Toinen Maccaberein Kirja .

Esipuhe toisest Maccaberein Kirjast .
TÄmä on olewanans toinen Maccaberein Kirja/ nijncuin nimi osotta/ mutta ei se taida oikein olla/ että hän monicahtoja asioita luettele jotca ennen ensimäisen Kirjan asioita tapahtunet owat/ eikä edemmä ulotu cuin Judas Maccabeuxeen/ se on/ seidzemenden Lucun asti ensimäisest Kirjast/ että hän paremmin ensimäisexi cuin toisexi pidäis cudzuttaman.
Eli jos hän pitä cudzuttaman eri Kirjaxi/ ja ei toisexi Maccaberein Kirjaxi/ Alium Mutta me annam tämän nijn olla/ sen caunin Historian tähden seidzemest Martyrist Maccabereist/ ja heidän äitistäns ja monen muun asian tähden.
Mutta se näky/ ettei se ole caicki yhden teco/ mutta cocon haettu monesta Kirjasta.
On hänes myös cowa solmu. 14. Lugus. v. 37.
Rasiaxest/ joca idzens surmais/ jolla myös P. Augustinus ja muut wanhat Isät idzens waiwannet owat.
Sillä sencaltaiset työt ei kelpa/ ja ei ole kijtettäwät/ ehkä ne kärsittä ja hywin selitettä taittaisin.
Nijn Kirjoitta hän myös Antiochuxen cuoleman paljo toisin/ cuin ensimmäinen Kirja.
Ja pian sanottu/ nijncuin ensimäinen Kirja pyhän Ramatun secaan otettapa on/ nijn on tämä toinen sijtä hyljättäpä/ ehkä jotain hywä sijnä on.
Mutta nämät caicki olcon Christillisen lukian haldun annettu/ duomita ja tutkia.
Täsä toises Maccaberein Kirjas pidetän wuotten lucu nijncuin ensimäisesäkin/ että sijnä on enimmäst endiset Historiat: ja ei ulotu edemmä cuin Judas Maccabeuxen wijmeiseen wuoteen.


Toinen Maccaberein Kirja

 

I. Lucu .


JUdalaiset Jerusalemist kirjoittawat weljeins tygö Egyptijn/ kijttäwät Jumalata joca heidän oli auttanut wihollisistans ja surmannut Antiochuxen/ v. 1.
Anda myös heidän tietä minä päiwänä he tahdoit Juhlana pitä Templin pyhityst/ v. 18.
Jutellen cuinga tuli Templist kätkettin/ ennen Babelin fangiusta/ ja sijtte Nehemialda löyttin/ v. 19.
Nijn myös Nehemian rucous ja Pappein kijtoswirsi. v. 24.


2 Makk 1:1 ME Judalaiset teidän weljen/ jotca Jerusalemis ja coco Judan maalla asumme/ toiwotamme teille Judalaisille meidän weljillem/ jotca Egyptis oletta/ onne ja terweyttä.
2 Makk 1:2 Jumala siunatcon teitä/ ja muistacon hänen lijttons/ jonga hän Abrahamille/ Isaachille ja Jacobille uscollisille palwelioillens luwannut on.
2 Makk 1:3 Ja andacon teille wagan sydämen/ että te hänen Laisans lujana ja wahwana pysyisitte/
2 Makk 1:4 Ja lainatcon teillen että te wiriät olisitte hänen käskyisäns/ ja lohduttacon teitä.
2 Makk 1:5 Hän cuulcon teidän rucouxen/ ja älkön teitä hyljätkö tuscasa.
2 Makk 1:6 Nijn me alati teidän edestän rucoilem.
2 Makk 1:7 Me olem teidän tygön kirjoittanet suurimmas tuscasam/ cosca Jason ja hänen jouckons pyhästä maasta ja waldacunnasta ercani/
2 Makk 1:8 Ja poltit meidän porttim ja wuodatit wiatoinda werta. Nijn me rucoilim ja HERra cuuli meitä/ ja me uhraisim hänelle sämbyläjauhoja/ ja sytytim lamput/ ja panim näkyleiwät edes.
2 Makk 1:9 Ja anom/ että te nyt meidän cansam pidäisitte Kircon wihkimyst Casleun Cuulla.
2 Makk 1:10 Kirjoitettu yhdexändenä wuonna seidzemettäkymmendä toista sata Cuningas Demetriuxen aicana.
2 Makk 1:11 Me Jerusalemis ja caikes Judeas wanhimbain cansa/ ja Johannes/ toiwotamme Aristobuluxelle Cuningas Ptolomeuxen opetusisälle/ joca Papillisest sugust on/ ja muille Judalaisille cuin Egyptis owat/ onne ja terweyttä. Me kijtämme hywästä syystä Jumalata/ että hän meidän nijn suuresta tuscasta pelastanut on/ jotca idzem nijn wäkewätä Cuningasta wastan warjeleman piti.
2 Makk 1:12 Sillä Jumala on meidän wihollisem sijtä pyhästä Caupungista ajanut pois Persian asti.
2 Makk 1:13 Siellä Cuningas hänen woittamattomalla joucollans Nanen Kircos tapettin/ Nanen Pappein cawaludest.
2 Makk 1:14 Sillä cosca Antiochus sinne tuli ystäwinens/ naisjumalan Dianan tygö/ nijncuin naiman händä/ ja caiken rahan Templistä huomenlahjaxi ottaman.
2 Makk 1:15 Ja cosca Nanen Papit sen ymmärsit/ ja hän muutamain cansa Cappelijn mennyt oli/ lukidzit he hänen peräns Kircon/
2 Makk 1:16 Ja lasketit hänen ja caicki cuin hänen cansans olit/ kiwillä cuoliaxi/ sijtte hackaisit he hänen cappaleixi/ ja heitit heidän sieldä ulos.
2 Makk 1:17 Jumalan olcon alati kijtos/ että hän jumalattomat nijn on poisottanut.
2 Makk 1:18 Että me wijdendenä colmattakymmendenä päiwänä Casleun Cuulla ajattelemme Templin wihkimystä pitä/ olemma me tahtonet teille tietä anda/ että te myös meidän cansam sitä Juhla pidäisitte/ Nijncuin se päiwä pidetän/ jona Nehemia tulen löytänyt on/ cosca hän Templin ja Altarin rakensi/ ja taas uhrais.
2 Makk 1:19 Sillä cosca meidän Isäm Persiaan wietin/ owat Papit tulen Altarilda sywään cuiwaan cuoppan kätkenet ja tähdellä pitänet/ ettei sitä kengän tietänyt.
2 Makk 1:20 Cosca nyt Nehemia/ ei monda wuotta sijtte/ Jumalan tahdosta Cuningalda cotia lähetettin/ lähetti hän nijden Pappein jäänyet suculaiset/ jotca sen tulen kätkenet olit/ että he sen jällens edzisit. Waan/ nijncuin he meille ilmoittanet owat/ ei he löytänet tulda/ waan sakian weden/ sitä hän on käskenyt ammunda ja tuoda.
2 Makk 1:21 Cosca nyt caicki uhrixi walmistettu oli/ on Nehemia käskenyt/ että heidän piti weden halcoin ja uhrin päälle/ joca halcoin päällä oli/ walaman.
2 Makk 1:22 Cosca he sen tehnet olit/ ja Auringo hywin nosnut oli/ ja pilwet cadonnet pois/ nijn syttyi suuri tuli/ jota he caicki ihmettelit.
2 Makk 1:23 Nijn rupeisit Papit ja Canssa rucoileman/ sijhenasti cuin uhri palanut oli/ ja Jonathan weisais edellä/ mutta muut wastaisit händä Nehemian cansa.
2 Makk 1:24 Mutta tämä oli Nehemian rucous: HERra meidän Jumalam/ joca caicki cappalet luonut olet/ ja olet peljättäpä/ wäkewä ja hurscas/ ja laupias/ ja ainoastans se oikia Cuningas ja woideltu.
2 Makk 1:25 Joca ainoastans caicki lahjat annat/ joca ainoastans hurscas/ Caickiwaldias ja ijancaickinen olet/ joca Israelin pelastat caikesta pahasta/ joca meidän Isäm walinnut ja pyhittänyt olet.
2 Makk 1:26 Ota tämä uhri coco Israelin edest/ ja warjele ja pyhitä sinun perindös.
2 Makk 1:27 Coco meitä hajotettuja jällens yhten/ pelasta heitä jotca pacanoita palweleman pitä/ ja näe meidän ylöncadzettam/ jota jocainen hämmästy/ että pacanat ymmärräisit/ että sinä meidän Jumalam olet.
2 Makk 1:28 Rangaise heitä jotca meitä sortawat/ ja suurella pilcalla meitä häwäisewät/
2 Makk 1:29 Istuta jällens sinun Canssas sinun pyhään paickas/ nijncuin Moses sanonut on.
2 Makk 1:30 Sitälikin weisaisit Papit Kijtoswirren/ sijhenasti cuin uhri culunut oli.
2 Makk 1:31 Sijtte käski Nehemia sen lijan weden suurten kiwein päälle caata/
2 Makk 1:32 Sieldä myös käwi liecki ulos.
2 Makk 1:33 Mutta se culutettin Altarin tulen liekildä. Se on cohta ilmei tullut/ ja Persian Cuningan corwijn/ cuinga sijtä paicast cuhunga tuli kätketty oli/ wesi löytty ja se uhrit sytyttänyt oli.
2 Makk 1:34 Nijn coetteli sitä myös Cuningas/ ja andoi sen paican eroitta ja pyhittä/
2 Makk 1:35 Ja andoi paljo raha sijhen.
2 Makk 1:36 Ja Nehemian cumpanit nimitit sen paican/ Nechparixi/ suomexi puhdistus/ muutamat cudzuwat hänen myös Nephtarixi.

Vers. 13. Tapettin ) Tämä näky camalaxi/ että Antiochuxen cuolema täsä toisella tawalla kirjoitetan/ cuin. 1. Macc. 6:16. ja 2. Macc. 9:28.
v. 19. Puhutan cuinga tuli on kätketty ja sijtte jällens löytty. Item, cap. 2:1. ja 4. cuinga Jeremia oli kätkenyt tulen/ Tabernaclin ja Arkin/ josta Jeremia/ Nehemia ja Esra ei mitän puhu.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15