Ensimäinen Maccaberein Kirja .

Esipuhe ensimäisestä Maccaberein Kirjasta .
TÄmä Kirja on myös yxi nijstä/ joita ei löytä Ebrean Biblias/ ehkä hän on puheis ja sanois nijncuin muutkin Pyhän Ramatun Kirjat/ ja ei olis ollut mahdotoin luetta nijden secaan/ että hän nijn hywä ja tarpellinen on/ ymmärtä Propheta Danieli sijnä 11. lugus: sillä mitä Daniel sijnä lugus ennusta sijtä cauhistuxest/ ja Israelin Canssan tuscast/ sijtä wähästä awusta ( cuin hän sijnä sano ) ja suuresta wainosta sekä Pakanoilda että petollisilda Judalaisilda/ sen tämä Kirja näyttä olewan täytetyn Cuningas Antiochus Epiphanexen alla/ joca Maccaberein aicana nijn julmasti toimitti Judalaisi/ ja Jumalan palweluxen/ jonga hän aicoi peräti häwittä.
Jongatähden on tämä Kirja myös meille Christityille tarpellinen lukea: Ensin/ että se Antiochus pidetän Antichristuxen cuwana/ joca sencaltaisen julmuden/ ja Jumalan palweluxen häwityxen eteens otti/ ei paljo ennen Christuxen ensimäistä tulemista; opemme sijtä tundeman sen oikian Antichristuxen/ joca sen toisen ja wijmeisen Christuxen tulemisen edellä Jumalan Canssa ( se on Christityitä ) ja sitä oikiata ja totista Jumalan palwelusta häwittä ja pyytä lyödä maahan.
Että cosca sencaltaista tapahtu/ ja meille on silmäin edes/ etten me hämmästyis/ waan wahwistaisim meitäm sillä toiwolla/ että me ynnä caickein Christittyiden cansa wielä lopullakin ylös pidetyxi tulemma/ ehkä cuinga suuri waino ja Perkelen hirmuisus joscus tarjona olla taidais: sillä me näemme kyllä sen awun/ waicka hän näky wähä ja pieni olewan/ jonga Jumala jo alcanut on meille osotta.
Ja pyhä Evangelium on se miecka/ jolla Antichristuxen cansa meidän aicanam urhollisesta taistellan/ ehkä se tapahtu suurella weren wuodatuxella ja waiwalla/ nijn ei cuitengan ilman hänen julkista wahingotans ja langemustans.
Nijncuin Jumala Maccaberein miecan cautta hänen Canssallens awun teki/ waicka ei se tapahtunut ilman wainota ja suurta sydämen surua/ cuitengin puhdistit he wielä sijtte Templin/ ja asetit jällens Jumalan palweluxen ja saatit Canssan yhten/ sen endisen hallituxen alla: Nijn myös Evangelium tähän aican puhdista caiken epäjumalan palweluxen/ ja nijncuin Christus sano/ että hänen Engelins pitä percaman caicki pahennuxet hänen waldacunnastans/ ja cocoman jällens oikiat Christityt yhten sijhen oikian wanhan Christilliseen uscoon/ totisijn hywijn töihin/ ja Jumalan palweluxeen.
Sitälikin: että me myös meitäm sillä lohdutaisimme/ että Jumala autti heitä ei ainoastans Antiochusta ja pacanoita wastan/ mutta myös pettäitä ja luopuneita Judalaisia wastan/ jotca heidäns annoit pacanain puolelle/ ja kehoitit heitä wainoman/ waiwaman ja tappaman heidän oma Canssans ja weljiänsä/ nijn että jos ne wäärät Christityt ja eriseuraiset wielä nyt asettawat idzens meitä wastan/ waiwaman ja wahingoittaman Antichristuxen tawalla/ nijn cuitengin pitä meidän oleman hywäs turwas ja ei pelkämän.
Sillä Daniel on nämät caicki sanonut ja ilmoittanut/ meille lohdutuxexi/ että se nijn on tapahtuwa/ että meidän omangin Canssam lapset pitä osottaman petoxens/ ja kehoittawat muitakin meitä wainoman.
Sentähden en me taida parembata meno saada/ cuin oli jumalisilla Judan Canssan seas/ heidän petollisten weljeins keskellä Antiochuxen/ eli heidän Antichristuxens wallan aicana.
Mutta wijmeiseldä cuitengin ne wihamiehet ja pettäjät sangen woimallisesta Jumalalda rangaistan/ ja heidän Tyranneudens ja petoxens ei ole ilman costota: että me iloisest ja wahwalla uscalluxella cadzoisimme meidän Antichristuxitam/ Tyranneja ja wääriä opettaita/ ja odotaisim heidän suuria ja ylpeitä uhcauxians/ ollen wahwat ja lujat/ ettei he cauwan nijn saa tehdä/ paljo wähemmin sitä täyttä/ mitä he mieliwät.
Mutta ( nijncuin Antiochus ja ne pettäjät ) kyllä hopus heidän ansaitun palckans saawat/ nijncuin se jo enimmitten tapahtunut on/ ja wielä nyt päiwä päiwäldä enämmin tapahtuwan näky/ waicka paatunet ja sokiat ei sitä tottele/ ei myös sijtä mitän ole/ sillä he tahtowat kiusata/ nijncuin muut ennen tehnet owat/ jonga Jumala pian tapahtuwan suocon/ Amen.
Tämä Kirja alca lyhykäisest hänen Historians sijtä ajast cuin Alexander Magnus rupeis wallidzeman Asias: ja on täsä 198. wuoden aica/ haman Simon Maccabeuxen cuoleman asti.
SIllä sijtä ajast cuin Alexander löi Dariuxen ja sai Persian waldacunnan/ nijn Seleucuxen asti joca ensimäinen Cuningas oli Syrias 20. wuotta.
Sijtä ajast nijn Antiochus Magnuxen asti/ 88. wuotta.
Sijtä nijn Antiochus Epiphanexen asti/ 49. wuotta.
Sijtte Judan Maccabeuxen asti/ 9. wuotta.
Sijtä ajast cuin Judas alcoi sodan Antiochusta wastan/ nijn Simon Maccabeuxen cuoleman asti/ 32. wuotta.
Ja sijnä loppuwat Maccaberein Kirjat.
Simonin cuolemast/ Christuxen syndymään 133. wuotta.
Sillä cosca Simon cuollut oli/ wallidzi hänen poicans Johannes/ joca myös Hircanuxexi cudzuttin 31. wuotta.
Hänen poicans Aristobulus 1. wuoden.
Hänen jälkins hänen weljens Alexander 27. wuotta.
Hänen emändäns Alexandra 9. wuotta.
Sijtte Alexandrin poica Aristobulus 4. wuotta Sijhen aican tuli Pompejus ja sai Jerusalemin ja Templin/ cosca mailman algusta oli culunut 3909. ennen Christuxen syndymätä 62. wuotta.
Hän teki Hircanuxen Aristobuluxen weljen ylimmäisexi Papixi: Se hallidzi Gabiniuxen Antipatrin ja hänen poicains wallan aicana/ ( jotca sen wallan Ruomalaisilda olit saanet ) 26. wuotta/ Herodexen waldan asti.
Silloin Herodes ( joca oli Antipatrin Idumerein Cuningan poica ) sai Jerusalemin/ ynnä hallituxen cansa/ ja wallidzi 37. wuotta.
Sijtte ei Judalaiset saanet enä yhtän Cuningasta omasta Canssastans/ Jacob Patriarchan sanan jälken.


Ensimäinen Maccaberein Kirja

 

I. Lucu .


Sijtte cuin Alexander Magnus oli saanut Persian/ ja monda maata ja waldacunda ja cuoli/ v. 1.
Jacawat hänen Päämiehens ja Sangarins waldacunnan idze keskenäns/ joista tule Antiochus/ v. 9.
Sijhen aican lange Israel epäjumalan palweluxeen/ v. 12.
Mutta Antiochus wahwista hänens/ ja saa Egyptin ja suuren saalin/ tule myös Jerusalemijn ja ryöstä Templin/ v. 17.
Cahden wuoden perästä lähettä hän sodan Päämiehen/ joca ryöstä Caupungin ja wahwista linnan ja häwittä Jumalan palweluxen/ v. 30.
Sijtte käske Antiochus/ että yhdencaltainen Jumalan palwelus pitä oleman coco waldacunnas/ ja asetta pacanalisen jumalan palweluxen Jerusalemis/ v. 43.


1 Makk 1:1 ALexander/ Philippuxen poica Macedonian Cuningas/ joca ennen Grecan maalla hallinut oli/ läxi Chitimin maacunnasta suurella sotajoucolla/ otti wahwat Caupungit:
1 Makk 1:2 Ja löi Dariuxen Persian ja Medein Cuningan/ ja sen jälken muut Cuningat caikis maacunnis woitti alans.
1 Makk 1:3 Ja aina waelsi edemmä/ ja otti caicki maat/ ja waldacunnat/ ja ei kengän rohjennut idzens asetta händä wastan.
1 Makk 1:4 Ja hän tuli yldynexi/ oli myös hänellä sangen jalo sotajoucko.
1 Makk 1:5 Cosca hän ne waldacunnat oli saanut alans/ tuli hän sairaxi.
1 Makk 1:6 Waan cuin hän hawaidzi/ että hänen piti cuoleman:
1 Makk 1:7 Cudzui hän tygöns hänen Förstins/ jotca nuorudest olit hänen cansans caswanet/ ja sääsi heidän eläisäns maacundain Ruhtinoixi.
1 Makk 1:8 Ja Alexander cuoli cosca hän caxitoistakymmendä wuotta oli wallinut.
1 Makk 1:9 Jälken hänen cuolemans tuli waldacunda hänen Ruhtinoillens/ he otit maacunnat cukin paickans/ ja teit heidäns Cuningoixi.
1 Makk 1:10 Ja he/ ja heidän jälkentulewaisens hallidzit cauwan aica/ ja suuri sota oli heidän wälilläns/ ja paljon tusca jocapaicas mailmas.
1 Makk 1:11 JA yhdestä näistä Ruhtinoista syndyi wahingolinen pahuden juuri/ nimeldä Antiochus Epiphanes/ joca Ruomisa oli ollut tacauxena hänen Isäns sen suuren Antiochuxen edestä. Ja tämä Antiochus Epiphanes rupeis hallidzeman sadalla colmelkymmenellä ja seidzemellä wuodella Grekin waldacunnasta.
1 Makk 1:12 Nijhin aicoin olit Israelis wäärät miehet/ jotca yllytit Canssa/ ja sanoit: tehkämme lijtto ymbäriasuwaisten pacanain cansa/ ja ruwetcam heidän jumalan palweluxens: Sillä meidän on täytynyt kärsiä paljo pahutta sijtä ajasta/ cuin me olemma nosnet pacanoita wastan.
1 Makk 1:13 Tämä neuwo kelpais heille hywin/ ja he lähetit muutamita Canssasta Cuningan tygö:
1 Makk 1:14 Joca käski heidän otta pacanain säädyt.
1 Makk 1:15 Silloin he asetit Jerusalemis pacanalisen harjoitus huonen/
1 Makk 1:16 Eikä ymbärileickausta pitänet/ ja langeisit pois pyhästä lijtosta/ ja pidit idzens nijncuin pacanat/ ja olit peräti paadutetut tekemän caickinaista syndiä ja häpiätä.
1 Makk 1:17 Cosca Antiochus oli wahwistanut hänens waldacunnasans/ aicoi hän myös saada Egyptin waldacunnan/ ja nijn pitä molemmat waldacunnat.
1 Makk 1:18 Ja hän meni Egypijn sangen wahwana/ waunuin/ Elephantein/ Hewoismiesten/ ja laiwain paljoudella.
1 Makk 1:19 Waan Ptolomeus pelkäis ja pakeni/ ja langeis monda Egyptin miehistä haawoitettuna.
1 Makk 1:20 Ja Antiochus sai wahwimmat Caupungit Egyptis/ ja kiscoi suuren saalin ja wei pois.
1 Makk 1:21 Mutta cosca Antiochus Egyptis tämän woiton saanut oli/ ja palais cotians sadalla ja colmannella wuodella wijdettäkymmendä/ ja waelsi Israelin läpidze/ ja tuli Jerusalemijn suurella joucolla/
1 Makk 1:22 Ja meni röyckiästi Pyhään/
1 Makk 1:23 Ja andoi otta pois cullaisen Altarin/ kyntiläjalan/ ja ne cappalet cuin sen päällä olit/ ja leipäuhri pöydän/ ja picarit/ ja maljat/ cullaiset lusicat/ Esiripun ja Cruunut/ ja cullaiset Templin caunistuxet/ ja löi caicki ricki:
1 Makk 1:24 Ja otti hopian ja cullan/ ja caicki callit astiat ja kätketyt tawarat ne cuin hän löysi/ ja wei myötäns omalle maallens:
1 Makk 1:25 Ja andoi paljo wäke surmata/ ja puhui röyckiästä.
1 Makk 1:26 Ja suuri sydämen suru oli coco Israelis/ ja caikis paicois/ joisa he asuit:
1 Makk 1:27 Ja Päämiehet murhedit/ ja wanhimmat ja nuorucaiset/ neidzet ja waimot suurest surcastuit/ miehet ja waimot walitit.
1 Makk 1:28 Ja coco maacunda oli surullinen sijtä julmudesta/ cuin siellä tapahdui:
1 Makk 1:29 Ja coco Jacobin huone oli täytetty catkerudella.
1 Makk 1:30 JA cahden wuoden perästä lähetti Cuningas Päämiehen ( joca ennen weron päällä oli ollut ) Judeaan/ hän tuli Jerusalemijn suurella wäellä:
1 Makk 1:31 Ja andoi ystäwälisest/ että hänen piti pääsemän sisälle/ ja ei luwannut mitän wahingota tehdä/ waan se oli caicki petos.
1 Makk 1:32 Cosca he uscoit hänen ja salleit tulla sisälle/ carcais hän petoxella Caupungin päälle.
1 Makk 1:33 Ja löi paljon Canssa Israelist ja ryöstäis Caupungin:
1 Makk 1:34 Ja poltti huonet/ cukisti muurit/ ja wei pois waimot/ lapset ja carjan.
1 Makk 1:35 Ja Dawidin Linnan hän wahwisti wahwoilla muureilla ja torneilla:
1 Makk 1:36 Ja asetti sijhen jumalattoman joucon/ joca sijnä caickia pahutta teki/
1 Makk 1:37 Ja ryöwäisit aset ja elatuxen Jerusalemin Caupungista/ ja andoi sinne tuota.
1 Makk 1:38 Ja he pijritit Pyhän/ ja wäijyit Canssa/ jotca Templijn menit/ ja löit Caupungin asuwaiset pyhäs sias/ että he olisit estänet Jumalan palweluxen/ ja wuodatit pyhäs sias paljon wiatoinda werta ja saastutit sen.
1 Makk 1:39 Ja Jerusalemin asuwaiset pakenit ja muucalaiset jäit siaan:
1 Makk 1:40 Waan ne jotca sijnä syndynet olit/ piti lähtemän pois.
1 Makk 1:41 Pyhä sia oli kylmillä/ pyhä päiwät tulit caicki murhepäiwixi/ ja Sabbathit ei ollet muuta cuin tusca/ ja caicki heidän cunnians tyhjän raukeis:
1 Makk 1:42 Nijn cuuluisa cuin Jerusalem oli ennen ollut/ nijn surkian ja waiwalloisen täydyi sen sijhen aican olla.
1 Makk 1:43 JA Antiochus annoi myös ymbäri caiken waldacundans käskyn/ että caicki Canssa yximielisestä piti yhdencaltaisen Jumalan palweluxen pitämän.
1 Makk 1:44 Silloin hyljäisi caicki Canssa heidän Lakins/ ja mielistyit Antiochuxen käskyyn:
1 Makk 1:45 Ja monda Israelist sijhen langeisit/ ja uhraisit epäjumalille ja rijwaisit Sabbathin.
1 Makk 1:46 ANtiochus lähetti myös kirjat Jerusalemijn/ ja caickijn Judan Caupungeihin/ josa hän käski että heidän piti pacanain jumalan palweluxen ottaman wastan.
1 Makk 1:47 Ja polttouhrin ja ruocauhrin ja syndiuhrin pyhäs sias/ Sabbathin/ ja muut juhlapäiwät maahan lyömän:
1 Makk 1:48 Ja käski että Pyhän ja sen pyhän Canssan piti saastutettaman:
1 Makk 1:49 Ja andoi panna Altarit/ kircot/ ja epäjumalat:
1 Makk 1:50 Ja uhrata sian lihoja ja muita saastaisia eläimitä:
1 Makk 1:51 Ja kielsi ymbärisleickauxen pois/ ja käski Canssan totutetta caickijn cauhistuxijn/ että heidän piti Jumalan Lain ja oikeuden unhottaman/ ja toiset tawat ottaman:
1 Makk 1:52 Ja cuca ikänäns ei ollut täsä asias Antiochuxelle cuuliainen/ se piti surmattaman.
1 Makk 1:53 Tämän käskyn andoi hän käydä ulos caickijn waldacundijns ja asetti Päämiehet/ jotca Canssa piti waatiman caickia sencaltaisia pitämän:
1 Makk 1:54 Nämät toimitit että Judan maalla uhrattin/ ja käskit että nijn piti pidettämän:
Ja monda Canssast luowuit Jumalan Laist heidän tygöns/ he teit caicke pahutta maacunnas.
1 Makk 1:55 Ja carcotit Israelin Canssan pois/ että heidän täydyi lymyttä idzens ja kätke luolijn/ nijncuin muutkin juoxiamet.
1 Makk 1:56 SAdalla ja wijdennellä wuodella wijdettäkymmendä/ wijdendenä päiwänä toistakymmendä Casleun Cuulla annoi Cuningas Antiochus panda häwityxen julman cuwan Jumalan Altarille.
1 Makk 1:57 Ja andoi panda Altarit ylös joca Judan Caupungis/ nijn että jocamies catuilla julkisest ja huonens edes suidzuttaman ja uhraman piti.
1 Makk 1:58 Ja andoi repiä ricki HERran Lakikirjat ja poldetta:
1 Makk 1:59 Ja murhata caicki ne joiden tykönä Jumalan lijton Kirjat löyttin/ ja jotca HERran Lain pidit.
1 Makk 1:60 Ja tätä he teit heidän sotawäkens cansa joca Cuu/ cosca Canssa tuli cocon Caupungeisa.
1 Makk 1:61 Ja wijdendenä päiwänä colmattakymmendä Cuusta/ uhraisit he Altarilla/ jonga he rakendanet olit HERran Altarita wastan.
1 Makk 1:62 Ja ne waimot/ jotca heidän lapsens ymbärileickaisit/ tapettin/ nijncuin Antiochus oli käskenyt:
1 Makk 1:63 Wanhimmat tapettin huoneisans/ ja lapset hirtettin.
1 Makk 1:64 Mutta monda Israelin Canssast olit wahwat/ ja ei tahtonet syödä saastaista/ ja annoit ennen idzens tapetta/ cuin he idzens saastutit.
1 Makk 1:65 Eikä tahtonet luopua Jumalan pyhästä Laista/ sentähden tulit he surmatuxi.

Vers. 11. Grekin waldacunnasta ) Seleucus oli ensimäinen Cuningas Syrias Alexandrin cuoleman jälken. Hän rupeis wallidzeman A. M. 3661. Sijtä ajast nijn Antiochus Epiphanexen asti olit 137. wuotta: Nijn cauwan oli Syrian waldacunda/ ja täsä Kirjas aljetan caicki wuosilugut Syrian waldacunnan algust: se on/ sijtä ajasta/ cosca Seleucus rupeis wallidzeman. Josta Iosephuskin alca wuosilugun/ lib. 12. cap. 6.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16