis; nijncuin hän taiwan waldacunnan wetä kymmenen Neidzen.
Item/ Cauppamiehen ja Pärlyn/ sinapin siemenen/ calamiehen ja nuotan/ paimenen ja lamban/ etc. werraxi.
Cuitengin owat Isät wanhan aican saldinet tämän kirjan Christillises seuracunnas luetta ja pidettä/ sen suuren ja moninaisen hyödyllisen opin tähden/ joca täsä löytän/ erinomattain/ että täsä nijn jalost opetetan/ cuinga ihmisen pitä uscos lujast Jumalaan turwaman ja händä rucoileman/ cosca kiusaus ja waiwa ahdista.
Jonga tähden myös Wijsauden Kirja/ joca Tyranneja cowast rangaise/ ja Jumalan laupiutta ylistä/ sangen jalost ja soweliast tätä seura/ jota myös tämäkin Kirja caunist opetta.


Judithan Kirja

 

I. Lucu .


ARphaxad woimallinen Cuningas Medis/ v. 1.
woitetan NebucadNezarilda Niniwen Cuningalda/ v. 5.
NebucadNezar tule ylpiäxi/ ja tahto hallita Judalaisia ja ymbäriolewaisia maacundia/ v. 7.
waan he cadzowat hänen ylön/ v. 11.


Judit 1:1 ARphaxadilla Medein Cuningalla oli monda maacunda ja Canssa: ja hän rakensi jalon ja suuren Caupungin/ jonga hän cudzui Ecbathanaxi.
Judit 1:2 Hänen muurins teki hän aiwan wuojon kiwistä/ seidzemenkymmendä kynärätä corkiaxi ja colmekymmendä kynärätä paxuxi.
Judit 1:3 Hän teki tornin sata kynärätä corkiaxi/ ja caxikymmendä kynärätä paxuxi/ neliculmaisexi: Ja Caupungin portit teki hän nijn corkiaxi cuin tornitkin.
Judit 1:4 Ja luotti idzens hänen suureen sotawäkeens ja woimaans.
Judit 1:5 MUtta NebucadNezar Assyrian Cuningas hallidzi sijnä suures Caupungis Niniwes/ ja sodei toisna toistakymmendenä wuotena hänen hallituxens ajalla/ Arphaxadia wastan.
Judit 1:6 Ja Canssa joca asui Euphratin/ Tygrin ja Hydaspen wirran tykönä/ autti händä/ ja löi hänen sillä suurella Raganin kedolla/ joca muinen Ariochin Elassarin Cuningan oli ollut.
Judit 1:7 Silloin tuli NebucadNezarin waldacunda woimallisexi/ ja hänen sydämens ylpiäxi.
Judit 1:8 Ja hän lähetti sanan caikille nijlle/ jotca asuwat Cicilias/ Damascus/ Libanonilla/ Carmelis ja Kedaris/ ja nijlle Galileas/ ja sillä suurella Esdrelomin kedolla.
Judit 1:9 Ja caikille nijlle jotca olit Samarias/ ja toisella puolella Jordanita/ haman Jerusalemin asti: ja coco Gesemin maalle/ haman Ethiopian wuoren asti.
Judit 1:10 Caickein nijden tygö lähetti NebucadNezar Assyrian Cuningas sanansaattajat.
Judit 1:11 Mutta he cadzoit ne caicki ylön/ ja annoit sanansaattajat häpiällä cotia palaita.
Judit 1:12 Silloin wihastui Cuningas NebucadNezar sangen cowin caickein nijden maacundain päälle/ ja wannoi Cuningalisen istuimens ja waldacundans cautta/ että hän caikille näille maacunnille tahtoi costa.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16