Jesus Sirach

Esipuhe Jesus Sirachin Kirjasta .
TÄmä Kirja cudzutan latinaxi/ Ecclesiasticus, joca cuitengin paremmin hänen tekiäns nimest pidäis Jesus Sirach cudzuttaman/ nijncuin Mosexen/ Josuan/ Jesaian ja caickein Prophetain Kirjat heidän tekijstäns owat saanet nimen.
Ja ei ole wanhoilda Isildä luettu Pyhän Ramatun secaan: mutta muutoin caunin ja wijsan miehen kirjaxi/ silläns se myös taita olla.
Tämä Jesus Sirach/ nijncuin hän Esipuhesans tunnusta/ oli tullut Egyptijn/ Cuningas Euergetexen aicana/ ja siellä on hän tämän Kirjan lopettanut/ jonga hänen isoiisäns ensin alcanut oli: ja näky nijncuin hän olis monesta Kirjasta tähän coonnut parhat/ cuin hän löytänyt on: sillä ei täsä seura yxi cappale toista järjestäns/ nijncuin jongun tekiän työ/ mutta owat secoitetut toinen toiseens/ nijncuin se olis monelda tekiäldä/ ja usiasta Kirjasta coottu: nijncuin hunaja imetän ja monest cuckaiset cootan.
Ja on nähdä/ että tämä Jesus Sirach on ollut Cuningas Dawidin sugusta/ ja on ollut Amos Sirachista/ joca oli ylimmäinen Päämies Judan huonesa: nijncuin Philo osotta/ lähes cahta sata ajastaica ennen Christuxen syndymätä/ ei aica ennen Maccaberejä.
Tämä on tarpellinen Kirja yhteisen Canssan tähden: sillä täsä ahkeroitan tekemän ihmisiä/ erinomattain perhen isännitä/ jumalisixi/ hywixi ja nopsixi/ cuinga heidän idzens pitä käyttämän/ Jumalata/ Jumalan sana/ Pappeja/ wanhembita/ waimo/ lapsia/ oma ruumistans/ tawaratans/ palwelioitans/ kylänmiehiäns/ ystäwitäns/ wihamiehiäns/ Esiwaldans ja jocaista wastan/ nijn että hän kyllä hywin taitan cudzutta huonen curituxen Kirjaxi/ eli hywän perhen isännän hywäin tapain Kirjaxi/ joca myös oikia hengellinen curitus on/ ja pitä sixi cudzuttaman.
Sirach on elänyt Ptolomeus Euergetexen aicana/ A. M. 3740. ennen Christuxen aica liki 231. ajastaica.
Jesus Sirachin esipuhe Kirjastans .
MOnda jalo miestä owat ollet/ jotca meille Laista/ Prophetaista ja muista heidän jälkenseurawaisistans wijsautta opettanet owat/ ja ilman epäilemät sencaltainen wijsauden oppi tule Israelin Canssalle cunniaxi: Sentähden pitä nijden/ joilla se on ja taitawat luke/ ei ainoastans idze sijtä wijsaxi tuleman/ mutta myös kirjoittamisella ja lukemisella palweleman muita.
Minun isoiisän Jesus/ sijttecuin hän erinomattain ahkerast luki Lakia/ Prophetaita ja wielä sijtte muita Kirjoja/ jotca meille Isildä jätetyt owat/ ja hywin nijsä idzens harjoittanut oli/ Kirjoitti hän myös jotakin wijsaudesta ja hywistä tawoista/ että ne jotca mielelläns tahdoit oppia ja taitawaxi tulla/ piti sijtä ymmärtäwäisemmäisexi/ ja hywään elämään soweljammaxi tuleman.
Mingätähden minä rucoilen/ että te sen hywäxi ottaisitte ja wisusti lukisitte/ ja andaisitte meille andexi/ jollem me ole nijn puheliat cuin tarwitaisin: sillä se cuin Hebrean kielellä on kirjoitettu/ ja käätän toisella kielellä/ nijn ei se cuulu nijn caunist; ei ainoastans tämä minun Kirjan/ mutta myös Laki/ Prophetat ja muut Kirjat cuuluwat paljo toisin/ cuin he omalla kielelläns cuuluwat.
Cosca minä tulin Egyptijn cahdexandena neljättäkymmendä Cuningas Ptolomeus Euergetexen wuonna/ ja olin siellä nijncauwan cuin hän eli/ sain minä siellä tilan paljon hywä lukeaxeni ja kirjoittaxeni.
Sentähden näkyi minulle hywäxi ja tarpellisexi ahkeroita käändämän tätä Kirja.
Ja että minulla oli sijhen aica/ tein minä työtä/ täyttäxeni sitä ja andaxeni tulla walkeuteen/ että muucalaisetkin/ jotca oppia tahtowat/ sijtä hywijn tapoijn harjanduisit/ ja eläisit HERran Lain jälken.


Jesus Sirach

 

I. Lucu .


CAiken wijsauden alcu on HERralda/ v. 1.
Jumalan sanasta saa ihminen oikian ymmärryxen Jumalast ja hänen töistäns/ v. 5.
HERran pelco on paras wijsaus/ v. 11.
ulcocullaisus/ turhan cunnian pyyndö ja kehumus ei kelpa HERralle/ waan cowin rangaistan/ v. 36.


Siir 1:1 CAicki wijsaus on HERralda Jumalalda/ ja pysy hänen tykönäns ijancaickisest.
Siir 1:2 Cuca on ennen ajatellut/ cuinga paljo sanda meresä/ cuinga monda pisarata sates/ ja cuinga monda mailman päiwä oleman piti? Cuca on ennen mitannut/ cuinga corkia taiwas/ cuinga awara maa/ ja cuinga sywä meri oleman piti?
Siir 1:3 Ja cuca on Jumalalle opettanut/ mitä hänen tekemän piti?
Siir 1:4 Sillä hänen wijsaudens on ennen caickia.
Siir 1:5 Jumalan/ sen caickein corkeimman/ sana on wijsauden caiwo?
Siir 1:6 Ja ijancaickinen käsky/ on hänen lähtens.
Siir 1:7 Cuca taidais muutoin tietä/ cuinga ihmisen wijsauden ja toimen pitä käsittämän?
Siir 1:8 Yxi on caickein corkein/ caickein luoja/ Caickiwaldias/ wäkewä Cuningas ja sangen hirmuinen/ joca istu istuimellans/ hallidzewa Jumala.
Siir 1:9 Hän on Pyhän Hengens cautta ilmoittanut hänen/ hän on caicki cappalet ennen tutkinut/ tietänyt ja mitannut.
Siir 1:10 Ja on wuodattanut wijsauden caickein tecoins päälle/ ja caiken lihan päälle/ hänen armons perästä/ ja anda sen nijlle/ jotca händä racastawat.
Siir 1:11 HERran pelco on cunnia ja ylistys/ riemu ja caunis Cruunu.
Siir 1:12 HERran pelco ilahutta sydämen/ ja teke riemun ja ilon ijancaickisest.
Siir 1:13 Joca HERra pelkä/ hänelle käy hywin wijmeisesä hädäsä/ ja hän saa lopulla siunauxen.
Siir 1:14 Racasta Jumalata on caickein caunin wijsaus: ja joca hänen näke/ se racasta händä:
Siir 1:15 Sillä hän näke/ cuinga suuria ihmeitä hän teke.
Siir 1:16 HERran pelco on wijsauden alcu/ joca on uscollisten sydänden pohjas/ ja asu ainoastans walittuin waimoin tykönä: ja hän löytän ainoastans wanhurscasten ja uscollisten tykönä.
Siir 1:17 HERran pelco on oikia Jumalan palwelus/
Siir 1:18 Joca sydämet warjele/ ja teke hywäxi/ ja anda ilon ja riemun.
Siir 1:19 Joca HERra pelkä/ hänelle käy hywin/ ja cosca hän lohdutusta tarwidze/ nijn hän tule siunatuxi.
Siir 1:20 Peljätä Jumalata on wijsaus/ joca teke rickaxi/ ja tuo myötäns caicke hywyttä.
Siir 1:21 Hän täyttä coco huonen lahjallans/ ja caicki paicat tawaroillans.
Siir 1:22 HERran pelco on wijsauden Cruunu/ ja anda rickalle rauhan ja terweyden.
Siir 1:22 Tämä wijsaus teke ihmiset oikein toimellisexi:
Siir 1:23 Ja joca hänesä wahwast rippu kijnni/ hän autta händä cunnialla.
Siir 1:24 Sillä HERran pelco on wijsauden juuri:
Siir 1:25 Ja hänen oxans cucoista ijancaickisest.
Siir 1:26 HERran pelco otta synnit pois:
Siir 1:27 Sillä se joca on ilman pelgota/ ei hän kelpa Jumalalle/ ja hänen ylpeydens maahan cukista hänen.
Siir 1:28 Mutta siwiä odotta sitä aica/ cuin händä lohdutais.
Siir 1:29 Sillä waicka hänen asians on sorttu ajaxi/ nijn cuitengin kijttäwät toimelliset hänen wijsauttans.
Siir 1:30 Jumalan sana on jumalattomalle cauhistus:
Siir 1:31 Sillä se on wijsauden tawara/ joca häneldä kätketty on.
Siir 1:32 Minun poican/ jos sinä tahdot wijsaxi tulla/ nijn ope käskysanat/ ja Jumala anda sinulle wijsauden.
Siir 1:33 Sillä HERran pelco on oikia wijsaus/ curitus/ usco ja kärsimys kelpa Jumalalle.
Siir 1:34 Cadzo/ ettei sinun Jumalan pelcos ole ulocullaisus/ ja älä palwele händä petollisella sydämellä.
Siir 1:35 Älä edzi kijtost ihmisten tykönä ulcocullaisest:
Siir 1:36 Ja cadzo mitä sinä puhut/ uscot ja aigoit/ ja hyljä idzes/ ettes langeis ja häpiään tulis.
Siir 1:37 Ja HERra ilmoitta sinun pahudes/ ja maahan cukista sinun julkisest/ ihmisten nähden. Ettes ole palwellut oikias Jumalan pelgos/ ja sinun sydämes on ollut petollinen.

Vers. 31. Cauhistus ) Jumalattomat wihawat Jumalan sana/ että se ilmoitta ja nuhtele heidän syndejäns/ Infr. 6:21.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51